Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) direktorė Daiva Šutinytė, vadovaudamasi Europos Komisijos 2020 m. kvietimo teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo srityse, paraiškų teikimo taisyklių nuostatų 7.1, 8 ir 9 punktais bei vadovaudamasi išorinių ekspertų paraiškų vertinimais ir programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijų siūlymais, 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. VE-50 patvirtino organizacijų, kurioms suteikiama 2020 m. „Erasmus“ akreditacija sąrašus bei remdamasi paraiškų teikimo taisyklių 12.1 punktu patvirtino organizacijų, kurioms suteikiamas „Pažangumo ženklas“ sąrašą.

Visos kvietime dalyvavusios organizacijos apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu. Su „Erasmus“ akreditaciją gavusiomis organizacijomis bus pasirašytas akreditacijų susitarimas.

Daugiau informacijos

Detalesnė informaciją apie 2020 m. „Erasmus“ akreditaciją švietimo srityje čia ir čia

Naujas „Erasmus“ akreditacijų suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo srityse konkursas planuojamas 2021 m. rudenį.

Kita informacija

Fondo individualūs sprendimai gali būti skundžiami vadovaujantis viešai skelbiama Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka ir joje nustatytais terminais: https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/pasiulymai-ir-gincai/. Sprendimas taip pat gali būti skundžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas: Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas: Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: