Mokymo kursai

Balandžio 6-11 d. 2022 | Bulgarija

Registracija į atranką iki vasario 23 d.: SALTO-YOUTH

Nuo 2022 m. gyvi tarptautiniai mokymų kursai dalyviams, kuriuos siunčia JRD, nieko nekainuos. Renginio organizatoriai padengs maisto, apgyvendinimo ir su veiklomis susijusias išlaidas. JRD kompensuos kelionės išlaidas. Jeigu po registracijos būsite atrinkti dalyvauti renginyje, susisiekite su Monika Paulauskaite (monika@jtba.lt; +370 607 20 631).

A.C.T. for DEMOCRACY – tai edukacinis kelias, suteikiantis galimybę per aktyvų dialogą, bendradarbiavimą ir efektyvius sprendimų priėmimo procesus gilintis į vertybes, koncepcijas ir efektyvius mechanizmus, užtikrinančius jaunimo dalyvavimą.

A.C.T. for Democracy

Pastaruosius metus buvome demokratinių vertybių krizės liudininkais. Teisingumas, laisvė, lygybė, solidarumas, nuosavybė nebėra demokratinio diskurso šerdis. Tai lemia kitokio pobūdžio krizę – atstovaujamosios demokratijos žlugimą ir ekstremalių judėjimų augimą visoje Europoje. Šiame kontekste plečiasi antidemokratiniai ir net antihumaniški naratyvai, kuriuose pagrindiniai lengvai apkaltinami nusikaltėliai yra migrantai ir pabėgėliai, etninės ir religinės mažumos, žmonės, turintys skirtingą kultūrinę ir seksualinę tapatybę. Tvirtai stovėti už taiką, demokratiją ir lygybę yra vienintelis įmanomas būdas sukurti tvarią ir besivystančią bendrą Europos ateitį. Suprasti esamus pavojus ir visas neigiamas neapykantos kurstymo, radikalėjimo ir politinių manipuliacijų pasekmes ir mokėti juos perteikti būtina žinoti visiems su jaunimu dirbantiems asmenims ir pedagogams. Todėl būtina suprasti demokratiją kaip sudėtingą socialinį ir politinį konstruktą, susidedantį ne tik iš procedūrų ir teisėtų taisyklių, bet ir iš vertybinių prielaidų, siekiant rasti veiksmingesnių priemonių kovai su radikalėjimu ir antidemokratinėmis tendencijomis šiandieninėje Europoje.

A.C.T. for DEMOCRACY  tai motyvuotų ir aistringų jaunimo darbuotojų ir savanorių edukacinis kelias, suteikiantis galimybę geriau įsigilinti į vertybes, koncepcijas ir efektyvius mechanizmus, siekiant užtikrinti jaunimo dalyvavimą ne tik per aktyvų dialogą ir bendradarbiavimą, bet ir per efektyvų dalyvavimą priimant sprendimus. vietos, regioniniu, nacionalinių ir Europiniu kontekstais.

Koks A.C.T. for DEMOCRACY tikslas? Pagrindinis mokymo kursų tikslas – padėti aktyviems jaunimo darbuotojams ir savanoriams suvokti šiuolaikinę demokratiją kaip koncepciją ir praktiką, sukuriant saugią erdvę mokymuisi ir kritiniam mąstymui, siekiant geriau suprasti vietos realijas, suteikiant veiksmingus įrankius ir veikiančią edukacinę medžiagą. metodus, tam, kad būtų galima imtis aktyvaus vaidmens prieš radikalėjimą, neapykantą kurstančią kalbą ir manipuliavimą.

Mūsų tikslai:

– Ištirti ir visapusiškai suvokti demokratiją ne tik kaip taisyklių ir procedūrų rinkinį, bet ir kaip kompleksinę sąvoką, pagrįstą vertybėmis (taika, teisingumas, solidarumas, lygybė, sambūvis), veikiančią dinamiškos visuomenės kontekste ir kaip sąsają su prevencija, radikalėjimu ir marginalizacija;

– Suprasti vertybių trūkumo demokratijoje ir radikalių ideologijų bei judėjimų iškilimo ryšį;

– Didinti žinomumą apie ekstremalius socialinius ir politinius judėjimus Europoje ir jų neigiamas pasekmes šių dienų visuomenei;

– Geriau suprasti pilietiškumą (taip pat atsižvelgiant į persvarstytas jaunų žmonių bendrąsias kompetencijas ir Europos mokymų strategijos kompetencijų modelį jaunimo darbuotojams) pasitelkiant žmogaus teisių ugdymo ir pasaulinio švietimo koncepcijas;

– Įgalinti dalyvius aktyviai dalyvauti socialiniuose procesuose savo bendruomenėse, pasitelkiant jaunimo darbą ir mokymus, siekiant kovoti su neapykantą kurstančia kalba, radikalėjimu ir atskirtimi;

– Apmąstyti bendruomeninio darbo vaidmenį sprendžiant socialinę neteisybę ir nelygybę

Tikslinė grupė: su jaunimo dirbantys asmenys, savanoriai (ES programos ir partnerių šalių)

Trukmė: 7 dienos – 5 mokymų dienos ir dvi kelionės dienos

Mokymų vadovų komanda:

Dzhafer Saatcha

Stefan Georgiev