Seminaras

2024 m. gegužės 19-23 d. | Madridas, Ispanija

REGISTRACIJA iki balandžio 23 d.

Šis renginys siekia suburti 60 dalyvių, įskaitant 9 Ispanijos atstovus (4 iš organizacijos ir 5 iš kvietimo), taip pat 47 asmenis iš nacionalinių jaunimo tarybų ir tarptautinių nevyriausybinių jaunimo organizacijų, kurių veikla susijusi su klimato kaita.

Pagrindiniai šios iniciatyvos tikslai:

 • Madrido susitarimo pasirašymas: Šiam procesui sukviečiami visų Europos šalių nacionalinių jaunimo tarybų ir žymių Europos jaunimo klimato struktūrų atstovai. Šis susitarimas yra kolektyvinis įsipareigojimas koordinuoti pastangas ir pozicijas jaunimo klimato koordinavimo srityje, organizuojant Europos regioninę jaunimo konferenciją ir skatinant įgyvendinti vietines jaunimo konferencijas visoje Europoje.
 • Europos jaunimo klimato kaitos koordinavimo tinklo sukūrimas ir stiprinimas: Taip siekiama skatinti įvairių jaunimo tarybų ir klimato srities subjektų bendradarbiavimą, kad būtų galima dalytis gerąja patirtimi ir veiksmingomis strategijomis.
 • Veiksmų, susijusių su klimato kaita, skatinimas: Įkvėpti ir sutelkti Europos jaunimą vadovauti iniciatyvoms ir įgyvendinti konkrečius veiksmus vietos bendruomenėse. Tokiu būdu siekiama skatinti aktyviai dalyvauti kovoje su klimato kaita.
 • Bendradarbiavimo pasiūlymų rengimas prieš BONN Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) rengimą: Dalyvių diskusijų ir bendrų pasiūlymų rengimo skatinimas, daugiausia dėmesio skiriant kartų atsakomybei. Tikslas – pateikti oficialų dokumentą, kuris taptų bendru bendradarbiavimo pasiūlymų, teikiamų UNFCCC BONN, pagrindu.
 • Klimato teisingumo švietimo (CJE) prioritetų propagavimas klimato kaitos srityje: Tai apima išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo, prisitaikymo prie ekstremalių reiškinių, ekonomikos dekarbonizavimo, vandenynų apsaugos, „teisingo perėjimo“ ir švietimo tvarumo srityje propagavimą.
 • Klimato kaitos įgalinimo veiksmų (ACE) programos skatinimas: Tai apima klimato kaitos valdymo skatinimą Šalių konferencijose (COPs).
 • Mokymai ir (arba) konkrečių temų plėtojimas: Tokiu būdu siekiama pagerinti dalyvių supratimą ir gebėjimus tokiose srityse „teisingas perėjimas“ ir švietimas.

Šiems tikslams pasiekti taikoma tokia metodika:

 • Plenariniai posėdžiai, kuriuose pristatomi ir aptariami veiklos tikslai bei oficialiai pasirašomas „Madrido susitarimas“.
 • Teminiai praktiniai seminarai aktualiomis temomis, tokiomis kaip pasaulinė kovos su klimato kaita veiksmų darbotvarkė, pasiruošimas UNFCCC BONN, Naujasis žaliasis kursas ir konkretūs Europos prioritetai.
 • Bendradarbiavimo darbo sesijos, skirtos oficialių pasiūlymo dokumentų rengimui, užtikrinant, kad būtų įtrauktos įvairios nuomonės ir požiūriai.
 • Nuolatinis jaunimo įsitraukimas ir dalyvavimas, siekiant sukurti nuolatinės stebėsenos ir dalyvių įtraukimo mechanizmus, įskaitant reprezentatyvios jaunimo grupės sukūrimą nacionaliniu lygmeniu, kad būtų palaikomas koordinavimas ir daromas spaudimas aukštesniais lygmenimis.
 • Sklaida ir informuotumas apie veiklos metu gautus rezultatus, pasiūlymus ir įsipareigojimus, jaunimo veiksmus klimato srityje Europoje pasitelkiant žiniasklaidą bei skaitmenines platformas.
 • Susitikimas su sprendimus priimančiais asmenimis, jo organizavimas atitinkamoje politinėje erdvėje, pavyzdžiui, ministerijoje, senate ar kongrese, galutinei diskusijai ir susitarimo pasirašymui.

Primename, kad dalyvavimas atrinktiems dalyviams yra pilnai finansuojamas!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH