Kviečiame dar šį rudenį pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis ir teikti paraiškas mažos apimties partnerysčių projektams (KA2) bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse.

Mažos apimties partnerystė gali padėti kurti ir stiprinti tarptautinius tinklus, skatinti bendradarbiavimą su įvairiais užsienio partneriais, surasti naujų būdų įvairiems švietimo iššūkiams spręsti.

Kam skirtas kvietimas?

Mažos apimties partnerystėmis siekiama įtraukti mažiau patirties turinčias organizacijas ir naujus „Erasmus+“ dalyvius.

Šio tipo projektais siekiama gerinti programos „Erasmus+“ prieinamumą įvairaus tipo organizacijoms: darželiams, bendrojo ugdymo, profesinėms mokykloms, įvairioms suaugusiųjų neprofesinio švietimo organizacijoms, trečiojo amžiaus universitetams, bibliotekoms, bendruomenėms, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms, dirbančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų švietimo srityse.

Mažos apimties partnerystės gali būti pirmasis organizacijų žingsnis į bendradarbiavimą Europos lygiu. Šio tipo projektų įgyvendinimas gali padėti:

 • įgyti tarptautinės bendradarbiavimo patirties,
 • sužinoti, su kokiais švietimo iššūkiais susiduria ir kaip juos sprendžia kitos Europos organizacijos,
 • siekti gerinti organizacijų veiklos kokybę,
 • stiprinti dalyvių gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu,
 • modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams.

Tikimasi, kad supaprastinta dotacijų administravimo tvarka, lankstesnės galimybės pasirinkti mažesnę dotacijos sumą ir trumpesnę projekto trukmę mažesnėms organizacijoms sudarys palankesnes sąlygas pasinaudoti programos finansavimu.

Socialinė įtrauktis, skaitmeninimas ir tvarumas – kertiniai programos prioritetai

 • Socialinė įtrauktis. Programoje siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą. Ypač skatinama į projekto veiklas įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, įskaitant įvairios kultūrinės, socialinės ir ekonominės padėties žmones, taip pat gyvenančius kaimo ir atokiose vietovėse. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę / gebėjimus ir įtraukdamos juos į visą sprendimų priėmimo procesą.
 • Skaitmeninimas. Pandemija išryškino poreikį spartinti skaitmeninę švietimo ir mokymo sistemų pertvarką. Tikimasi, kad organizacijos, atsižvelgdamos į skaitmeninio švietimo veiksmų planą, projektuose planuos įvairias skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklas. Virtualusis bendradarbiavimas ir eksperimentai su virtualiojo ir mišriojo mokymosi galimybėmis galėtų būti sėkmingos partnerystės pagrindas.
 • Tvarumas. Dalyvaujančiosios organizacijos ir dalyviai turėtų planuoti savo veiklą vadovaudamiesi aplinką tausojančiu požiūriu. Žalioji praktika turėtų būti įtraukta į įvairius projekto aspektus.

Biudžetas

Lietuvos organizacijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus rudens kvietimo mažos apimties partnerysčių (KA210) projektams numatyta skirti iki 426.310,00 eurų:

 • 180.000,00 EUR bendrojo ugdymo srityje
 • 184.704,00 EUR profesinio mokymo srityje
 • 61.606,00 EUR suaugusiųjų švietimo srityje

Projekto finansavimo modelis – fiksuotosios sumos

Priklausomai nuo planuojamos veiklos ir siekiamų rezultatų pareiškėjai gali pasirinkti vieną iš dviejų iš anksto nustatytų sumų: 30 000 EUR arba 60 000 EUR.

Prašoma fiksuotoji suma turėtų būti grindžiama paties pareiškėjo numatoma suma, kurios reikės visoms projekto išlaidoms padengti. Remdamiesi šia numatyta suma, pareiškėjai turi pasirinkti sumą, geriausiai atitinkančią jų poreikius, drauge užtikrinant, kad visos lėšos bus veiksmingai panaudotos ir kad bus laikomasi bendro finansavimo principo (t. y. projekto biudžetas turėtų būti papildytas iš kitų finansavimo šaltinių, o tai reiškia, kad planuojamos projekto išlaidos bus didesnės nei prašoma fiksuotoji suma).

Kokios galimos veiklos?

Projektuose galimos šios veiklos:

 • tarptautiniai projekto partnerių susitikimai;
 • inovatyvių produktų (pvz., metodikų, mokymo(-si) priemonių) kūrimas, testavimas;
 • gerosios praktikos mainų sesijos, siekiant sukurti ar išbandyti inovatyvų produktą;
 • įvairios darbuotojų, besimokančiųjų tarptautinės, nacionalinės, vietos mokymo ar mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų pasiekimo;
 • įvairios projekto ir / ar projektų sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.

Atkreipiame dėmesį, kad antro pagrindinio veiksmo (KA2) mažos apimties partnerysčių KA210 tipas nėra grįstas mobilumais. Primename, kad mobilumo projektai vykdomi pirmajame veiksme – KA1.

Ką daryti, siekiant gauti finansavimą?

Kada teikti paraišką?

 • Paraiškos teikiamos iki 2022 m. spalio 4 d. 13:00 val. (Lietuvos laiku)

Informaciniai renginiai

Konsultacinė klausimų-atsakymų sesija – 2022 m. rugsėjo 22 d. (registracija čia).

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis: