Europos Komisija, atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos iškeltus iššūkius švietimo ir mokymo, jaunimo bei kultūros sektoriams, planuoja dar šiais metais skirti papildomą finansavimą strateginių partnerysčių projektams. Kvietimui visoms dalyvaujančioms šalims bendrai bus skiriama 200 mln. eurų. Lietuvos institucijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus projektams numatyta 2,3 milijono eurų: 494 062 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams bendrojo ugdymo srityje, 423 482 EUR kūrybinėms strateginėms partnerystėms bendrojo ugdymo srityje, 498 751 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams aukštojo mokslo srityje, 424 101 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams profesinio mokymo srityje ir 502 351 EUR kūrybinėms strateginėms partnerystėms suaugusiųjų švietimo srityje.

Papildomu kvietimu planuojama suteikti finansavimą dviejų  tipų strateginėms partnerystėms:

 • Pasirengimo skaitmeniniam švietimui (angl. „Partnerships for Digital Education Readiness“). Kviečiamos dalyvauti  bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sričių organizacijos.
 • Kūrybinėms partnerystėms (angl. „Partnerships for Creativity“). Kviečiamos dalyvauti   bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo sričių organizacijos.

Pirmojo tipo strateginių partnerysčių  siekis – pritaikyti švietimo ir mokymo sistemas prie dabartinės situacijos poreikių taikyti nuotolinį mokymą, suteikti galimybių mokytojams/dėstytojams plėtoti skaitmeninio raštingumo įgūdžius, užtikrinti įtrauktį nuotolinio mokymo metu, kurti ir įgalinti naudotis aukštos kokybės skaitmeniniu turiniu bei novatoriškomis priemonėmis.

Antrojo tipo strateginių partnerysčių siekis – paskatinti bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, kūrybos ir kultūros sektorių bei neformaliojo švietimo jaunimo organizacijas veikti drauge, plėtojant įvairaus amžiaus žmonių grupių kompetencijas, reikalingas kūrybiškiems ir novatoriškiems sprendimams, siekiant suvaldyti nūdienos iššūkius ir rizikas, ir tokiu būdu prisidėti prie švietimo ir kultūros sektorių spartesnio atsigavimo.

Dotacijai gauti bus svarstomi projektai, atitinkantys bent vieną iš šių 2 prioritetų:

 1. Novatoriškos praktikos skaitmeniniame amžiuje.
 2. Įgūdžių tobulinimas ir integracija per kūrybiškumą ir menus.

Reaguojant į COVID-19 situaciją  tikimasi, kad bus įgyvendinamos šios veiklos:

Pasirengimo skaitmeniniam švietimui partnerystėse:

 • veiklos, skirtos taikyti skaitmenines priemones ir metodus teikti kokybiškas ir įtraukiojo švietimo paslaugas per interaktyvias (virtualias) priemones, įskaitant mišrųjį mokymą ir mokymąsi;
 • veiklos, skirtos remti besimokančiuosius ir mokytojus/dėstytojus, prisitaikant prie mokymosi internetu (nuotolinio mokymo/-si);
 • veiklos, skirtos mokyti naudojant saugesnį ir atsakingesnį skaitmeninių technologijų naudojimą;
 • veiklos, skirtos rasti geriausius sprendimus taikant skaitmenines interaktyvias technologijas konkrečių dalykų ar temų mokyme ir mokymesi, įskaitant darbu grįstą mokymąsi.

Kūrybinėse strateginėse partnerystėse:

 • veiklos, susijusios su įvairių kūrybiškumo aspektų sustiprinimu neformaliajame ir formaliajame švietime, plėtojant jų dalyvių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimą;
 • priemonių, skirtų paspartinti skaitmeninę transformaciją ir skaitmeninių priemonių naudojimą, siekiant prisitaikyti prie kūrybinių produktų, kultūrinių renginių kūrimo, valdymo, sklaidos, prieigos ir naudojimo būdų, paieškos;
 • veiklos, skirtos skatinti aktyvų pilietiškumą ir socialinę įtrauktį per menus, ypač tarp jaunų žmonių;
 • veiklos, skirtos auginti talentus ir skatinti verslumą (įskaitant socialinį verslumą) kultūros  kūrybos srityse;
 • mokymosi priemonių ir išteklių, medžiagos, kursų ir mokymo modelių, skirtų skatinti kūrybiškumą, kultūrą ir jos įvairovę, rengimas;
 • meninių ir kultūrinių iniciatyvų su švietimo aspektu arba iniciatyvų, skirtų didinti sąmoningumą apie visuomenės problemas ir Europos reikalus (teatro pjesės, parodos, muzikiniai pasirodymai, diskusijų forumai ir pan.), organizavimas;
 • veiklos, skirtos įsteigti ar stiprinti tinklus ir naujus bendradarbiavimo modelius (ypač per virtualias priemones), skatinant tarpkultūrinę sąveiką ir kūrybinę piliečių, ypač jaunų asmenų, savimonę;
 • tarptautinio mobilumo veiklos, kurios skatina mokymosi galimybes kūrybinėse erdvėse ir kultūrinio paveldo vietose, įskaitant kūrybines gyvenamąsias vietas menininkams ir kūrėjams, dirbantiems neformaliojo/formaliojo švietimo ir jaunimo srityse.

Kaip gauti paramą?

Kvietimą teikti paraiškas, kuriame bus pateikta daugiau informacijos, Europos Komisija planuoja paskelbti artimiausiu metu. Numatoma paraiškų teikimo data – 2020 m. spalio mėn. pabaiga. Data bus patikslinta kvietime teikti paraiškas.

Paraiškas teikti gali Programos šalyje įsteigtos organizacijos, kurios atitinka „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities strateginių partnerysčių projektų vykdytojams taikomus reikalavimus. Paraiškų teikėjams rekomenduojama naudotis „eTwinning“, „School Education Gateway“ ir EPALE platformomis, kurios palengvins komunikaciją tarp partnerių planuojant ir įgyvendinant projekto veiklas.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą šiais kontaktais: