Siekiama:

 • Stiprinti jaunų žmonių, įskaitant mažiau galimybių turinčių:
 • dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir darbo rinkoje,
 • aktyvų pilietiškumą,
 • kultūrų dialogą,
 • socialinę įtrauktį ir solidarumą.
 • Neformaliojo ugdymo metodais tobulinti jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas, stiprinti jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį.
 • Gerinti darbo su jaunimu kokybę, ypač skatinant organizacijų, veikiančių jaunimo srityje, ar kitų suinteresuotų šalių sustiprintą bendradarbiavimą.
 • Prisidėti prie jaunimo politikos reformų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu (žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika; neformaliojo ugdymo pripažinimas; gerosios praktikos sklaida).
 • Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir mobilumą mokymosi tikslais jaunimo srityje.

KAS GALI PASINAUDOTI „ERASMUS+“ JAUNIMO SRITIES GALIMYBĖMIS?

Įvairios organizacijos, kurios savo veikla taip pat siekia ar nori siekti aukščiau išvardintų tikslų – gali pasinaudoti programa ir gauti finansavimą savo projektams.

KOKIAS VEIKLAS APIMANTYS PROJEKTAI GALI BŪTI REMIAMI?

 1. Mobilumo mokymosi tikslais projektai (K1)
  • jaunimo mainai
  • su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas
 2. Strateginių partnerysčių projektai (K2)
  • strateginės partnerystės jaunimo srityje
  • tarptautinės jaunimo iniciatyvos
 3. Jaunimo dialogo projektai (K3)

KUR KREIPTIS, JEI KYLA KLAUSIMŲ, SUSIJUSIŲ SU „ERASMUS+“ JAUNIMO SRITIMI?

„Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje administruoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.

Jaunimo mainai

KAS TAI?

Jaunimo mainai – tai jaunų (13–30 metų) žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai, kurių metu nagrinėjama pasirinkta aktuali tema (pavyzdžiui, jaunų žmonių nedarbas, sveika gyvensena, Europos pilietiškumas, verslumas ir kitos jauniems žmonėms aktualios temos), taikant neformaliojo ugdymo metodus mokomasi vieni iš kitų, atrandami kultūrų panašumai ir skirtumai.

Mainų metu turėtų būti tobulinamos jaunų žmonių kompetencijos, taikant neformaliojo ugdymo metodus: dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus ar simuliacijas ir kt.

Jaunimo mainuose labai svarbu, kad jauni žmonės būtų įtraukti į veiklas viso projekto metu ir dalyvautų pasiruošimo, įgyvendinimo ir įvertinimo stadijose, patys aktyviai prisidėtų įgyvendinant išsikeltus tikslus. Nepamirškite apgalvoti projekto poveikio tiek jaunimui, dalyvaujančiam projekte, tiek bendruomenei, efektyviai suplanuoti projekto viešinimo etapų. Projekto vertę didina mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimas, projekto tęstinumas, lygiavertis bendradarbiavimas su partneriais. Kompetencijų įsivertinimui turėtų būti naudojamas „Youthpass“ sertifikatas.

Jaunimo mainais nėra laikomos akademinės, pažintinės, turistinės, poilsinės kelionės; pelno siekiančios veiklos; festivaliai, gastrolės, tad jei tokios veiklos yra suplanuotos, jos nebus finansuojamos.

KOKIA GALI BŪTI JAUNIMO MAINŲ PROJEKTO TRUKMĖ?

Bendra projekto trukmė gali būti 3–24 mėnesiai.

Veiklos – jaunų žmonių susitikimas – gali trukti 5–21 dieną, neįskaitant kelionės laiko.

KAIP RENGTI JAUNIMO MAINŲ PROJEKTĄ?

Pirmiausia kviečiame susipažinti su:

Susipažinus su reikalavimais, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai.

Paraiškos gali būti teikiamos 3 kartus per metus. Su terminais galima susipažinti čia.

Paraiškų formas pildymui galima rasti čia.

Į KĄ SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ PILDANT PARAIŠKĄ?

 • Veiklos vieta: veikla turi būti vykdoma vienos iš projekte dalyvaujančių organizacijų šalyje.
 • Dalyviai: 13–30 metų amžiaus jauni žmonės iš siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos šalių.
 • Dalyvių skaičius ir nacionalinių grupių sudėtis: ne mažiau kaip 16 ir ne daugiau kaip 60 dalyvių (be grupių vadovų). Nacionalinę grupę turi sudaryti ne mažiau kaip 4 dalyviai (be grupės vadovo). Kiekvienoje nacionalinėje grupėje turi būti bent vienas grupės vadovas (pilnametis asmuo, lydintis jaunimo mainuose dalyvaujančius jaunuolius, kad užtikrintų jų tinkamą mokymąsi ir veiksmingą apsaugą).
 • Išankstinio planavimo vizito trukmė – ne ilgiau kaip 2 dienos (be kelionės dienų).
 • Išankstinio planavimo vizito dalyvių skaičius – 1 dalyvis iš kiekvienos nacionalinės grupės.

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumas

Tai projektai, skirti jaunimo darbuotojų profesiniam tobulėjimui – mokymuisi, bendradarbiavimui ir tinklų kūrimui. Veiklos prisideda prie jaunimo darbuotojų dalijimosi patirtimi, skatina partnerystes, mokymo strategijų ir priemonių tobulinimą ir keitimąsi vertinga patirtimi jaunimo srityje tarptautiniu lygmeniu.

KOKIA GALI BŪTI SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ASMENŲ MOBILUMO PROJEKTO TRUKMĖ?

Bendra projekto trukmė gali būti 3–24 mėnesiai.

Veiklos trukmė gali būti 2 dienos–2 mėnesiai, neįskaitant kelionės laiko.

KAIP RENGTI SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ASMENŲ MOBILUMO PROJEKTĄ?

Pirmiausia kviečiame susipažinti su:

Susipažinus su reikalavimais, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai.

Paraiškos gali būti teikiamos 3 kartus per metus. Su terminais galima susipažinti čia.

Paraiškų formas pildymui galima rasti čia.

Į KĄ SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ PILDANT PARAIŠKĄ?

 • Veiklos vieta: veikla turi būti vykdoma vienos iš projekte dalyvaujančių organizacijų šalyje.
 • Reikalavimus atitinkantys dalyviai: jaunimo darbuotojai. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyviai turi būti iš siunčiančiosios arba priimančiosios organizacijos šalies.
 • Dalyvių skaičius: iki 50 dalyvių, įskaitant ekspertus (mokymų vadovus, fasilitatorius).

Strateginės partnerystės jaunimo srityje

REMIAMOS VEIKLOS

 • Tarpsektorinis bendradarbiavimas;
 • inovatyvios patirties plėtra, perdavimas ir įgyvendinimas;
 • iniciatyvos, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi.

2020 METŲ PRIORITETINĖS TEMOS 

Agentūra, išanalizavusi „Erasmus+“ jaunimo sričiai teiktų ir finansuotų projektų temas 2014–2019 metais, rekomenduoja strateginių partnerysčių veiksmui 2020 m. teikti paraiškas mažiau padengtomis, tačiau Lietuvos jaunimo politikos ir darbo su jaunimu kontekstui aktualiomis temomis. Jų sąrašas:

1. Darbo su jaunimu formų ir metodų  plėtojimas: darbas su jaunimu gatvėje; mobilusis darbas; jaunimo informavimas ir konsultavimas; išmaniojo darbo su jaunimu (digital youth work) metodikos pritaikymas darbo su jaunimu formose. Tikslai:

 • stiprinti jau plėtojamas darbo su jaunimu formas, bei skatinti kitų, Lietuvoje naujų, darbo su jaunimu formų kokybės gerinimą. 
 • užtikrinti nuoseklų jaunimo darbuotojų kompetencijų kėlimą, įskaitant mentorystės įgūdžių ugdymą, siekiant darbo su jaunimu inovacijų plėtros ir kokybės
 • naujų darbo su jaunimu metodikų, neformaliojo ugdymo priemonių ir/ar neformalaus ugdymo proceso rezultatų pripažinimo įrankių kūrimas.

2. Darbo su specialiųjų poreikių, pažeidžiamomis jaunimo grupėmis plėtojimas (įvairaus pobūdžio sutrikimai, pvz. autizmo spektro; fizinę, protinę negalią turintys), įskaitant kompleksinių paslaugų kūrimą ir teikimą jaunimui (palydimoji globa, konsultavimas, palaikymas). Tikslas: užtikrinti šios tikslinės auditorijos įtraukimą, įgalinimą ir paslaugų prieinamumą visiems jaunuoliams, neišskiriant jaunuolių dėl socialinės, materialinės, ekonominės ar kitos padėties. 

3. Jaunimo psichologinės psichikos ir fizinės sveikatos stiprinimas: savižudybių bei patyčių prevencija, lytiškumo ugdymas, fizinės sveikatos edukacija, psichikos ir emocinės sveikatos raštingumo ugdymas. Tikslai:

 • užtikrinti kokybišką darbą su jaunimu, didinti jaunimo sąmoningumą fizinės ir psichikos sveikatos klausimais, 
 • ugdyti organizacijų ir institucijų sisteminį gebėjimą ir galimybes gauti paslaugas, atliepiant jauno žmogaus poreikius.

KOKIA GALI BŪTI STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTO TRUKMĖ?

Bendra projekto trukmė gali būti 6 mėnesiai–3 metai.

KAIP RENGTI STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTĄ?

Pirmiausia kviečiame susipažinti su:

Susipažinus su reikalavimais, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai.

Paraiškos gali būti teikiamos 3 kartus per metus. Su terminais galima susipažinti čia.

Paraiškų formas pildymui galima rasti čia.

Į KĄ SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ PILDANT PARAIŠKĄ?

 • Vieta: veikla turi būti vykdoma strateginių partnerysčių projekte dalyvaujančių organizacijų šalyse.
 • Reikalavimai: bent 2 organizacijos iš bent 2 skirtingų Programos šalių. Dalyvauti gali Programos šalys ir šalys Partnerės, jei yra pastarųjų dalyvavimo pridėtinė vertė (ją reikia pagrįsti).
 • Dalyviai: dalyvių amžius ir skaičius neribojamas.
 • Jeigu strateginių partnerysčių projektuose numatoma tarptautinė mokymo(si) veikla, turi būti laikomasi ir šių kriterijų:
  • Ilgalaikio su jaunimu dirbančiųjų asmenų mobilumo trukmė 2–12 mėn.
  • Reikalavimų neatitinka ilgalaikis su jaunimu dirbančiųjų asmenų mobilumas, kai atvykstama iš šalių Partnerių arba vykstama į šalis Partneres.

Tarptautinės jaunimo iniciatyvos

Tai bendradarbiavimo veikla, kurią drauge vykdo dvi ar daugiau jaunimo grupių iš įvairių Programos šalių, skatinant socialinę atsakomybę ir verslumo dvasią.

Šalių Partnerių organizacijos gali dalyvauti, jei jų dalyvavimas suteikia projektui pridėtinės vertės.

Iniciatyvos gali būti susijusios su šiomis temomis:

 • Socialinių įmonių, nevyriausybinių organizacijų steigimu.
 • Verslumo ugdymo ir kursų ir mokymų kūrimu ir įgyvendinimu.
 • Gebėjimu naudotis informavimo ir žiniasklaidos priemonėmis.
 • Jaunų žmonių pilietinės atsakomybės skatinimu.
 • Vietos bendruomenei skirtomis veiklomis: parama pažeidžiamoms grupėms, mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, mažumoms, neįgaliesiems ir pan.
 • Meno ir kultūros iniciatyvomis europinėmis temomis.

KOKIA GALI BŪTI TARPTAUTINIŲ JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTO TRUKMĖ?

6 mėnesiai–3 metai.

KAIP RENGTI TARPTAUTINĖS JAUNIMO INICIATYVOS PROJEKTĄ?

Pirmiausia kviečiame susipažinti su:

Susipažinus su reikalavimais, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai.

Paraiškos gali būti teikiamos 3 kartus per metus. Su terminais galima susipažinti čia.

Paraiškų formas pildymui galima rasti čia.

Į KĄ SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ PILDANT PARAIŠKĄ?

 • Vieta: veikla turi būti vykdoma projekte dalyvaujančių organizacijų šalyse.
 • Reikalavimai: bent 2 organizacijos iš skirtingų Programos šalių.
 • Dalyviai: dalyvių amžius ir skaičius neribojamas.
 • Svarbu: jaunuoliai patys inicijuoja, parengia ir įgyvendina projektą. Jiems gali padėti kuratorius.

Jaunimo dialogo projektai

Jaunimo dialogu vadinamos jaunų žmonių ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų (visais lygmenimis) diskusijos pasirinkta tema, siekiant politiniams sprendimams priimti reikalingų rezultatų. Diskusijos yra struktūruotos temų ir laiko prasme.

KOKIA GALI BŪTI JAUNIMO DIALOGO PROJEKTO TRUKMĖ?

Nuo 3 iki 24 mėnesių.

KAIP RENGTI JAUNIMO DIALOGO PROJEKTĄ?

Pirmiausia kviečiame susipažinti su:

Susipažinus su reikalavimais, reikia išsigryninti norimo įgyvendinti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai.

Paraiškos gali būti teikiamos 3 kartus per metus. Su terminais galima susipažinti čia.

Paraiškų formas pildymui galima rasti čia.

Į KĄ SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ PILDANT PARAIŠKĄ?

 • Tarptautiniai susitikimai – bent 2 organizacijos iš skirtingų šalių, iš kurių bent viena yra Programos šalis.
 • Nacionaliniai susitikimai – bent viena organizacija iš Programos šalies.
 • Jaunų dalyvių amžius turi būti nuo 13 iki 30 metų.
 • Politikų ar jaunimo politikos ekspertų amžius nėra ribojamas.
 • Bent 30 jaunų žmonių.