Latvijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra  gegužės 6–9 d. kviečia į renginį, kurio metu ne tik analizuosite, kaip pasiekti, kad jūsų projektai ir kasdienė veikla būtų sveikesni, bet ir turėsite galimybę sudalyvauti Rygos maratone. Seminaro tema „Erasmus+ promoting physical activity and cooperation in education and training

Siekiant palaikyti ir skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą pastaraisiais metais sukurta įvairių iniciatyvų ir įrankių. Tačiau tyrimai (pvz., Specialioji Eurobarometro ataskaita Nr. 472, paskelbta 2018 m.) rodo, kad visoje Europoje vis dar mažai dalyvaujama fizinėje veikloje. 2013 m. lapkričio 26 d. Tarybos rekomendacijoje dėl sveikatą stiprinančios fizinės veiklos skatinimo visuose sektoriuose pabrėžta strateginio tarpsektorinio požiūrio svarba skatinant sveikatą stiprinančią fizinę veiklą, apimančią visų lygių visas susijusias ministerijas, įstaigas ir organizacijas.

Todėl šiuo seminaru siekiama skatinti fizinį aktyvumą švietimo ir mokymo srityje per „Erasmus+“.

Pagrindiniai šio teminio seminaro tikslai:

– apžvelgti sektorių iššūkius ir atrasti būdus, kaip Erasmus+ gali padėti skatinti fizinį aktyvumą švietimo ir mokymo srityse;

– skatinti bendradarbiavimą ir Erasmus+ projektų plėtrą, daugiausia dėmesio skiriant fizinio aktyvumo, kaip švietimo ir mokymo sudedamosios dalies, skatinimui;

– sužinoti apie Erasmus+ priemones ir iniciatyvas, skatinančias sveiką gyvenseną (ypač švietime) nacionaliniu ir ES lygmenimis;

– keistis idėjomis ir esama gerąja praktika šia tema.

Seminare kviečiami dalyvauti:

 • Visų švietimo ir mokymo sektorių atstovai, jau įgyvendinę programos „Erasmus+“ projektus ir dar tik besiruošiantys tai daryti, suinteresuotosios šalys, socialiniai partneriai, pedagogai, vadovai, ekspertai ir kt., kurie domisi sporto, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos propagavimu švietimo ir mokymo srityje.
 • Kviečiami prisijungti sporto sektoriaus atstovai (sporto darbuotojai, treneriai ir kt.), kurie domisi tarpsektoriniu sporto ir švietimo sričių bendradarbiavimu.

Šis renginys prasidės masine dalyvių fizine veikla – bendru dalyvavimu Rygos maratone (5 km distancijoje)!

Jei bėgime dalyvauti negalite, Jums seminaro organizatoriai pasiūlys alternatyvią veiklą.

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ – 2023 m. kovo 30 d. 12:00 val.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba: https://salto-et.net/events/show/LV01_0471_THO_2023

Dalyviams iš Lietuvos yra skirta 14 vietų.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti visų švietimo sektorių (bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo) atstovai ir sporto srities atstovai, jei jie planuoja kurti švietimo ir mokymo sričiai skirtus projektus;
  • seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  • pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
  • Paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Rygoje, Latvijoje, ir atgal 2023 m. gegužės 6 – 9 d.  Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 20 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.
 1. Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros paraiškų sistemoje.

2.Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

2. Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Atstovų iš vienos institucijos skaičius nėra ribojamas, tačiau esant dideliam susidomėjimui renginiu pirmenybė gali būti teikiama skirtingų institucijų atstovams.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

3. Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę el. paštu rasa.janciauskaite@smpf.lt arba tel. +370 667 59895.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. balandžio mėn. vidurio.

4.Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.