Švietimo mainų paramos fondas 2023 m. birželio 6 ir 13–15 d. Vilniuje organizuoja tarptautinį kontaktų mezgimo seminarą „Erasmus+“ nedidelio masto partnerystėms „Projektų kompasas: nuo idėjos iki projekto“, skirtąbendrojo ugdymo (įskaitant ikimokyklinį ugdymą), profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo sektorių atstovams  ir kviečia teikti paraiškas jame dalyvauti.

Ar jus domina nedidelio masto partnerysčių projekto kūrimas? Galbūt neturite jokios patirties įgyvendinant programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo projektus arba turite jos labai nedaug? Ieškote partnerių savo projektui? Nežinote, nuo ko pradėti ir kaip idėją išugdyti iki projekto?

Jei atsakymas į šiuos klausimus yra „taip“, tuomet šis tarptautinis kontaktų mezgimo seminaras skirtas jums!

Seminaro temos ir tikslai:

Šis seminaras skirtas programos „Erasmus+“ organizacijoms naujokėms, turinčioms mažai arba visai neturinčioms 2 pagrindinio veiksmo projektų įgyvendinimo patirties. Seminaro metu susipažinsime su specifiniais nedidelio masto partnerysčių (KA210) reikalavimais, mūsų siekis – padėti dalyviams įveikti tam tikrus pirminius iššūkius, kurie kyla planuojant projektus.

Seminaro tikslas: pristatyti projektų planavimo pagrindus ir įkvėpti tarptautines partnerystes programos „Erasmus+“ nedidelės apimties partnerysčių projektų įgyvendinimui.

Seminaro dalyviai:

 • susipažins su „Erasmus+“ nedidelio masto partnerysčių projektų specifika;
 • kurs naujus bendradarbiavimo tinklus ir ras galimų projektų partnerių;
 • susipažins su įrankiais, padedančiais projekto idėją paversti projekto planu: nuo idėjos išgryninimo, poreikių kurti inovatyvius produktus nustatymo, kokybės stebėsenos iki naudos projekto dalyviams vertinimo ir rezultatų viešinimo;
 • turės erdvę dalintis projektų idėjomis ir jas aptarti.

Tikslinės grupės: seminare kviečiamos dalyvauti mažiau patyrusios organizacijos ir programos naujokai (organizacijos, neturinčios 2 pagrindinio veiksmo projektų įgyvendinimo patirties arba įgyvendinusios iki 2 projektų kaip partnerės ar projektų koordinatorės) iš įvairaus tipo organizacijų: vaikų darželių, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, įvairūs suaugusiųjų švietimo teikėjai (trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, muziejai, bendruomenės, nevyriausybinės ar kitokio pobūdžio organizacijos).

Iš viso iš Lietuvos numatoma atrinkti 10 dalyvių, paskirstant vietas proporcingai tarp trijų programos sektorių: bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo.

Dalyviams iš Lietuvos bus padengiamos apgyvendinimo renginio metu ir maitinimo išlaidos.

Svarbi informacija:

Atrinkti dalyviai įsipareigoja dalyvauti visą seminaro laiką, pažymėjimai bus išduodami tik visą laiką išdalyvavusiems asmenims.

Seminaras susideda iš dviejų privalomų dalių:

 • Pirmasis susitikimas nuotoliniu būdu: birželio 6 d., preliminariainuo 14:00 iki 17:00 val.
 • Seminaras Vilniuje: birželio 13–15 d.:
 • Birželio 13 d.: atvykimas, 18:00 vakarienė,
 • Birželio 14 d.: seminaras nuo 9:00 iki 17:00, 18:00 vakarienė ir kultūrinė programa,
 • Birželio 15 d.: seminaras nuo 9:00 iki 13:00, 13:00 pietūs ir išvykimas.

Paraiškos teikiamos sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/, paraiškų teikimo terminas – 2023 m. gegužės 10 d. 12:00 val.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 • paraiškas dalyvauti seminare gali teikti mažiau patyrusios organizacijos ir organizacijos – programos naujokės iš bendrojo ugdymo (įskaitant ikimokyklinį ugdymą), profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo organizacijų;
 • seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis – ne žemesnis nei B1;
 • pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
 • paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis šiais kokybės kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

 • Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.
 • Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.
 • Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę el. paštu rasa.janciauskaite@smpf.lt arba tel. +370 667 59895. 

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. gegužės mėn. pabaigos.

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.