2023 m. spalio 1–4 d. Juveskiulėje, Suomijoje, organizuojamas „Erasmus+“ teminis seminaras „Teaching sustainability competences for hope, well-being and systemic understanding“. Seminarą organizuoja nacionalinė Suomijos „Erasmus+“ agentūra kartu su Suomijos švietimo tyrimų institutu Juveskiulės universitete ir Švedijos nacionaline „Erasmus+“ agentūra.

Pagrindinė seminaro tema – tvarumo skatinimas per praktinius metodus švietime. Dalyviai turės galimybę susipažinti ir aptarti praktinius būdus, pagilinti žinias ir įgūdžius, reikalingus tvarumo gebėjimų vystymui pradinio ugdymo aplinkoje. Bus apžvelgtos galimybės, kaip pritaikyti Europos tvarumo kompetencijų programą „GreenComp“ (daugiau informacijos https://green-comp.eu/ ), pasitelkiant konkrečius pavyzdžius, taikytinus kasdieniniame mokyklos gyvenime, ir atsižvelgiant į keturias pagrindines kompetencijų sritis, apibrėžtas „GreenComp“: vertybės ir įsitraukimas, kompleksiškumas, numatymas į ateitį ir veiksmai, skatinantys tvarumą.

Seminaro metu numatomi teminiai pranešimai, diskusijos, darbo grupės, apsilankymai mokyklose ir neformalūs susitikimai bei partnerysčių paieškai skirta sesija tarptautinio bendradarbiavimo planavimui „Erasmus+“ programos kontekste.

Tikimasi, kad per seminarą dalyviai atras naujų idėjų ir praktiškai pritaikomų metodų tvarumo integravimui pradiniame ugdyme ir organizacijose.

Organizatoriai į šį seminarą skyrė 2 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ – 2023 m. liepos 10 d. 12:00 val.

Renginio programa.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti pradinių klasių mokytojai ir vadovai;
 2. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
 3. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki pateikimo termino;
 4. Paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip ji bus atmesta.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.
Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Suomijoje ir atgal 2023 m. spalio 1–4 dienomis.  Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik tos paraiškos, kurios pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl dotacijų dalyvauti tarptautiniame seminare skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. liepos mėn. pabaigos.

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.