Gyvi mokymų kursai

Balandžio 4  – birželio 16 d. 2022 | Belgija

Nuo 2022 m. gyvi tarptautiniai mokymų kursai dalyviams, kuriuos siunčia JRD, nieko nekainuos. Renginio organizatoriai padengs maisto, apgyvendinimo ir su veiklomis susijusias išlaidas. JRD kompensuos kelionės išlaidas. Jeigu po registracijos būsite atrinkti dalyvauti renginyje, susisiekite su Monika Paulauskaite (monika@jtba.lt; +370 607 20 631).

Registracija iki vasario 10d.: SALTO-YOUTH

Šie moduliniai mokymai skirti padėti vietos darbo su jaunimu vystytojams gerinti vietos darbo su jaunimu kokybę naudojant dalyvavimo tyrimus ir kuriant stiprias nacionalines strategijas, atitinkančias esamą Europos praktiką ir politiką.

Data/vieta:

• 1-as mokymų modulis: 2022 m. balandžio 4–7 d. (Belgija, Kortrijk)

• Pasirenkamos individualios užduotys ir nuotoliniai seminarai (balandžio 28 d., gegužės 18 d., birželio 8 d., 10:00–13:00 CET) 2022 m. balandžio–birželio mėn.

• 2 mokymų modulis: 2022 m. birželio 13 – 16 d. (Suomija, Kouvola)

Kontekstas

Norite turėti erdvės dirbti su įrodymais pagrįstu darbu su jaunimu savo savivaldybėje? Ir pamatyti, ką Europa gali pasiūlyti vietiniam darbui su jaunimu?

Europinėje vietos darbo su jaunimu Chartijoje teigiama, kad: didinant darbo su jaunimu vietos lygmeniu kokybę  reikia  užtikrinti reguliarias refleksijas ir rezultatų aptarimus, kuriais siekiama vertinti darbo procesus, vykdomas veiklas bei poreikį ateities plėtrai

Siekiant patenkinti šį poreikį, mokymai „Go for change“ leis dalyviams apmąstyti ir analizuoti savo vietos darbo su jaunimu realijas, pasiūlys priemones ir metodus, skirtus planuoti ir įgyvendinti dalyvavimo tyrimus.

Konkretūs šių modulinių mokymų tikslai:

Gilinti dalyvių žinias apie Chartijos turinį ir motyvuoti grįžus toliau jas skleisti savo organizacijose bei kurti pokyčius, gerinančius darbo su jaunimu kokybę.

Pristatyti dalyvavimo tyrimų  įrankius ir gerąsias praktikas, pritaikomas vietinėse realijose.

Siūlyti mokymosi galimybę EGL partnerystėje apie savivaldybės lygmens darbo su jaunimu kokybės tobulinimą.

Remti vietos darbo su jaunimu tarptautiškumą, dalinantis informacija apie Europos iniciatyvas ir programas, taip pat Europos darbo su jaunimu darbotvarkę ir Bonos procesą.

Temos ir struktūra:

Pirmajame modulyje dalyviai iš visos Europos dalinsis ir lygins savo idėjas ir realijas bendroje erdvėje su kolegomis, kurioje bus kuriama erdvė dialogui, supratimui ir bendradarbiavimo galimybėms. Bus pristatomos dalyvavimo tyrimų priemonės ir metodai, kuriuos dalyviai galės pritaikyti kitame mokymų proceso etape.

Tarp dviejų mokymų modulių dalyviai galės įtraukti savo bendruomenes į atvirus nuotolinius seminarus, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama įvairioms geroms praktikoms, jaunimo politikos santraukoms ir metodikoms. Numatyta, kad šie nuotoliniai seminarai taip pat turėtų sudaryti sąlygas dalyvių bendruomenių dialogui ir paskatinti tolesnes diskusijas tarp įvairių su jaunimu susijusių suinteresuotųjų šalių, taip įtraukiant platesnę vietos bendruomenę į kokybiško darbo su jaunimo vystymą.

Antrasis mokymų modulis bus skirtas tam, ką Europa gali pasiūlyti politikos, priemonių, metodų, veiksmų ir veiklos srityse. Kartu dalyviai identifikuos strategijas, skirtas tobulinti darbo su jaunimu kokybę jų vietinėse bendruomenėse. Modulis ypač daug dėmesio skirs įrodymų susiejimui su trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis vietinio darbo su jaunimu strategijomis ir metodais, bei padės  „žengti kitus žingsnius“ kiekvieno dalyvio darbo su jaunimu bendruomenėje.

Gyvai vykstančius modulius priims savivaldybės, kurios dalinsis savo praktika taip sukuriant galimybę skirtingoms bendruomenės mokytis vienoms iš kitų.

Tikimasi, kad dalyviai įgytas žinias savo bendruomenėms pradės perduoti jau po pirmojo modulio. Žinių perdavimas bus paremtas tarpinėmis užduotimis tarp dviejų modulių.

Mokymo procesas bus sutelktas į šias temas:

• Vietos darbo su jaunimu ir jaunimo politikos kokybė

• Kompetencijų ugdymas, susijęs su dalyvavimo tyrimais ir strateginiu mąstymu

• Europinė dimensija vietiniame darbe su jaunimu

Norėdami sužinoti daugiau apie mokymo kurso detales ir apie tai, kaip pateikti paraišką, perskaitykite pridedamą aprašymą.

Rekomenduojama su jaunimu dirbantiems asmenims, jaunimo lyderiams, jaunimo projektų vadovams, jaunimo politikos formuotojams, pareigūnams dirbantiems su jaunimu, jaunimo darbuotojams ir kitiems veikėjams, aktyviai dalyvaujantiems darbe su jaunimu, dirbantiems savivaldybėse ar kitose vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, atsakingiems už vietos darbo su jaunimu plėtrą.

SALTO-YOUTH