Naujame 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ etape vienas iš pagrindinių prioritetų yra programos įtraukumo ir įvairovės didinimas. Europos vizija – padėti savo piliečiams įveikti iškilusius iššūkius, susijusius su kultūrų, religijų, gebėjimų, socialinių grupių, seksualinės orientacijos, politinės nuomonės ir kt. įvairove, bei padidinti žmonių su įvairiais individualiais poreikiais įsitraukimą į programos veiklas. Siekiant šių tikslų svarbų vaidmenį atlieka nacionalinės agentūros, organizacijos, įgyvendinančios projektus, ir patys mažiau galimybių turintys dalyviai.

Atsižvelgdamas į tai Švietimo mainų paramos fondas siekia skirti ypatingą dėmesį įtraukties ir įvairovės temai, dalindamasis aktualia medžiaga, rengdamas fokus grupių susitikimus, tyrimus, aktualius leidinius ir kitaip prisidėdamas prie šio tikslo įgyvendinimo.

Įtraukties ir įvairovės strategija

Europos Komisija paskelbė „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso Įtraukties ir įvairovės strategijos įgyvendinimo gaires, kurios parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso nacionalinėmis agentūromis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, siekiant programas priartinti prie mažiau galimybių turinčių asmenų ir su jais dirbančių organizacijų.

Strategiją rasite čia.

SALTO resursų centras, skirtas įtraukčiai ir įvairovei

SALTO svetainėje pateikiama visa aktuali informacija, susijusi su įtraukties ir įvairovės, kaip programos prioriteto, klausimais, įskaitant skyrelius, skirtus bendrai informacijai apie programą, ištekliams, sėkmės istorijoms ir mokymosi bei bendravimo galimybėms.

SALTO įtraukties ir įvairovės resursų centras yra įsikūrę Kroatijos „Erasmus+“ nacionalinėje agentūroje.

Apsilankykite: www.saltoinclusion.eu

Siekdamas geriau pažinti įtraukties problemas įvairiuose Lietuvos švietimo sektoriuose, 2020 m. Švietimo mainų paramos fondas inicijavo socialinių partnerių konsultacijas ir fokus grupių diskusijų rezultatų pristatymą „Įtraukesnio programos „Erasmus+“ įgyvendinimo Lietuvoje link“. Rezultatus pristatė Elma Paulauskaitė, Politikos tyrimų laboratorijos direktorė, turinti dešimties metų patirtį tyrinėjant pažeidžiamų visuomenės grupių įtraukties į pilietinę visuomenę.

Renginyje buvo pristatytos išvados ir rekomendacijos, kilusios iš keturių fokus diskusijų grupių su skirtingų švietimo sektorių atstovais iš bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo institucijų bei sprendimų priėmėjais, nacionalinių organizacijų, veikiančių švietimo srityje, atstovais, kurie dirba su įtraukties ir įvairovės tema.

Video pristatymą rasite čia:

Tyrimo prezentaciją lietuvių kalba rasite čia.

Tyrimo prezentaciją anglų kalba rasite čia.

Konferencija „Kaip stiprinti įtrauktį projektuose? Praktiniai patarimai“

Švietimo mainų paramos fondas 2021 m. gruodžio 17 d. organizavo nuotolinę praktinę konferenciją „Kaip stiprinti įtrauktį projektuose? Praktiniai patarimai“, skirtą įtraukumo ir įvairovės didinimui tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

Konferencijos tikslas – kuo plačiau pristatyti organizacijų, dirbančių su mažiau galimybių turinčiais asmenimis, patirtį ir padrąsinti kitas organizacijas aktyviau įtraukti individualių poreikių turinčius dalyvius į jų organizuojamas veiklas.

Norima, kad programos „Erasmus+“, sporto ir neformaliojo švietimo projektuose mažiau galimybių turinčių žmonių įtraukumo procentas būtų kuo didesnis ir kad šių programų galimybėmis pasinaudotų kuo daugiau žmonių.

Konferencijos įrašas

Konferencijos pranešimus rasite čia.