2021 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 2 d. Belgijoje, Leveno mieste (angl. Leuven) organizuojamas „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „Qualitative dual learning in initial vocation education and training“. Seminarą organizuoja nacionalinė Belgijos flamandų „Erasmus+“ agentūra (EPOS).

Kontaktinio seminaro tikslas – suteikti dalyviams galimybę susiburti ir pasidalyti patirtimis, rasti partnerius būsimiems projektams ir patobulinti savo įgūdžius bei žinias planuojant tarptautinį projektą dualinio mokymosi pirminiame profesiniame mokyme tema. Seminaro metu bus aptarta tiek mobilumo projektų, tiek bendradarbiavimo partnerysčių projektų specifika.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti profesinio mokymo sektoriaus organizacijų, kurios ateityje planuoja įgyvendinti „Erasmus+“ KA1 arba KA2 projektus, atstovai. Tarpinės organizacijos, kurios daugiausia dėmesio skiria mobilumo dalyvių priėmimui savo šalyje, paraiškų teikti ir renginyje dalyvauti negali.
  • seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  • pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki 2021 m. rugsėjo 29 d. imtinai.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Vizito į Belgiją finansavimas:

Finansavimo informacija
    Kelionės ir draudimo išlaidos      Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Belgijoje ir atgal   Numatoma seminaro  pradžia – lapkričio 29 d. 15 val., renginio pabaiga – gruodžio 2 d. ryte    Dalyvių kelionės, draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR: 95 proc. faktinių kelionės, draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų Covid-19 rizikas.   Esant poreikiui dotacija (iki 500 EUR) galės būti panaudojama ir Covid-19 testų išlaidoms padengti.
  Apgyvendinimo išlaidos  Apgyvendinimas  lapkričio 29 d. – gruodžio 2 d.  (įsiregistravimas lapkričio 29 d., išsiregistravimas – gruodžio 2 d.)  Netaikoma Apgyvendinimą apmokės seminaro organizatoriai –  nacionalinė Belgijos flamandų „Erasmus+“ agentūra
 1. Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

    1. Norėdami dalyvauti renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. rugsėjo 29 d. (imtinai).

   2.Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skanuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

 • Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

 • Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2021 m. spalio mėn. vidurio.

 • Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.