Kviečiame pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis ir 2023 m. teikti paraiškas bendradarbiavimo partnerysčių projektų (KA2) bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo srityse projektų kvietimui.

Kvietimas skelbiamas šių bendradarbiavimo partnerysčių tipų projektams:

 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektai bendrojo ugdymo srityje (KA220-SCH)
 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektai profesinio mokymo srityje (KA220-VET)
 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektai aukštojo mokslo srityje (KA220-HED)
 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektai suaugusiųjų švietimo srityje (KA220-ADU).

Bendradarbiavimo projektai – tarptautinė patirtis ir pokyčių variklis

Šio tipo projektų įgyvendinimas gali padėti:

 • kurti ir plėtoti aukštos kokybės inovatyvius švietimo rezultatus organizaciniu, vietos, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygiu, keistis praktika, metodais, dalytis idėjomis;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose;
 • gerinti dalyvaujančiųjų organizacijų ir institucijų darbo, veiklos ir praktikos kokybę, pritraukti naujų dalyvių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams;
 • modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams (pavienio asmens, organizacijos ar sektoriaus lygmeniu).

Atsižvelgiant į projekto tikslus, dalyvaujančiąsias organizacijas, numatomą poveikį ir kitus aspektus, partnerystė, kuria siekiama bendradarbiavimo, gali būti įvairaus masto.

Kokios organizacijos gali dalyvauti?

Bendradarbiavimo partnerystės projektuose gali dalyvauti įvairaus tipo, dydžio organizacijos turinčios pakankamai patierties, finansinių, žmogiškųjų, organizacinių pajėgumų. Pavyzdžiui:

 • švietimo, mokymo srityje dirbančios organizacijos (darželiai, bendrojo ugdymo, profesinės mokyklos, universitetai įvairios suaugusiųjų neprofesinio švietimo organizacijos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, bendruomenės, nevyriausybinės ir kitos organizacijos, dirbančios ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ar suaugusiųjų švietimo srityse),
 • organizacijos, vykdančios veiklą, kuri yra susijusi su įvairiomis sritimis (vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos, rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, profesinio orientavimo centrai, kultūros ir sporto organizacijos).
 • kituose socialiniuose ir (arba) ekonomikos sektoriuose veikiančios organizacijos, kurios būtų pasirengusios kurti rezultatus švietimui,

Atsižvelgiant į projekto prioritetus ir tikslus, bendradarbiavimo partnerystėje turėtų dalyvauti tinkamiausi ir įvairiausi partneriai, iš įvairių šalių, kad būtų galima pasinaudoti įvairia jų patirtimi, ypatumais ir specialiosiomis žiniomis ir pasiekti kokybiškų švietimo rezultatų.

Įtrauktis ir įvairovė, skaitmeninimas, tvarumas ir pilietinis aktyvumas – kertiniai programos prioritetai

 • Socialinė įtrauktis. Programoje siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą. Ypač skatinama į projekto veiklas įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, įskaitant įvairios kultūrinės, socialinės ir ekonominės padėties žmones, taip pat gyvenančius kaimo ir atokiose vietovėse. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę / gebėjimus ir įtraukdamos juos į visą sprendimų priėmimo procesą.
 • Skaitmeninimas. Pandemija išryškino poreikį spartinti skaitmeninę švietimo ir mokymo sistemų pertvarką. Tikimasi, kad organizacijos, atsižvelgdamos į skaitmeninio švietimo veiksmų planą, projektuose planuos įvairias skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklas. Virtualusis bendradarbiavimas ir eksperimentai su virtualiojo ir mišriojo mokymosi galimybėmis galėtų būti sėkmingos partnerystės pagrindas.
 • Tvarumas. Dalyvaujančiosios organizacijos ir dalyviai turėtų planuoti savo veiklą vadovaudamiesi aplinką tausojančiu požiūriu. Žalioji praktika turėtų būti įtraukta į įvairius projekto aspektus.
 • Projektai turėtų suteikti galimybių žmonėms dalyvauti demokratiniame gyvenime, būti socialiai ir pilietiškai aktyviems. Be to, ypač daug dėmesio skiriama informuotumo ir supratimo apie Europos Sąjungą – ypač apie ES bendrąsias vertybes, vienybės ir įvairovės principus, kultūrinį identitetą ir sąmoningumą ir socialinį bei istorinį paveldą – didinimui.

Biudžetas

Lietuvos organizacijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus bendradarbiavimo partnerysčių projektams planuojama skirti apie 4,61 milijono eurų:

 • 1.375.533,00 EUR bendrojo ugdymo srityje;
 • 1.081.980,00 EUR profesinio mokymo srityje;
 • 1.267.195,00 EUR aukštojo mokslo srityje;
 • 886.267,00 EUR suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto finansavimo modelis – fiksuotosios sumos

Priklausomai nuo planuojamos veiklos ir siekiamų rezultatų pareiškėjai gali pasirinkti vieną iš trijų iš anksto nustatytų sumų:

 • 120 000 EUR,
 • 250 000 EUR,
 • 400 000 EUR.

Prašoma fiksuotoji suma turėtų būti grindžiama paties pareiškėjo numatoma suma, kurios reikės visoms projekto išlaidoms padengti. Remdamiesi šia numatyta suma, pareiškėjai turi pasirinkti vienkartinę fiksuotąją sumą, geriausiai atitinkančią jų poreikius, drauge užtikrinant, kad visos lėšos bus veiksmingai panaudotos ir kad bus laikomasi bendro finansavimo principo (t. y. projekto biudžetas turėtų būti papildytas iš kitų finansavimo šaltinių, o tai reiškia, kad planuojamos projekto išlaidos bus didesnės nei prašoma fiksuotoji suma).

Bendradarbiavimo partnerysčių rezultatai – švietimo inovacijos

 • Tikimasi, kad projekto metu sukurti rezultatai bus unikalūs, inovatyvūs, aukštos kokybės, pakartotinai panaudojami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, turėtų stiprų tarpdalykinį aspektą, jais būtų galima pasidalinti vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis.
 • Įgyvendintų programos „Erasmus+“ projektų pavyzdžių galite rasti rezultatų sklaidos platformoje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
 • Šiuose projektuose labai svarbus švietimo rezultatų naujumo aspektas. Pasitikrinkite savo projekto idėjos ir rengiamų rezultatų naujumą ir aktualumą su jau finansuotais projektais.

Kokios galimos veiklos?

Projektuose galimos šios veiklos:

 • tarptautiniai projekto partnerių susitikimai;
 • inovatyvių produktų (pvz., metodikų, programų, įvairių mokymo(-si) priemonių) kūrimas, testavimas;
 • gerosios praktikos mainų sesijos, siekiant sukurti ar išbandyti inovatyvų produktą;
 • įvairios darbuotojų, besimokančiųjų tarptautinės, nacionalinės, vietos mokymo ar mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų pasiekimo;
 • įvairios projekto ir / ar projektų sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.

Kokia galima projekto trukmė?

 • nuo 12 iki 36 mėnesių.

Kvietimo taisyklės

Programos „Erasmus+“ KA2 partnerysčių projektų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse kvietimo taisykles rasite 2023 m. programos „Erasmus+“ vadove.

Naudinga medžiaga

Kviečiame susipažinti su papildoma informacija, kuri padės geriau parengti projekto paraišką:

Video:

Paraiškų formos

Paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektai bendrojo ugdymo srityje (KA220-SCH)
 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektai profesinio mokymo srityje (KA220-VET)
 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektai aukštojo mokslo srityje (KA220-HED)
 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektai suaugusiųjų švietimo srityje (KA220-ADU).

Paraiškos rengiamos anglų kalba.

Kada teikti paraišką?

 • Paraiškos teikiamos iki 2023 m. kovo 24 d. 13:00 val. (Lietuvos laiku). Galima projekto veiklų pradžia nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Konsultacijos ir renginiai

Informaciją apie planuojamus su šiuo kvietimu susijusius renginius galite rasti skiltyje Informaciniai renginiai.

Nuo ko pradėti?

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis: