Kviečiame pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis ir teikti paraiškas mažos apimties partnerysčių projektų (KA2) bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse.

Kvietimas skelbiamas šių mažos apimties partnerysčių tipų projektams:

 • Mažos apimties partnerysčių projektai bendrojo ugdymo srityje (KA210-SCH)
 • Mažos apimties partnerysčių projektai profesinio mokymo srityje (KA210-VET)
 • Mažos apimties partnerysčių projektai suaugusiųjų švietimo srityje (KA210-ADU).

Mažos apimties partnerystė gali padėti kurti ir stiprinti tarptautinius tinklus, skatinti bendradarbiavimą su įvairiais užsienio partneriais, surasti naujų būdų įvairiems švietimo iššūkiams spręsti.

Kam skirtas kvietimas?

Mažos apimties partnerystėmis siekiama įtraukti mažiau patirties turinčias organizacijas ir naujus „Erasmus+“ programos dalyvius. Šio tipo projektais siekiama gerinti programos „Erasmus+“ prieinamumą įvairaus tipo švietimo srityje dirbančioms organizacijoms: darželiams, bendrojo ugdymo, profesinėms mokykloms, įvairioms suaugusiųjų neprofesinio švietimo organizacijoms, trečiojo amžiaus universitetams, bibliotekoms, bendruomenėms, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms, dirbančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų švietimo srityse.

Mažos apimties partnerystės gali būti pirmasis organizacijų žingsnis į bendradarbiavimą Europos lygiu. Šio tipo projektų įgyvendinimas gali padėti:

 • kurti ir plėtoti aukštos kokybės inovatyvius švietimo rezultatus organizaciniu, vietos, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygiu, keistis praktika, metodais, dalytis idėjomis,
 • įgyti tarptautinės bendradarbiavimo patirties,
 • sužinoti, su kokiais švietimo iššūkiais susiduria ir kaip juos sprendžia kitos Europos organizacijos,
 • skatinti mažiau galimybių turinčių tikslinių grupių įtrauktį švietime,
 • siekti gerinti organizacijų švietimo veiklos kokybę,
 • stiprinti dalyvių gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu,
 • modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams.

Tikimasi, kad supaprastinta dotacijų administravimo tvarka, lankstesnės galimybės pasirinkti mažesnę dotacijos sumą ir trumpesnę projekto trukmę mažesnėms organizacijoms sudarys palankesnes sąlygas pasinaudoti programos finansavimu.

Socialinė įtrauktis, skaitmeninimas ir tvarumas – kertiniai programos prioritetai

 • Socialinė įtrauktis. Programoje siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą. Ypač skatinama į projekto veiklas įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, įskaitant įvairios kultūrinės, socialinės ir ekonominės padėties žmones, taip pat gyvenančius kaimo ir atokiose vietovėse. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę / gebėjimus ir įtraukdamos juos į visą sprendimų priėmimo procesą.
 • Skaitmeninimas. Pandemija išryškino poreikį spartinti skaitmeninę švietimo ir mokymo sistemų pertvarką. Tikimasi, kad organizacijos, atsižvelgdamos į skaitmeninio švietimo veiksmų planą, projektuose planuos įvairias skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklas. Virtualusis bendradarbiavimas ir eksperimentai su virtualiojo ir mišriojo mokymosi galimybėmis galėtų būti sėkmingos partnerystės pagrindas.
 • Tvarumas. Dalyvaujančiosios organizacijos ir dalyviai turėtų planuoti savo veiklą vadovaudamiesi aplinką tausojančiu požiūriu. Žalioji praktika turėtų būti įtraukta į įvairius projekto aspektus.
 • Dalyvavimas ir pilietinis aktyvumas. Projektai turėtų suteikti galimybių žmonėms dalyvauti demokratiniame gyvenime, būti socialiai ir pilietiškai aktyviems. Be to, ypač daug dėmesio skiriama informuotumo ir supratimo apie Europos Sąjungą – ypač apie ES bendrąsias vertybes, vienybės ir įvairovės principus, kultūrinį identitetą ir sąmoningumą ir socialinį bei istorinį paveldą – didinimui.

Biudžetas

Lietuvos organizacijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus projektams planuojama skirti apie 0,91 milijono eurų:

 • 301.937,00 EUR bendrojo ugdymo srityje;
 • 302.925,00 EUR profesinio mokymo srityje;
 • 309.160,00 EUR suaugusiųjų švietimo srityje.

I kvietimo etape ketinama finansuoti 80 proc. biudžeto, o likusius 20 proc. – II kvietimo etape. Projekto finansavimo modelis – fiksuotosios sumos.

Priklausomai nuo planuojamos veiklos ir siekiamų rezultatų pareiškėjai gali pasirinkti  vieną iš dviejų iš anksto nustatytų sumų: 30 000 EUR arba 60 000 EUR.

Prašoma fiksuotoji suma turėtų būti grindžiama paties pareiškėjo numatoma suma, kurios reikės visoms projekto išlaidoms padengti. Remdamiesi šia numatyta suma, pareiškėjai turi pasirinkti sumą, geriausiai atitinkančią jų poreikius, drauge užtikrinant, kad visos lėšos bus veiksmingai panaudotos ir kad bus laikomasi bendro finansavimo principo (t. y. projekto biudžetas turėtų būti papildytas iš kitų finansavimo šaltinių, o tai reiškia, kad planuojamos projekto išlaidos bus didesnės nei prašoma fiksuotoji suma).

Kokios galimos veiklos?

Projektuose galimos šios veiklos:

 • tarptautiniai projekto partnerių susitikimai;
 • inovatyvių produktų (pvz., metodikų, mokymo(-si) priemonių) kūrimas, testavimas;
 • gerosios praktikos mainų sesijos, siekiant sukurti ar išbandyti inovatyvų produktą;
 • įvairios darbuotojų, besimokančiųjų tarptautinės, nacionalinės, vietos mokymo ar mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų pasiekimo;
 • įvairios projekto ir / ar projektų sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.

Kokia galima projekto trukmė?

 • Galima projekto trukmė nuo nuo 6 iki 24 mėnesių.
 • Trukmė turi būti pasirinkta paraiškos teikimo etape atsižvelgiant į projekto tikslą, planuojamas veiklas ir rezultatus.

Kur rasti finansuotų projektų pavyzdžių?

 • Įgyvendintų programos „Erasmus+” projektų pavyzdžių galite rasti programos projektų rezultatų sklaidos platformoje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
 • Šiuose projektuose labai svarbus švietimo rezultatų naujumo aspektas. Pasitikrinkite savo projekto idėjos ir rengiamų rezultatų naujumą ir aktualumą su jau finansuotais projektais.

Kvietimo taisyklės

Programos „Erasmus+“ KA2 mažos apimties partnerysčių projektų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse kvietimo taisykles rasite 2023 m. programos „Erasmus+“ vadove.

Paraiškų unikalumas

Paraiška turi būti originali, parengta projekte dalyvaujančioms organizacijoms. Nacionalinė agentūra vykdo gautų paraiškų patikrinimą ir vadovaudamasi 2023 m. programos „Erasmus+“ vadovo nuostata dalyje „ES dotacijoms taikomi principai“ – „Kelis kartus teikiamos paraiškos“, kurioje teigiama, kad „Jei tas pats ar skirtingi pareiškėjai toms pačioms ar skirtingoms agentūroms pateiks beveik identiškas ar panašias paraiškas, visos jos bus specialiai įvertintos ir gali būti atmestos“ ir dalyje „Originalus turinys ir autorystė“, kurioje teigiama, kad „Visose paraiškose dėl projektų ar akreditacijų turi būti pateiktas pareiškėjo sukurtas originalus turinys. Už paraiškos rengimą negali būti mokama arba kitaip kompensuojama jokioms kitoms organizacijoms ar išorės subjektams“ gali bet kuriuo metu pašalinti pareiškėją iš atrankos proceso arba gali nutraukti projektą, kuriam suteikta dotacija, ir (arba) panaikinti akreditaciją, jei nustato, kad nesilaikoma šių taisyklių.

Naudinga medžiaga

Kviečiame susipažinti su papildoma informacija, kuri padės geriau parengti projekto paraišką:

Paraiškų formos

Paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

 • Mažos apimties partnerysčių projektai bendrojo ugdymo srityje (KA210-SCH).
 • Mažos apimties partnerysčių projektai profesinio mokymo srityje (KA210-VET).
 • Mažos apimties partnerysčių projektai suaugusiųjų švietimo srityje (KA210-ADU).

Paraiškos rengiamos anglų kalba.

Kartu su paraiška reikalinga pateikti šiuos priedus:

 • Projekto veiklų tvarkaraštis (angl. Project Timetable).
 • Sąžiningumo deklaracija (angl. Declaration of Honour), kuri turi būti pasirašyta paraiškos teikėjo organizacijos teisinio atstovo. Rasite paraiškoje.
 • Kiekvieno projekte dalyvaujančio partnerio mandatas (angl. Mandate), pasirašytas partnerio organizacijos teisinio atstovo ir projekto koordinatoriaus organizacijos teisinio atstovo. Rasite paraiškoje.

Nepateikus anksčiau išvardintų priedų, paraiška bus vertinama kaip netinkama, kokybinis vertinimas nebus atliekamas ir finansavimas nebus svarstomas.

Kada teikti paraišką?

 • I etapas. Paraiškos teikiamos iki 2023 m. kovo 24 d. 13:00 val. (Lietuvos laiku). Galima projekto veiklų pradžia nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • II etapas. Paraiškos teikiamos iki 2023 m. spalio 4 d. 13:00 val. (Lietuvos laiku); Galima projekto veiklų pradžia nuo 2024 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Konsultacijos ir renginiai

Informaciją apie planuojamus su šiuo kvietimu susijusius renginius galite rasti skiltyje Informaciniai renginiai.

Nuo ko pradėti?

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis: