2023 m. gegužės 22 – 25 d. Dubline, Airijoje, organizuojamas „Erasmus+“ seminaras „Accreditation in Erasmus+ (SE, VET & AE)“. Seminarą organizuoja nacionalinė Airijos „Erasmus+“ agentūra (Léargas).

Seminaro tikslas – įgalinti dalyvius pateikti aukštos kokybės akreditavimo paraiškas.

Erasmus akreditacija – tai naujas būdas organizuoti mobilumo veiklas pagal naująją „Erasmus+“ programos etapą (2021–2027 m.). Akreditacijų tikslas yra:

 • padaryti „Erasmus+“ mobilumo projektų planavimą strategiškesnį;
 • kurti reikšmingą projektų poveikį instituciniu lygmeniu;
 • geriau koreliuoti su ES švietimo politika ir (arba) tikslais.

Siekiant aukščiau išvardintų tikslų, naujajame programos etape mobilumų organizavimas įstaigoms ir organizacijoms tapo prieinamesnis. Organizacijoms reikia tik vieną kartą gauti akreditaciją, kad galėtų gauti finansavimą 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklai visą programavimo laikotarpį iki 2027 m. 1 pagrindinis veiksmas įgalina organizacijas teikti profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes besimokantiesiems, mokytojams, instruktoriams ir kitiems švietimo darbuotojams.

Erasmus akreditacija apima šias tris švietimo sritis:

1. Suaugusiųjų švietimas (įskaitant formalųjį, savaiminį ir neformalųjį švietimą);

2. Profesinis švietimas ir mokymas (įskaitant pirminį ir tęstinį profesinį mokymą ir mokymąsi darbo vietoje visomis formomis);

3. Bendrasis ugdymas (įskaitant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą).

Šioms sritims priklausančių įstaigų ir organizacijų atstovai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti seminare.

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ – 2023 m. balandžio 11 d. 12:00.

Atrinktų dalyvių bus prašoma užpildyti informaciją apie save anglų kalba SALTO sistemoje: https://salto-et.net/events/show/IE01_0484_THO_2023.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba: https://salto-et.net/events/show/IE01_0484_THO_2023

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo institucijų, kurios dar neturi Erasmus+ akreditacijos, atstovai;
  • seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  • pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
  • Paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Kita svarbi informacija:

 • Kiekvienam sektoriui dalyvauti seminare skiriama po vieną vietą, tačiau neatsiradus kokybiškų paraiškų konkrečiame sektoriuje, vieta bus skirta aukščiausią balą surinkusiai paraiškai(-oms) iš bet kurio kito sektoriaus.
 • Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.
 • Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Airijoje ir atgal 2023 m. gegužės mėn. 22 – 25 d.  Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.
 1. Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros paraiškų sistemoje.

2.Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

2. Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

3. Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę el. paštu rasa.janciauskaite@smpf.lt arba tel. +370 667 59895.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. balandžio mėn. vidurio.

4. Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklė