Kviečiame pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis ir teikti paraiškas bendradarbiavimo partnerysčių projektų (KA2) bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo srityse projektų kvietimui.

Bendradarbiavimo partnerystė gali padėti sudaryti sąlygas organizacijoms gerinti švietimo kokybę, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, skatinti veiklos tarptautiškumą, kurti ir plėtoti švietimo inovacijas – naujas praktikas,  metodus, modelius, programas, dalytis idėjomis.

Kam skirtas kvietimas?

Nepriklausomai nuo projekto srities (aukštojo mokslo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų švietimo), bendradarbiavimo partnerysčių projektuose gali dalyvauti visų tipų organizacijos, veikiančios bet kuriame švietimo, mokymo sektoriuje arba kituose socialiniuose ir (arba) ekonomikos sektoriuose, taip pat organizacijos, vykdančios veiklą, kuri yra susijusi su įvairiomis sritimis (pavyzdžiui, vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos, rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, profesinio orientavimo centrai, kultūros organizacijos, bibliotekos, trečiojo amžiaus universitetai).

Bendradarbiavimo partnerystėmis siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę ir (arba) įgyvendinimą, bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą.

Šio tipo projektų įgyvendinimas gali padėti:

 • įgyti tarptautinės bendradarbiavimo patirties,
 • sužinoti, su kokiais švietimo iššūkiais susiduria ir kaip juos sprendžia kitos Europos organizacijos,
 • siekti gerinti organizacijų veiklos kokybę,
 • pritraukti naujų dalyvių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams,
 • stiprinti dalyvių gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose,
 • modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams.

Tikimasi, kad įgyvendintų projekto rezultatai būtų pakartotinai panaudojami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, turėtų stiprų tarpdalykinį aspektą, jais būtų galima pasidalinti vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis.

Socialinė įtrauktis, skaitmeninimas ir tvarumas – kertiniai programos prioritetai.

 • Socialinė įtrauktis. Programoje siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą. Ypač skatinama į projekto veiklas įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, įskaitant įvairios kultūrinės, socialinės ir ekonominės padėties žmones, taip pat gyvenančius kaimo ir atokiose vietovėse. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę / gebėjimus ir įtraukdamos juos į visą sprendimų priėmimo procesą.
 • Skaitmeninimas. Pandemija išryškino poreikį spartinti skaitmeninę švietimo ir mokymo sistemų pertvarką. Tikimasi, kad organizacijos, atsižvelgdamos į skaitmeninio švietimo veiksmų planą, projektuose planuos įvairias skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklas. Virtualusis bendradarbiavimas ir eksperimentai su virtualiojo ir mišriojo mokymosi galimybėmis galėtų būti sėkmingos partnerystės pagrindas.
 • Tvarumas. Dalyvaujančiosios organizacijos ir dalyviai turėtų planuoti savo veiklą vadovaudamiesi aplinką tausojančiu požiūriu. Žalioji praktika turėtų būti įtraukta į įvairius projekto aspektus.

Biudžetas

Lietuvos organizacijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus projektams planuojama skirti apie 4,21 milijono eurų.

Projekto finansavimo modelisfiksuotosios sumos

Priklausomai nuo planuojamos veiklos ir siekiamų rezultatų pareiškėjai gali pasirinkti vieną iš trijų iš anksto nustatytų sumų:

 • 120 000 EUR,
 • 250 000 EUR,
 • 400 000 EUR.

Prašoma fiksuotoji suma turėtų būti grindžiama paties pareiškėjo numatoma suma, kurios reikės visoms projekto išlaidoms padengti. Remdamiesi šia numatyta suma, pareiškėjai turi pasirinkti vienkartinę fiksuotąją sumą, geriausiai atitinkančią jų poreikius, drauge užtikrinant, kad visos lėšos bus veiksmingai panaudotos ir kad bus laikomasi bendro finansavimo principo (t. y. projekto biudžetas turėtų būti papildytas iš kitų finansavimo šaltinių, o tai reiškia, kad planuojamos projekto išlaidos bus didesnės nei prašoma fiksuotoji suma).

Kokios galimos veiklos?

Bendradarbiavimo partnerystėse galimos veiklos:

 • tarptautiniai projekto partnerių susitikimai;
 • inovatyvių (pvz., mokymo (si) metodikos, programos ir pan.) produktų kūrimas, testavimas;
 • įvairios darbuotojų, besimokančiųjų tarptautinės, nacionalinės, vietos mokymo ar mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų pasiekimo;
 • įvairios projekto ir / ar projektų sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.

Ką daryti, siekiant gauti finansavimą?

Paraiškų teikimo terminas

Paraiška turi būti pateikta iki 2022 m. kovo 23 d. 13:00 val. (Lietuvos laiku).

Informaciniai renginiai

 • Informaciją apie planuojamus su šiuo kvietimu susijusius renginius galite rasti skiltyje Informaciniai renginiai.
Paraišką pildyti galite čia.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis: