Nuosekliai ir tikslingai darbo su jaunimu ir (arba) jaunimo politikos srityse veikiančios bei reguliariai neformaliuojo ugdymo principais pagrįstas tarptautinio mobilumo veiklas vykdyti planuojančios organizacijos gali gauti „Erasmus+“ jaunimo srities akreditaciją, leidžiančią kreiptis dėl programos „Erasmus+“ veiklų finansavimo supaprastinta tvarka. 

 KOKIOS ORGANIZACIJOS GALI GAUTI AKREDITACIJĄ?

Teikti paraišką dėl „Erasmus“ jaunimo srities akreditacijos gali organizacijos, planuojančios reguliariai vykdyti neformaliojo ugdymo pincipais grįstas tarptautinio jaunimo mobilumo veiklas ir turinčios:

  • bent dvejų metų veiklos patirtį jaunimo politikos ar darbo su jaunimu srityje;
  • tinkamus profesinius gebėjimus ir pakankamą administracinį pajėgumą kokybiškai įgyvendinti jaunimo mobilumo mokymosi tikslais veiklas.   

Taip pat „Erasmus“ jaunimo srities akreditacijos siekiančios organizacijos turi atitikti „Erasmus+“ programos kokybės standartus.

KOKIĄ NAUDĄ ORGANIZACIJOMS TEIKIA AKREDITACIJA?

Suteikta akreditacija patvirtina, jog organizacija atitinka Europos Komisijos nustatytus standartus ir yra pajėgi organizuoti kokybiškas jaunų žmonių bei su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo veiklas. Todėl akredituotos organizacijos veiklos gali būti finansuojamos supaprastinta tvarka – tokiai organizacijai patvirtinama teisė gauti finansavimą patvirtintoje akreditacijos paraiškoje numatytam veiklų ir dalyvių skaičiui. Tokiu būdu organizacijai sudaromos galimybės paprasčiau ir veiksmingiau planuoti veiklas siekiant savo numatytų ilgojo laikotarpio tikslų.

Akreditacija suteikiama visam programavimo laikotarpiui iki 2027 m. pabaigos. Jos galiojimo laikotarpiu nuolat stebima ir vertinama, ar laikomasi akreditavimo reikalavimų ir nacionalinės agentūros nurodymų, o veiklų atitiktis prisiimtiems įsipareigojimams peržiūrima ir vertinama kiekvienąkart gavus organizacijos supaprastintą paraišką dėl kitos finansavimo dalies.  Akreditacija gali būti panaikinta, jei organizacija nebeatitiktų reikalavimų, galiojusių įgyjant akreditaciją; jei veiklos metu atsirastų pagrįstų nusiskundimų iš dalyvių ar organizacijų partnerių, taip pat klaidingos informacijos nacionalinei agentūrai pateikimo atveju, jei ne mažiau kaip trejus metus iš eilės po akreditacijos gavimo nebuvo pateikta paraiškų dėl finansavimo ir pan.  

KAIP IR KADA GALIMA GAUTI AKREDITACIJĄ?

Organizacijos, siekiančios gauti akreditaciją, turi pateikti akreditacijos paraišką ir joje pagrįsti savo patirtį jaunimo politikos arba darbo su jaunimu srityje, įvardyti organizacijos ilgalaikius tikslus bei įrodyti savo pajėgumą įgyvendinti planuojamas veiklas. 

Paraiškų dėl akreditacijos formos atviros nuolat, tačiau, siekiant gauti finansavimą tam tikrais metais, būtina turėti galiojančią akreditaciją. Norint gauti akreditaciją pagal 2023 m. kvietimą, paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 19 d. Daugiau informacijos – „Erasmus+“ programos vadovo 140-145 p.

Paraiškos formą rasite ČIA.

KAIP VERTINAMOS PARAIŠKOS DĖL AKREDITACIJOS?

Paraiškos vertinamos remiantis nustatytais organizacijos profilio ir patirties aktualumo, strateginio vystymosi bei valdymo ir koordinavimo kokybės kriterijais, pateikiamais „Erasmus+“ programos vadove (142 p.). Paprastai į vertinimą įtraukiami išorės ekspertai, su organizacijos atstovais gali būti rengiami susitikimai, vertinimo pokalbiai.
Nacionalinė agentūra yra paskyrusi akreditacijų atrankos komitetą, kuris prižiūri atrankos procesą. Akreditacijų atrankos komitetas, remdamasis ekspertų atliktu vertinimu, sudaro ir tvirtina akredituojamų organizacijų sąrašą.

ORGANIZACIJA AKREDITUOTA. KAS TOLIAU?

Organizacija, iki kasmetinio vasario mėn. paraiškų pateikimo termino turinti galiojančią „Erasmus“ jaunimo srities akreditaciją, gali teikti supaprastintą paraišką dėl jaunimo mobilumo, t.y. jaunimo mainų ir (arba) su jaunimu dirbančių asmenų profesinio tobulėjimo veiklai. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu akreditavimo veiklos planu, todėl išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to, daugiau dėmesio galima skirti veiklos, kurią reikia įgyvendinti, rūšių skaičiaus ir dalyvių skaičiaus nustatymui. Atkreipiame dėmesį, kad akredituotos organizacijos nebegali gauti finansavimo pagal standartinius jaunimo mainų ir su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektus. Tačiau šiuose projektuose jos gali atlikti partnerių vaidmenį.

2023 M. BIUDŽETO PASKIRSTYMAS

Su 2023 m. biudžeto paskirstymu „Erasmus+“ jaunimo srities akreditaciją turinčioms organizacijoms susipažinkite ČIA.

KYLA KLAUSIMŲ?

Jei susipažinus su pirmiau pateikta informacija lieka neaiškumų, kviečiame kreiptis el. paštu monika.paulauskaite@jra.lt ar skambinti telefonu +370 607 20 631.