2024 m. vasario 6–9 d. Atlone, Airijoje organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „LEAN on LEARNING – A Co-Creative training event for those involved and interested in Adult Education and mobility learning“. Seminarą organizuoja Airijos nacionalinė„Erasmus+“agentūra LEARGAS.

Kontaktinio seminaro tikslas – informuoti dalyvius apie programos „Erasmus+“ suaugusiųjų besimokančiųjų asmenų mobilumo galimybes ir EPALE platformą, suteikti dalyviams žinių apie „Erasmus+“ mobilumo projektų rengimą suaugusiųjų švietimo srityje, skatinti dalyvaujančias organizacijas įtraukti besimokančiuosius į projektų planavimą.

Seminaro metu bus skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, projektų partnerių paieška, aptartos gerosios praktikos ir rekomendacijos tolimesniems veiksmams.

Planuojami rezultatai:

 • dalyviai bus pasirengę kokybiškai planuoti ir teikti „Erasmus+“ mobilumo projektų paraiškas, skirtas suaugusiems besimokantiesiems ;
 • geriau supras, kaip EPALE platforma gali pagelbėti projektų paraiškų rengimo ir įgyvendinimo etapuose;
 • užmegs kontaktus su kitais dalyviais, naudojant LEAN sistemą;
 • „Mokymasis iš mokinio“ – nustatys bendrus tikslus organizacijoms ir besimokantiesiems, remiantis jų įgyta patirtimi, parengs rekomendacijas.

Renginys vyks anglų kalba.

Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti:

 • Programos „Erasmus+“ organizacijų naujokių ar turinčių mažai patirties suaugusiųjų švietėjai, kurie dalyvautų poroje su suaugusiu besimokančiu asmeniu iš tos pačios organizacijos. Dotacijos skyrimo atveju suaugusiųjų švietėjas bus kviečiamas pateikti informaciją apie su juo vyksiantį suaugusį besimokantį asmenį.

Atrinkti kandidatai bus kviečiami registruotis EPALE platformoje. Airijos EPALE atstovas sukurs atrinktų dalyvių bendruomenę EPALE platformoje.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. gruodžio 4 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Renginio aprašymas anglų kalba.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Lietuvių kalba pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros projektų administravimo sistemoje;
 3. Pareiškėjo renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą;
 4. Pareiškėjas atitinka kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Airijoje ir atgal 2024 m. vasario 6–9 d. Dalyvio kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR (kiekvienam poros dalyviui atskirai). 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis. Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo ir neišvykimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio (suaugusiųjų švietėjo) parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama remiantis šiais kokybės kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. įgyvendintos veiklos rezultatų sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Prioritetas teikiamas „Erasmus+“ organizacijoms naujokėms.

Organizacija naujokė – organizacija, kuri per pastaruosius septynerius metus paramą pagal šį ar ankstesnį programos „Erasmus+“  remiamą atitinkamos rūšies veiksmą yra gavusi ne daugiau kaip du kartus. Į šią kategoriją patenka ir pirmą kartą paraišką teikiantys pareiškėjai.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios nėra gavę finansavimo dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje per pastaruosius dvejus kalendorinius metus.

Galutinį sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69387.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. gruodžio vidurio.