„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Pavieniai asmenys pasinaudodami programa gali įgyti tarptautinės patirties: studijuoti, kelti kompetencijas, tobulėti neformaliojo ugdymo būdu – užsienyje, tarptautinėje bendruomenėje.

Įvairios organizacijos, įstaigos, institucijos – tiek susiję su formaliuoju, tiek su neformaliuoju švietimu – gali teikti projektų paraiškas ir gauti finansavimą pagal programą.

Programa „Erasmus+“ remiamos veiklos, apimančios tokius veiksmus:

Mobilumas mokymosi tikslais – remiamas studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitų formaliojo švietimo srities darbuotojų, taip pat neformaliojo ugdymo srities darbuotojų, su jaunimu dirbančių asmenų ir kt. mobilumas.

Bendradarbiavimas inovacijų kūrimo ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais – remiamas švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų, organizacijų ir įmonių tarptautinių partnerysčių kūrimas, vystymas.

Išsami informacija apie programos „Erasmus+“ tikslus, prioritetus ir finansavimo galimybes, taip pat techninė informacija apie paraiškų teikimą ir atrankos procesą, finansinės ir administracinės nuostatos, susijusios su dotacijos skyrimu – visa tai išdėstyta programos vadove, su kuriuo galite susipažinti ČIA.

Kada konkrečiai galima teikti paraiškas – galite sužinoti ČIA.

Apie programą trumpai

Programa apima šias sritis:

  • Švietimo ir mokymo – tai programos sritis, kuri remia su formaliojo švietimo sritimis (aukštasis mokslas, profesinis mokymas, bendrasis ugdymas ir suaugusiųjų švietimas) susijusias veiklas. Šią programos sritį administruoja ir į visus su ja susijusius klausimus atsako Švietimo mainų paramos fondas.
  • Jaunimo – tai programos sritis, kuri remia su neformaliuoju ugdymu susijusias veiklas. Šią programos sritį administruoja ir į visus su ja susijusius klausimus atsako Jaunimo reikalų agentūra.
  • Sporto

Programa „Erasmus+“ apima buvusias ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: Mokymosi visą gyvenimą programą („Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“), programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą).

Programos rezultatai

Programos projektų rezultatų platforma: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects.