Naujame 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ etape vienas iš pagrindinių prioritetų yra programos įtraukumo ir įvairovės didinimas. Europos vizija – padėti savo piliečiams įveikti iškilusius iššūkius, susijusius su kultūrų, religijų, gebėjimų, socialinių grupių, seksualinės orientacijos, politinės nuomonės ir kt. įvairove, bei padidinti žmonių su įvairiais individualiais poreikiais įsitraukimą į programos veiklas. Siekiant šių tikslų svarbų vaidmenį atlieka nacionalinės agentūros, organizacijos, įgyvendinančios projektus, ir patys mažiau galimybių turintys dalyviai.

Atsižvelgdamas į tai Švietimo mainų paramos fondas siekia skirti ypatingą dėmesį įtraukties ir įvairovės temai, dalindamasis aktualia medžiaga, rengdamas fokus grupių susitikimus, tyrimus, aktualius leidinius ir kitaip prisidėdamas prie šio tikslo įgyvendinimo.

Įtraukties ir įvairovės strategija

Europos Komisija paskelbė „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso Įtraukties ir įvairovės strategijos įgyvendinimo gaires, kurios parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso nacionalinėmis agentūromis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, siekiant programas priartinti prie mažiau galimybių turinčių asmenų ir su jais dirbančių organizacijų.

Strategiją rasite čia.

Fokus grupių tyrimas „Įtraukesnio programos „Erasmus+“ įgyvendinimo Lietuvoje link“

Siekdamas geriau pažinti įtraukties problemas įvairiuose Lietuvos švietimo sektoriuose, 2020 m. Švietimo mainų paramos fondas inicijavo socialinių partnerių konsultacijas ir fokus grupių diskusijų rezultatų pristatymą „Įtraukesnio programos „Erasmus+“ įgyvendinimo Lietuvoje link“. Rezultatus pristatė Elma Paulauskaitė, Politikos tyrimų laboratorijos direktorė, turinti dešimties metų patirtį tyrinėjant pažeidžiamų visuomenės grupių įtraukties į pilietinę visuomenę.

Renginyje buvo pristatytos išvados ir rekomendacijos, kilusios iš keturių fokus diskusijų grupių su skirtingų švietimo sektorių atstovais iš bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo institucijų bei sprendimų priėmėjais, nacionalinių organizacijų, veikiančių švietimo srityje, atstovais, kurie dirba su įtraukties ir įvairovės tema.

Video pristatymą rasite čia:

Tyrimo prezentaciją lietuvių kalba rasite čia.

Tyrimo prezentaciją anglų kalba rasite čia.