Šiuo veiksmu siekiama paremti darbuotojų mobilumą mokymosi tikslais ir taip prisidėti prie sporto organizacijų, dirbančių fizinio aktyvumo srityje, plėtros.

Mobilumo projektais sporto srityje siekiama:

 • sutelkti dėmesį į fizinį aktyvumą, atsižvelgiant į svarbų sporto vaidmenį skatinant sveiką gyvenimo būdą, tarpasmeninius santykius, socialinę įtrauktį ir lygybę;
 • plėtoti europinį aspektą sporto srityje ir tarptautinį bendradarbiavimą su sportu susijusio mobilumo mokymosi tikslais srityje;
 • stiprinti visuomeninių organizacijų gebėjimus;
 • gerinti sporto darbuotojų žinias ir praktinę patirtį;
 • skatinti bendras Europos vertybes per sportą, gerą valdymą ir sąžiningumą sporte, darnų vystymąsi, taip pat švietimą, mokymą ir įgūdžius sporte ir per sportą;
 • skatinti aktyvų ir aplinką tausojantį gyvenimo būdą bei aktyvų pilietiškumą;
 • kurti Europos trenerių ir sporto darbuotojų tinklus.

Visi mobilumo projektai turi būti rengiami atsižvelgiant į programos „Erasmus+“ 2024 m. programos vadovą. Projektuose dalyvaujančios organizacijos savo veikla turėtų aktyviai skatinti įtrauktį ir įvairovę, aplinkos tvarumą, skaitmeninį švietimą ir aktyvų dalyvavimą.

Finansuojamos mobilumo veiklos:

 • darbo stebėjimas ir stebėsena (2–14 d.): darbo stebėjimo atveju mobilumo dalyviai gali lankytis priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje (2–14 d.) siekdami išmokti naujos praktikos ir sukaupti naujų idėjų stebėdami kolegų, trenerių, savanorių ar kitų darbuotojų kasdienį darbą priimančiojoje organizacijoje ir su jais bendraudami.
 • treniruotės (treniravimas) ar mokymo užduotys (15–60 d.): treniruočių ar mokymo užduočių atveju mobilumo dalyviai gali praleisti tam tikrą laikotarpį (15–60 d.) treniruodami arba mokydami priimančiojoje organizacijoje kitoje šalyje, kai mokomasi atliekant užduotis ir dalijantis žiniomis su kolegomis. Taip prisidedama prie visuomeninių organizacijų gebėjimų stiprinimo.
 • parengiamieji vizitai:  prieš prasidedant mobilumo veiklai, organizacijos gali surengti parengiamąjį vizitą pas priimantįjį partnerį. Parengiamieji vizitai yra ne atskira veikla, o papildoma darbuotojų mobilumo veiklos dalis. Parengiamieji vizitai turi būti aiškiai pagrįsti ir padėti didinti mobilumo veiklos aprėptį ir gerinti jos kokybę.

Viename projekte galimos ne daugiau 10 dalyvių tiek darbo stebėjimo, tiek treniruočių ar mokymo užduočių veiklos. Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.

Veiklos tikslas negali būti pelno siekimas.

Reikalavimus atitinkantys mobilumo dalyviai

Darbuotojų mobilumo sporto srityje projektais remiamas trenerių ir kitų mėgėjiško sporto darbuotojų (tiek apmokamų darbuotojų, tiek savanorių) profesinis tobulėjimas. Tinkami mobilumo dalyviai yra:

 • Treneriai ir kiti visuomeninio lygmens sporto organizacijų darbuotojai;
 • Kiti sporto darbuotojai, įskaitant asmenis, pasirinkusius dvikryptę karjerą ir su sportu nesusijusią karjerą, jei tokių darbuotojų dalyvavimas gali būti naudingas mėgėjiškam sportui;
 • Sporto organizacijų savanoriai (išskyrus trenerius).

Mobilumo dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą. Dalyviai turi nuolat gyventi juos siunčiančios organizacijos šalyje (jei paraiška teikiama Lietuvos institucijos, dalyvis turi nuolatos gyventi Lietuvoje). Bet kuriuo atveju užduotys, kurios dalyvį sieja su siunčiančiąja organizacija, turi būti dokumentuojamos taip, kad nacionalinė agentūra galėtų patikrinti šią sąsają (pavyzdžiui, remdamasi darbo arba savanoriškos veiklos sutartimi, užduoties aprašymu arba panašiu dokumentu). Dalyviai negali dalyvauti mobilumo veikloje kaip sportininkai.

Paraišką teikianti organizacija turi užtikrinti, kad mobilumo veiklos dalyviai būtų asmenys, turintys kvalifikaciją, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo 11 straipsnyje.

Centralizuotais sporto projektais siekiama:

 • įveikti tokias tarpvalstybines sporto sąžiningumui kylančias grėsmes, kaip dopingas, susitarimai dėl varžybų baigties, smurtas ir įvairaus pobūdžio netolerancija ir diskriminacija;
 • skatinti ir remti gerą sporto valdymą ir dvikryptę sportininkų karjerą;
 • skatinant visuomenę sportuoti ir užtikrinant vienodas galimybes sportuoti visiems, remti savanorišką veiklą sporto srityje ir socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir informuotumą apie sveikatinamosios fizinės veiklos svarbą.

Kokias veiklas apimantys centralizuoti projektai gali būti remiami?

 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektai, kuriais siekiama skatinti sąžiningumą sporto srityje (kova su dopingo vartojimu ir susitarimais dėl varžybų baigties, nepilnamečių apsauga), remti novatoriškus ES gero valdymo sporte principų įgyvendinimo metodus, ES strategijas socialinės įtraukties ir lygių galimybių srityse, skatinti dalyvavimą sporto ir fizinėje veikloje (remti ES fizinio aktyvumo gairių įgyvendinimą, savanorystę, užimtumą sporto srityje, taip pat šios srities švietimą ir mokymą) ir remti ES dvikryptės sportininkų karjeros gairių įgyvendinimą. Šie projektai taip pat apima nedidelius bendradarbiavimo partnerystės projektus, kuriais siekiama skatinti socialinę įtrauktį ir vienodas galimybes sporte, propaguoti tradicines Europos sporto šakas ir žaidimus, remti ne pelno sporto organizacijų savanorių, trenerių, vadybininkų ir darbuotojų mobilumą bei apsaugoti sportininkus, visų pirma jauniausius, nuo sveikatos ir saugos pavojų šiuo tikslu gerinant treniruočių ir varžybų sąlygas.
 • Europos ne pelno siekiantys sporto renginių projektai, pagal kuriuos skiriamos dotacijos atskiroms organizacijoms, atsakingoms už tam tikro renginio planavimą, organizavimą ir tolesnę susijusią veiklą. Vykdant šią veiklą, be kita ko, organizuojama sportininkų ir savanorių mokymo veikla rengiantis renginiui, organizuojamos atidarymo ir uždarymo iškilmės, varžybos, šalutinė su sporto renginiu susijusi veikla (konferencijos, seminarai), taip pat vykdoma tolesnė susijusi veikla, kaip antai įvertinimai ar paskesni susiję veiksmai;
 • Politikos formavimo duomenų bazės stiprinimas atliekant tyrimus, renkant duomenis, atliekant apklausas, kuriant tinklus, organizuojant konferencijas ir seminarus, kuriuose skleidžiama Programos šalių ir sporto organizacijų geroji patirtis ir stiprinami ES lygmens tinklai, kad nacionaliniai tų tinklų nariai galėtų pasinaudoti sąveika ir keitimusi informacija su partneriais;
 • Dialogas su Europos suinteresuotosiomis šalimis, dažniausiai yra susijęs su metiniu ES sporto forumu ir parama sporto renginiams, kuriuos organizuoja ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės. Prireikus taip pat gali būti organizuojami kiti ad hoc susitikimai ir seminarai, kurie yra svarbūs siekiant užtikrinti optimalų dialogą su suinteresuotaisiais sporto srities subjektais.

Kaip nustatyta reglamente, daugiausia dėmesio turi būti skiriama mėgėjiškam sportui.

Paraiškos „Erasmus+“ sporto srities centralizuotoms veikloms turi būti teikiamos Švietimo, garso, vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai, daugiau informacijos čia.