Naujame „Erasmus+“ programos  etape (2021–2027 m.) organizacijos, nuosekliai ir tikslingai veikiančios darbo su jaunimu, jaunimo politikos srityje bei planuojančios reguliariai vykdyti neformaliuoju ugdymu pagrįstas tarptautinio mobilumo veiklas, gali gauti „Erasmus+“ akreditaciją, kuri leidžia kreiptis dėl veiklų finansavimo pagal programą supaprastinta tvarka. 

 KOKIOS ORGANIZACIJOS GALI GAUTI AKREDITACIJĄ?

Teikti paraišką dėl akreditacijos „Erasmus+“ jaunimo srityje gali organizacijos, planuojančios reguliariai vykdyti neformaliuoju ugdymu pagrįstas tarptautinio mobilumo veiklas ir turinčios:

 • bent 2 metų veiklos patirtį jaunimo politikos ar darbo su jaunimu srityje;
 • tinkamus profesinius gebėjimus ir pakankamą administracinį pajėgumą kokybiškai įgyvendinti jaunimo mobilumo mokymosi tikslais veiklas.   

Taip pat veiklų finansavimo pagal „Erasmus+“ siekiančios organizacijos turi atitikti programos nustatytus kokybės standartus. Su jais galima susipažinti ČIA.

Šiais standartais siekiama užtikrinti, kad visos programos finansavimą gaunančios organizacijos prisidėtų prie jos tikslų įgyvendinimo.

KOKIĄ NAUDĄ ORGANIZACIJOMS TEIKIA AKREDITACIJA?

Suteikta akreditacija patvirtina, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas jauniems žmonėms. Todėl  akredituotos organizacijos veiklos gali būti finansuojamos supaprastinta tvarka – tokiai organizacijai patvirtinama prieiga prie biudžeto, tiesiogiai susijusio su akreditacijos paraiškoje nurodytais veiklų, tikslų ir dalyvių kiekiais. 

Tokiu būdu taupomas organizacijos laikas – jai nebereikia teikti atskirų išsamių paraiškų dėl finansavimo; ataskaitas teikti reikia ne už atskirus projektus, o už visas įgyvendintas veiklas. 

Akreditacija suteikiama visam programos etapui (2021–2027 m.), tačiau akredituotų organizacijos vykdomų veiklų atitikimas prisiimtiems įsipareigojimams bus peržiūrimas ir vertinamas prieš kiekvieną supaprastintų paraiškų dėl kitos finansavimo dalies gavimo teikimą.  Akreditacija galės būti panaikinta, jei organizacija nebeatitiks reikalavimų, keltų prieš akreditaciją įgyjant, jei veiklos metu atsiras pagrįstų nusiskundimų iš dalyvių ar organizacijų partnerių, klaidingos informacijos nacionalinei agentūrai teikimo atveju ir pan. 

KAIP IR KADA GALIMA GAUTI AKREDITACIJĄ?

Organizacijos, siekiančios gauti akreditaciją, turi teikti paraišką ir joje pagrįsti patirtį darbo su jaunimu srityje, identifikuoti organizacijos ilgalaikius tikslus jaunimo politikos srityje ir įrodyti organizacinį pajėgumą įgyvendinti planuojamas veiklas, kurios bus remiamos pagal „Erasmus+“ programą. 

Paraiškų dėl akreditacijos formos atviros nuolat. Tačiau, siekiant gauti finansavimą atitinkamais metais, būtina akreditaciją gauti iš anksto. 

Norint gauti akreditaciją pagal šį (2020 m.) kvietimą, paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.

Paraiškos teikimo formą rasite ČIA.

Su 2020 m. Europos Komisijos kvietimu teikti paraiškas dėl akreditacijos galite susipažinti ČIA.

KAIP VERTINAMOS PARAIŠKOS DĖL AKREDITACIJOS?

Paraiškos vertinamos pagal paraiškų teikimo taisyklėse nustatytus kriterijus. 

Pagrindiniai jų yra:

 1. Organizacijos profilio ir patirties aktualumas. Vertinamas organizacijos esamas ar potencialus indėlis siekiant jaunimo sektoriaus ir šios akreditavimo sistemos tikslų, atsižvelgiant į organizacijos tikslus ir principus, tikslines grupes, nuolatinę organizacijos veiklą, organizacijos patirtį jaunimo politikos ir darbo srityje.
 2. Strateginė plėtra. Vertinama: organizacijos tikslų suderinamumas su programos tikslais ir jų aktualumas siekiant ES jaunimo strategijos įgyvendinimo; suplanuotų veiklų nauda – organizacijai, dalyviams – bei potencialus didesnio masto poveikis (pavyzdžiui, vietiniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmenimis); organizacijos prisidėjimas prie įtraukties ir įvairovės strategijos; pagrindinių programos principų (tokių kaip tvarumas, aktyvus dalyvavimas, skaitmenizacija) pritaikymas veiklose. 
 3. Valdymo ir koordinavimo kokybė. Vertinama: keliamų tikslų ir turimų išteklių atitiktis; bendradarbiavimas, įskaitant potencialą pritraukti partnerystėms naujų ar mažiau patyrusių organizacijų; dalyvių saugumo, jaunimo dalyvavimo, įtraukimo į procesus aspektai; mokymosi elemento, įskaitant refleksiją, įsivertinimą, užtikrinimas; organizacijos pažangos (įsi)vertinimo mechanizmas; rezultatų sklaida.

Paraiškų atitiktis kriterijams vertinama balais. Su detalia vertinimo sistema galite susipažinti čia:

Jeigu versijos skirtingomis kalbomis nesutampa, vadovaujamasi versija anglų kalba.

Nacionalinė agentūra yra paskyrusi akreditacijų atrankos komitetą, kuris prižiūri atrankos procesą. Akreditacijų atrankos komitetas, remdamasis ekspertų atliktu paraiškų vertinimu, sudaro ir tvirtina akreditavimui tinkamų organizacijų sąrašą.

2021 M. BIUDŽETO PASKIRSTYMAS

Su 2021 m. biudžeto paskirstymu „Erasmus+“ jaunimo srities akreditaciją turinčioms organizacijoms susipažinkite ČIA.

AKREDITUOTOS ORGANIZACIJOS

„Erasmus+“ jaunimo srities akreditacija jau yra suteikta:

 • Elektrėnų kultūros centrui
 • Politikos tyrimų ir analizės institutui
 • Asociacijai „Aktyvus jaunimas“
 • Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai
 • Asociacija „Unique projects“
 • Visuomenės ir verslo plėtros institutas
 • VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“
 • VšĮ „Inovatyvi karta“
 • VšĮ „Nectarus“

NAUDINGA MEDŽIAGA

2020 m. lapkričio 12 d. vyko Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros nuotolinė konsultacija apie akreditavimo galimybes, tvarką, naudą. Taip pat konsultacijos metu buvo atsakoma į dalyviams kilusius klausimus.

Konsultacijos įrašą galite rasti ČIA.

Konsultacijos metu rodytą prezentaciją galite rasti ČIA.

KONTAKTAI

Jei ir susipažinus su aukščiau pateikta informacija lieka neaiškumų, kviečiame kreiptis el. paštu egle@jtba.lt ar skambinti telefonu +370 607 20 581.