Skelbiamas 2021 m. antrasis kvietimas teikti programos „Erasmus+“ mažos apimties partnerysčių (angl. Small-scale partnerships)  (KA2) projektų paraiškas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse.

COVID-19 pandemija parodė, kad švietimo prieinamumas yra labiau nei bet kada būtinas. Programos „Erasmus+“ projektų patirtys rodo, kad, nepaisant pandemijos ribojimų, organizacijos aktyviai bendradarbiauja su įvairiais užsienio partneriais, mokosi, semiasi patirties, ieškodamos  naujų būdų įvairioms švietimo  problemoms spręsti.

Kviečiame pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis ir teikti paraiškas antrajam KA2 mažos apimties partnerysčių projektų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse projektų kvietimui.

Mažos apimties projektai – pirmas žingsnis tarptautinio bendradarbiavimo link

Šiais projektais siekiama gerinti programos „Erasmus+“ prieinamumą mažiau galimybių turinčioms, mažiau patyrusioms įvairaus tipo organizacijoms: darželiams, bendrojo ugdymo, profesinėms mokykloms, įvairioms suaugusiųjų neprofesinio švietimo organizacijoms, trečiojo amžiaus universitetams, bibliotekoms, bendruomenėms, nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms, dirbančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų švietimo srityse.

Mažos apimties partnerystės galėtų būti pirmasis organizacijų žingsnis į bendradarbiavimą Europos lygiu. Tai unikali galimybė:

 • įgyti tarptautinės bendradarbiavimo patirties,
 • sužinoti, su kokiais švietimo iššūkiais susiduria ir kaip juos sprendžia kitos Europos organizacijos,
 • siekti gerinti organizacijų veiklos kokybę,
 • stiprinti dalyvių gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu,
 • modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas.

Tikimasi, kad supaprastinta dotacijų administravimo tvarka, lankstesnės galimybės pasirinkti mažesnę dotacijos sumą (30.000,00 arba 60.000,00 EUR), trumpesnę projekto trukmę, mažesnėms organizacijoms, sudarys palankesnes sąlygas pasinaudoti programos finansavimu.

Lietuvos organizacijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus projektams numatyta skirti iki 1,2 milijono eurų:

 • 450.000,00 EUR bendrojo ugdymo srityje
 • 403.800,00 EUR profesinio mokymo srityje
 • 352.900,00 EUR suaugusiųjų švietimo srityje.

Mažos apimties partnerysčių siekis – inovacijos ir švietimo pokyčiai

Tikimasi, kad šiais projektais bus siekiama:

 • gerinti organizacijų darbo ir švietimo veiklos kokybę, pritraukti naujų dalyvių;
 • plėtoti naujoviškas švietimo praktikas organizaciniu, vietos, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygiu; perkelti europinę dimensiją į vietos lygmenį;
 • skatinti mažiau galimybių turinčių tikslinių grupių įtrauktį;
 • skatinti aktyvų Europos pilietiškumą;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarpvalstybiniu mastu;
 • kurti, plėtoti tarptautinius tinklus;
 • tenkinti bendrus poreikius ir prioritetus švietimo, mokymo srityse.
 • sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams (asmens, organizacijos ar sektoriaus lygmeniu), siekiant tobulėjimo, naujų metodų, praktikų atsiradimo, proporcingo kiekvienos organizacijos kontekstui.

Socialinė įtrauktis, skaitmeninimas ir tvarumas – kertiniai programos prioritetai.

 • Socialinė įtrauktis. Programoje siekiama skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį ir teisingumą. Ypač skatinama į projekto veiklas įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, įskaitant įvairios kultūrinės, socialinės ir ekonominės padėties žmones, taip pat gyvenančius kaimo ir atokiose vietovėse. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę / gebėjimus ir įtraukdamos juos į visą sprendimų priėmimo procesą.
 • Skaitmeninimas. Pandemija išryškino poreikį spartinti skaitmeninę švietimo ir mokymo sistemų pertvarką. Tikimasi, kad organizacijos, atsižvelgdamos į skaitmeninio švietimo veiksmų planą, projektuose planuos įvairias skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklas. Virtualusis bendradarbiavimas ir eksperimentai su virtualiojo ir mišriojo mokymosi galimybėmis galėtų būti sėkmingos partnerystės pagrindas.
 • Tvarumas. Dalyvaujančiosios organizacijos ir dalyviai turėtų planuoti savo veiklą vadovaudamiesi aplinką tausojančiu požiūriu. Žalioji praktika turėtų būti įtraukta į įvairius projekto aspektus.

Paraiškos teikimo terminas

 • Paraiška turi būti pateikta iki 2021 m. lapkričio 3 d. 13:00 val. Lietuvos laiku.

Aktualūs kvietimo dokumentai.

Informaciniai renginiai.

 • Informaciją apie planuojamus su šiuo kvietimu susijusius renginius galite rasti skiltyje Informaciniai renginiai.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis:

Pavasarį skelbto mažos apimties partnerysčių projektų kvietimo rezultatai bus skelbiami spalio mėnesį. Kviečiame sekti naujienas mūsų tinklapyje.