Pradžia

>

Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas yra „Erasmus+“?

„Erasmus+“ yra 2014–2020 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. Ja pakeistos kelios buvusios visus švietimo sektorius apimančios ES programos: Mokymosi visą gyvenimą programa („Erasmus“ – aukštasis mokslas, „Leonardo da Vinci“ – profesinis mokymas, „Comenius“ – mokyklinis ugdymas ir „Grundtvig“ – suaugusiųjų švietimas), taip pat programa „Veiklus jaunimas“ ir penkios tarptautinės programos („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ bei Bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa). Pagal programą „Erasmus+“ taip pat yra remiama sporto (visų pirma mėgėjų) veikla.

Kurios šalys gali dalyvauti „Erasmus+“?

Programoje dalyvauti gali visos Europos Sąjungos valstybės narės, kandidatės į ES, Europos laisvosios prekybos erdvės (ELPA) šalys, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą, Šveicarijos Konfederacija, jeigu ji yra pasirašiusi tarptautinį susitarimą; šalys, kuriose vykdoma Europos kaimynystės politika, jeigu sudarytas dvišalis susitarimas. Visos programoje dalyvaujančios šalys skirstomos į dvi grupes — Programos šalys ir Partnerės šalys.

Kas yra remiama pagal programą „Erasmus+“?

Programa „Erasmus+“ skirta studentams, mokytojams, praktikantams, savanoriams, jaunimo lyderiams, su jaunimu dirbantiems asmenims ir mėgėjų sporto srities darbuotojams. Be to, yra remiama švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietos ir regionų lygmens valdžios institucijų bei nevyriausybinių organizacijų partnerystė, taip pat valstybių narių reformos, kuriomis siekiama modernizuoti švietimą ir mokymą, skatinti naujoves bei verslumą ir didinti įsidarbinimo galimybes. Taip pat yra remiamos IT platformos, internetu jungiančios mokyklas ir kitus mokymo paslaugų teikėjus, pavyzdžiui, „e-Twinning“.

Kas yra Programos šalys?

Programos šalims priklauso 28 Europos Sąjungos valstybės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Makedonija. Jose yra įsteigta nacionalinė agentūra, koordinuojanti ES programą „Erasmus+“.

Kas yra šalys Partnerės?

Šalims partnerėms priskiriama Šveicarija, Pietryčių Europos valstybės, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys bei valstybės iš kitų pasaulio regionų (yra papildomų sąlygų).

Ar paraišką galima pildyti lietuvių kalba?

Taip, paraišką galima pildyti tiek lietuvių, tiek anglų kalba.

Ar nacionalinei agentūrai reikia pateikti spausdintą paraiškos versiją?

Ne, programos „Erasmus+“ paraiškos pateikiamos tik elektroniniu būdu. Spausdintos paraiškos versijos pateikti nacionalinei agentūrai nereikia.

Ar biudžete nurodant kelionės išlaidas, reikia nurodyti sumą už kelionę į abi puses?

Ne. Biudžete reikia nurodyti tik atstumą į vieną pusę. Jį galite sužinoti naudodamiesi atstumų skaičiavimo įrankiu:http://goo.gl/wIwVwM. Šioje eilutėje skiriama dotacija, remiantis kelionės atstumu į vieną pusę.

Ar galima paraišką arba atskiras jos dalis, prisegamus dokumentus el. paštu atsiųsti nacionalinei agentūrai?

Projekto paraišką arba tam tikras jos dalis galima atsiųsti nacionalinei agentūrai tik tuo atveju, jeigu paraiškos techniškai nepavyksta pateikti (išmetamas klaidos pranešimas). Tokiu atveju reikia užfiksuoti ekrane matomą vaizdą (padaryti „printscreen“ arba „screenshot“) ir jį atsiųsti drauge su tomis paraiškos dalimis, kurių nepavyksta pateikti. Tokiu atveju paraišką pateikti bandys agentūros darbuotojai, o nepavykus – išsaugos ją drauge su kitomis laiku pateiktomis paraiškomis. Kreiptis galima ne vėliau kaip per 2 valandas nuo paraiškos pateikimo termino (terminas – 13 val. Lietuvos laiku, nepavykus pateikti galima kreiptis iki tos pačios dienos 15 val.). Siunčiamos pakartotinai, el. paštu paraiškos ir jų priedai laikomi negaliojančiais, jei paraišką pavyko pateikti internetu. Atspausdintas paraiškos variantas nėra tinkamas ir bus laikomas negaliojančiu.

Į ką atkreipti dėmesį rengiant projekto veiklų tvarkaraštį?

Rengdami projekto veiklų tvarkaraštį atkreipkite dėmesį, kad dotacija skiriama už veiklos dienas. Remiantis Europos Komisijos nustatytais reikalavimais, kas yra veiklos diena, dienos dotacija skaičiuojama pagal tą dieną suplanuotas veiklas. Jeigu darbotvarkėje numatyta bent viena veikla, šiai dienai jau skiriama dotacija. Atvykimas ir išvykimas nėra laikomos į turinį orientuotomis veiklomis. Pavyzdžiui: jūs suplanuojate 10 programos dienų, tačiau pirmoji skirta atvykimui, o paskutinioji – išvykimui – tokiu atveju dotacija bus skiriama 8 dienoms. Jei pirmąją dieną be dalyvių atvykimo planuojamos susipažinimo veiklos, o paskutiniąją – projekto įvertinimas ir išvykimas, tuomet dotacija skiriama visoms 10 dienų.

Ką rinktis paraiškos dalyje G1 (Activity Type): Partner Countries ar Programme Countries? Kuo jie skiriasi?

Programos šalims priklauso 28 Europos Sąjungos valstybės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Makedonija. Šalims partnerėms priskiriama Šveicarija, Pietryčių Europos valstybės, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys bei valstybės iš kitų pasaulio regionų (yra papildomų sąlygų). Jeigu jūsų projekte dalyvauja nors viena valstybė, priklausanti šalims partnerėms, tuomet reikia žymėti „Partner Countries“.

Kai naudoju atstumų skaičiavimo įrankį, jis rodo atstumą ne nuo mano miestelio, o tik nuo Vilniaus. Ką daryti?

Šis įrankis geriausiai veikia naudojant naršyklę „Mozilla Firefox“. Tuomet atstumai apskaičiuojami teisingai.

Norint užregistruoti organizaciją, reikia prisegti skenuotą registracijos pažymėjimą. Ką daryti, jeigu tokio dokumento neturime, o Registrų centras jo neteikia? Ar užtenka išplėstinio Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo, teisės subjekto bei finansinių duomenų dokumentų?

Organizacijos registracijai užtenka Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašo.

Ar lėšos, gautos iš Švietimo mainų paramos fondo pagal dotacijų sutartis projektams įgyvendinti laikomos parama ir ar įstaigos šias lėšas turi rodyti paramos gavimo ir panaudojimo metinėje ataskaitoje FR0478?

Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis raštu Nr. 2009-09-28 Nr. (13.1)-134-3593, gautu iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, paaiškina kad 2000-07-11 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas Nr. VIII-1811 (Žin., 2000, Nr. 61-1818, 2005-12-20 įstatymo Nr. X-461 redakcija, Žin., 2006, Nr. 4-96, toliau - LPĮ) reglamentuoja paramos bei labdaros teikimą bei gavimą. LPĮ 5 straipsnyje nustatyta, kad parama pagal šį įstatymą pripažįstama, jeigu ją teikia Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, politines organizacijas, valstybės ir savivaldybės įmones, biudžetines įstaigas, valstybės bei savivaldybių institucijas ir Lietuvos banką. Jeigu lėšos iš Europos Komisijos Direktorato ,,Švietimas ir kultūra" bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skiriamos kaip tikslinis finansavimas (sutartyje numatytiems projektams įgyvendinti), tai šios tikslinės lėšos nelaikomos parama ir neįrašomos į paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formą. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiksliniam finansavimui priskiriama ir parama, gauta konkrečiai programai vykdyti. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimas parengtas atsižvelgiant į Švietimo mainų paramos fondo išdėstytas aplinkybes. Jei paaiškėtų kitokių ar papildomų svarbių aplinkybių, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pasilieka teisę situaciją įvertinti kitaip.