„Erasmus“ akreditacija – tai priemonė, skirta bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigoms, ketinančioms nuolat dalyvauti programos „Erasmus+“ mobilumo veikloje. Kad būtų akredituotos, organizacijos turi parengti kokybiškos mobilumo veiklos įgyvendinimo planą, kurio įgyvendinimas padėtų patobulinti siūlomas organizacijos švietimo ir mokymo paslaugas. Šis „Erasmus“ planas yra svarbi „Erasmus“ akreditacijos paraiškos dalis.

Paraiškas galima teikti „Erasmus“ institucinei akreditacijai arba „Erasmus“ mobilumo konsorciumo koordinatoriaus akreditacijai. Ankstesnės patirties pagal programą „Erasmus+“ (2014–2020 m.) nereikalaujama.

Kokią naudą duoda „Erasmus“ akreditacija?

Akreditacija suteikiama visam programos etapui (2022–2027 m.). Suteikta „Erasmus“ akreditacija – pažymėjimas, patvirtina, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas ir laikysis „Erasmus“ kokybės standartų mobilumui, todėl akredituotos organizacijos mobilumo veiklos gali būti finansuojamos supaprastinta tvarka. Akreditaciją gavusiai organizacijai nebereikia teikti atskirų išsamių paraiškų dėl finansavimo, dotacijos paraiška remiasi nurodytais veiklų, tikslų ir dalyvių kiekiais.

Akredituotos organizacijos gali naudotis tokiais privalumais kaip:

 • Kurti savo strategiją. „Erasmus“ akreditacija padeda organizacijai nusistatyti tikslus ir suteikia laisvę pasirinkti greitį, kuriuo norima judėti siekiant šių tikslų.
 • Gauti pastovų finansavimą. Naujai mobilumo veiklai vykdyti organizacija kasmet gauna „Erasmus+“ lėšų.
 • Augti ir mokytis. Galima išbandyti naują veiklą ar bendradarbiavimą su naujomis organizacijomis partnerėmis neteikiant naujos paraiškos.
 • Investuoti į ateitį. Stabilus finansavimas reiškia, kad galima sutelkti dėmesį į ilgalaikius tikslus. Mobilumo veikla galima padėti palaipsniui ir nuolat didinti akreditaciją gavusios organizacijos mokymo ir mokymosi kokybę.

Kokios organizacijos gali gauti akreditaciją?

Vadovaudamasi konkurso reikalavimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino institucijų, galinčių dalyvauti „Erasmus“ akreditacijų kvietime bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse, tipus nacionaliniu lygiu, kuriuos rasite ČIA.

Taip pat teikti paraišką „Erasmus“ akreditacijai bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityje gali organizacijos, planuojančios reguliariai vykdyti tarptautinio mobilumo veiklas ir turinčios:

 • bent 2 metų patirtį vykdant veiklą atitinkamoje švietimo srityje, dėl kurios jie gali būti laikomi tinkama organizacija teikti paraišką šiam kvietimui;
 • pakankamai profesinių gebėjimų ir administracinių pajėgumų kokybiškai įgyvendinti mobilumo veiklas bei paraiškoje pateikiamą „Erasmus“ planą;
 • mobilumo konsorciumo koordinatoriams – turinčios gebėjimų koordinuoti konsorciumo veiklą atsižvelgiant į siūlomą „Erasmus“ planą, konsorciumo tikslą, planuojamą užduočių paskirstymą ir „Erasmus“ kokybės standartus.

Pareiškėjai, norintys gauti „Erasmus“ akreditaciją, turi laikytis „Erasmus“ kokybės standartų, su kuriais galima susipažinti ČIA.

Kaip ir kada galima gauti akreditaciją?

Konkursas teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai gauti skelbiamas kiekvienais metais. Konkurso taisyklės bei paraiškų teikimo terminai nurodomi atitinkamų metų  programos „Erasmus+“ vadove.

Paraiškų formas galima rasti ČIA.

Paraiškos turi būti rengiamos lietuvių kalba.

Kiekvienam kvietimui teikti paraiškas yra nustatomas nacionalinis planuojamų suteikti akreditacijų skaičius bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityje, kurį galima rasti atitinkamų metų kvietimo skelbime, tinklapyje https://erasmus-plius.lt

Kaip vertinamos akreditacijos paraiškos?

Pagal kvietimo teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityje reikalavimus, kurie aprašyti programos „Erasmus+“ vadove, akreditacijų paraiškoms taikomi šie atrankos etapai: pirmiausiai tikrinama, ar paraiškos atitinka tinkamumo ir atmetimo kriterijus, vėliau vertinamas paraiškų atitikimas atrankos kriterijams. Galiausiai paraiškos vertinamos pagal skyrimo (kokybės vertinimo) kriterijus. Visi šie etapai išsamiau aprašyti lentelėje.

 • Tikrinant paraiškos atitikimą tinkamumo kriterijams (angl.  Eligibility criteria) siekiama nustatyti, ar visos paraiškos atitinka tinkamumo kriterijus, paskelbtus „Erasmus+“ programos vadove, t. y. ar:

– paraiška buvo pateikta laiku, t. y. iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos;

– pareiškėjas atitinka programos vadove aprašytus reikalavimus paraiškas teikiančioms organizacijoms;

– organizacija pateikė kvietimui tik vieną paraišką vienai švietimo sričiai;

– organizacija pateikė paraišką savo šalies nacionalinei agentūrai;

– paraiška užpildyta viena iš oficialių ES kalbų;

– prie paraiškos pridėti visi su paraiška susiję papildomi dokumentai;

– paraišką pateikusi organizacija nėra situacijoje, kurią apibrėžia šio kvietimo atmetimo kriterijus.

 • Atmetimo kriterijai (angl. Exclusion criteria). Pareiškėjai turi pateikti pasirašytą sąžiningumo deklaraciją, kuria patvirtinama, kad jie nėra patekę į jokią su „Erasmus+“ vadovo C dalyje išvardytais atmetimo kriterijais susijusią situaciją, kad pateiktame „Erasmus“ plane yra originalus organizacijos pareiškėjos parengtas turinys ir už paraiškos parengimą nebuvo sumokėta jokiai kitai organizacijai ar organizacijai nepriklausantiems asmenims.
 • Atrankos kriterijai (angl. Selection criteria). Vertinami organizacijos profesiniai gebėjimai ir administraciniai pajėgumai kokybiškai įgyvendinti mobilumo veiklas bei paraiškoje pateikiamą „Erasmus“ planą bei pareiškėjo patirtis vykdant veiklą atitinkamoje švietimo srityje, dėl kurios jie gali būti laikomi tinkama organizacija teikti paraišką šiam kvietimui (reikalavimas – bent 2 metai veiklos švietimo srityje, kuriai teikiama paraiška). Finansinio pajėgumo vertinimas atliekamas vėliau, dotacijos skyrimo etape.
 • Skyrimo kriterijai (angl. Award criteria). Paraiškų kokybė vertinama balais iš 100 galimų, vadovaujantis konkurso kvietime nurodytais kriterijais ir korekciniais koeficientais. Kad būtų svarstoma galimybė suteikti akreditaciją, paraiškų įvertinimas turi atitikti šias ribines vertes: turi būti įvertintos bent 70 iš 100 balų ir puse didžiausio galimo balų skaičiaus kiekvienoje iš keturių kriterijų kategorijų: aktualumas, „Erasmus“ plano tikslai, „Erasmus“ plano veikla, „Erasmus“ plano valdymas.

Su akreditacijos paraiškų kokybės vertinimo gairėmis galite susipažinti čia:

Akredituotos organizacijos

Ankstesniais metais akredituotų organizacijų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityje sąrašus galite rasti ČIA.

Akreditacijų tarpinės ataskaitos pavyzdys.

Naudinga medžiaga

Kviečiame susipažinti su Europos Komisijos ir Švietimo mainų paramos fondo parengtais dokumentais, kurie padės geriau parengti akreditacijos paraišką:

Kontaktai konsultacijai