2024 m. birželio 24–26 d. Romoje, Italijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „Networking to promote inclusion and diversity in the VET sector of the Erasmus+ Programme“. Seminarą organizuoja Italijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Šio kontaktinio seminaro pagrindinis akcentas – praktinis įtraukties ir įvairovės prioriteto taikymas per „Erasmus+“ projektines veiklas profesinio mokymo srityje – persipina pagrindiniuose renginio siekiuose:

 • skatinti „Erasmus+“ finansuojamuose mobilumo projektuose (KA1) aktyviau dalyvauti mažiau galimybių turinčius besimokančiuosius ir pedagogus iš profesinio mokymo srities organizacijų;
 • kurti ir vystyti mokymosi galimybes ir metodus mažiau galimybių turintiems besimokantiesiems ir mokytojams per tarptautinį organizacijų ir institucijų bendradarbiavimą („Erasmus+“ partnerysčių (KA2) projektus);
 • prisidėti prie programos „Erasmus+“ organizacijų naujokių skaičiaus augimo.

Seminaro metu planuojamos trys pagrindinės temos:

 • Žmonių turinčių pažinimo, jutiminę ar fizinę negalią dalyvavimas mobilumo veiklose (KA1 projektuose);
 • Pabėgėlių, ypač ukrainiečių, įtrauktis per partnerysčių projektų veiklas;
 • Skaitmeninė įtrauktis profesinio mokymo srityje per mobilumo ir partnerysčių projektų prizmę.

Tikimasi, kad seminare dalyviai:

 • daugiau sužinos ir geriau supras, kas yra įtrauktis švietime ir kaip ši tema atsispindi kituose programos „Erasmus+“ prioritetuose;
 • supras, kaip užtikrinti, kad  mokslas būtų labiau prieinamas mažiau galimybių turintiems taikant įtraukiojo ugdymo metodus;
 • praplės ar užmegs tarptautinių pažinčių ratą ir ras partnerių naujiems projektams seminaro temomis.

Renginys vyks anglų kalba.

Renginio programa.

Daugiau informacijos apie renginį anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti profesinio mokymo srities atstovai (ekspertai, mokytojai, kitas pedagoginis personalas, vadovai), kurie pasirengę praktiškai įgyvendinti įtraukties prioritetą savo projektinėse veiklose. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiam kvietimui.
 2. Pareiškėjo  renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
 3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 2 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Italijoje ir atgal 2024 m. nuo birželio 23 iki 26 dienos.   Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.    95 proc. visų patirtų išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Atsiskaitymas pagal realias išlaidas.
Pragyvenimo išlaidosOrganizatoriai pasirūpins dalyvių apgyvendinimu, maitinimu ir kultūrine programa  nuo birželio 22 iki 26 dienos. Fondas skiria 188 EUR finansavimą vienos papildomos nakvynės išlaidoms padengti.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2.Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. gegužės vidurio.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 59 889.