Konferencija – Simpoziumas – Forumas

REGISTRACIJA iki kovo 13 d.: SALTO-YOUTH

Gegužės 31 – birželio 3 d., 2022 | Kranjska Gora, Slovėnija

Norite kartu su kolegomis iš Europos darbo su jaunimu srities diskutuoti apie darbo su jaunimu tendencijas ir naujoves, jų įgyvendinimą ir tam reikalingą paramą? Norite sutarti kaip paruošti darbą su jaunimu ateities iššūkiams? Tada prisijunkite prie mūsų 2-joje Europos darbo su jaunimu akademijoje (EYWA)!

Atkreipkite dėmesį: 2-asis EAYW renginys atidėtas nuo 2021 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. gegužės 31 d. – birželio 3 d. Kai kurie dalyviai jau buvo atrinkti pirmojo kvietimo, paskelbto 2021 m. birželio mėn., metu. Kvietimas atnaujinamas siekiant pritraukti papildomų dalyvių gyvai įgyvendinamam renginiui.

Kai kuriose Akademijos dalyse bus galima dalyvauti nuotoliu. Daugiau informacijos ir kvietimas registruotis į nuotolines sesijas bus paskelbtas balandžio mėn.

Kas yra Europos darbo su jaunimu akademija (EAYW)?

EAYW yra Erasmus+ jaunimo srities ir Europos solidarumo korpuso Nacionalinių agentūrų ir SALTO-YOUTH išteklių centrų iniciatyva. EAYW tikslas – remti darbo su jaunimu ir jaunimu politikos naujoves, skatinti kokybiško darbo su jaunimu plėtrą ir prisidėti kuriant bendrą darbo su jaunimu ir jaunimo politikos pagrindą. Akademija siūlo nuolatinę platformą refleksijoms, mainams ir gerųjų pavydžių rinkimui apie naujoves, dabartines Europos temas, tendencijas ir pokyčius, susijusius su jaunimo sritimi.

Visų pirma, EAYW nori padėti suprasti, kodėl, kada ir kaip vyksta naujovės darbo su jaunimu srityje ir kokiomis sąlygomis inovatyvūs metodai ir praktika sėkmingai reaguoja į dabartinius pokyčius ir iššūkius, su kuriais susiduria jaunimas visoje Europoje.

Šiuo atžvilgiu EAYW atsako į trečiojo Europos darbo su jaunimu konvento galutinėje deklaracijoje išreikštus reikalavimus skatinti ir remti įvairias su jaunimu susijusias suinteresuotąsias šalis Europoje siekiant „išlaikyti jau egzistuojančias geras struktūras ir praktiką, ją stiprinti, kai to reikia, taip pat sukurti erdvės inovatyviam mąstymui, veiklai ir tokios veiklos organizavimui“. Ypač „pandemijos išvargintoje Europoje darbas su jaunimu turi atsinaujinti ir žengti dar nepramintais keliais“.

Refleksijų šiais klausimais rezultatai, keitimasis gerąja patirtimi, nuomonėmis ir diskusijomis EYWA kontekste remia tolesnę darbo su jaunimu plėtrą, taip pat darbo su jaunimu politikos plėtrą Europoje bei prisideda prie Europos darbo su jaunimu darbotvarkės įgyvendinimo – Bonos proceso.

Apie 2-ąjį EAYW konferenciją

2-asis EAYW renginys tęsia sėkmingą 1-ąją bandomąją konferenciją, kuri vyko 2019 m. gegužės mėn. Kranjska Gora, Slovėnijoje, ir subūrė apie 170 specialistų iš darbo su jaunimu praktikos, tyrimų ir politikos sričių, įskaitant institucijas, remiančias darbą su jaunimu įvairiais lygiais. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, buvo pristatytos ir aptartos 36 novatoriškos darbo su jaunimu praktikos, pagal dalyvių nustatytas dabartines tendencijas ir pokyčius. Daugiau informacijos ir galutinę 1-osios EAYW konferencijos ataskaitą rasite adresu www.eayw.net.

Antroji konferencija remiasi pirmosios Akademijos patirtimi, bet taip pat ketina žengti žingsnį toliau, daugiau dėmesio skiriant mokymuisi apie mechanizmus, kurie gali paskatinti, palaikyti ir remti naujoves darbe su jaunimu – kaip atsaką į iššūkius ir pokyčius su kuriais šiandieninėje realybėje susiduria Europos visuomenės ir jaunimas. Be to, Akademija remiasi naujausiu EAYW atlikto Inovacijų darbe su jaunimu tyrimo rezultatais, nuotolinių seminarų serija tema „Mokymasis trikdžių ir pokyčių laikais“, vykdytų nuo 2021 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. balandžio mėn.

Tikslai

2-oji EAYW suteiks galimybę kaupti žinias per mokymąsi ir mainus bei tinklų kūrimą, o ypač per:

TENDENCIJAS: kartu tirti, kokie yra pagrindiniai darbo su jaunimu iššūkiai ir tendencijos, kurios reikalauja naujų, novatoriškų ir kūrybingų požiūrių ir pokyčių, bei skatina jų įgyvendinimą;

ATSAKYMUS: pristatyti ir integruoti novatorišką praktiką, metodus ir strategijas, sukurtas reaguojant į paminėtus iššūkius ir tendencijas;

INOVACIJOS: daugiau sužinoti apie naujovių vystymąsi darbe su jaunimu ir kokių sąlygų reikia jauniems žmonėms, jaunimo darbuotojams, organizacijoms, dirbančioms su jaunimu, ir kitoms susijusioms šalims, kad būtų kuriami ir palaikomi novatoriški ir veiksmingi metodai, praktikos strategijos ir

ATEITIES PARAMA: apibendrinti Akademijos metu vykstančių refleksijų ir diskusijų rezultatus, kurie išplės jau turimas žinias ir parems tolimesnius inovatyvius darbo su jaunimu lauko pokyčius.

EAYW siekia būti įtraukiu ir dalyvavimą bei savo požiūrio išsakymą skatinančiu rengiu, taip pat siekia suteikti balsą įvairiems darbo su jaunimu lygiams, aplinkoms ir suinteresuotoms šalims. Be to, ji skatina tarpsektorinius ir daugialypius metodus, apimančius darbo su jaunimu praktiką, mokslinius tyrimus ir politiką, kurie pasirodė esą gyvybiškai svarbūs siekiant sėkmingai spręsti esamus pokyčius ar iššūkius. Įvairiomis perspektyvomis pagrįsta refleksija turėtų padėti surasti atsakus skirtingoms tendencijoms.

Dėl COVID-19 pandemijos:  organizatoriai užtikrins, kad renginio metu būtų taikomos saugos ir higienos priemonės. Atrinkti dalyviai gaus išsamią informaciją apie taikomas sąlygas ir išlaidų padengimą kritiniais atvejais.

Programa

3 dienų programos metu dalyviai galės rinktis tarp skirtingų praktikos ir refleksijos užsiėmimų, kuriuose tyrinės novatoriškų praktikų vystymosi (stebint procesą prieš rezultatą) pavyzdžius iš skirtingų sričių ir kontekstų: darbo su jaunimu, tyrimų ir jaunimo politikos, atliepiančių skirtingas temas ir tikslines grupes. Pranešimai, diskusijos ir įkvepiantys pasisakymai suteiks daugiau kibirkšties mokymuisi.

Mokymasis forumų ir plenarinių sesijų metu bus tęsiamas kiekvienos dienos pabaigoje vykstančiose diskusijų erdvėse, kur dalyviai mažesnėse grupėse („Mokymosi gentys“) galės reflektuoti apie dienos patyrimus, gautas žinias apie naujovių diegimą darbe su jaunimu, kaip gali būti suprantamos inovacijos ir kokių veiksmų reikia joms toliau remti.

Galiausiai svarbu ir smagu pajusti, kas yra naujovės, todėl Akademijoje bus neformalios erdvės dalintis, eksperimentuoti ir pamatyti dalykus iš kitos perspektyvos…

EYWA pažvelgsime į naujoves iš skirtingų pusių, pabrėždami tuos aspektus, kurie, kaip buvo nustatyta, yra būtini siekiant paremti inovatyvų mąstymą ir plėtrą:

  • pagrindinis jaunų žmonių, kaip inovacijų kūrėjų ir tikslinių grupių, vaidmuo;
  • kaip remti „inovacijų kultūrą“, t. y. „kultūrinius veiksnius“ ir sąlygas organizacijoje, skatinančias novatorišką mąstymą ir inovatyvių darbo su jaunimu praktikų plėtojimą,
  • tai, kaip darbas su jaunimu siejasi su didesnėmis tendencijomis ir yra palaikomas platesnės aplinkos, kuri atlieka svarbų vaidmenį skatinant ar stabdant naujoves;
  • paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – skaitmeninimas ir galimos šio proceso pasekmės darbo su jaunimu pagrindui, jo principams ir vertybėms.

Kaip padaryti, kad darbas su jaunimu būtų tinkamas ateičiai? Tai taip pat svarbi tema jaunimo darbuotojų švietimo ir mokymo požiūriu. Čia EAYW taip pat atsižvelgs į naujausius Europos mokymo strategijos pokyčius.

Priede rasite programos apžvalgą ir inovatyvių praktikų kūrėjų, kurie dalinsis savo patirtimi, perspektyvomis ir pavyzdžiais praktikos ir refleksijos forumuose, sąrašą.

Dalyvių profilis

EAYW skirta patyrusiems jaunimo darbuotojams, įdarbintiems ir (arba) savanoriaujantiems, NVO atstovams, taip pat jaunimo sektoriui svarbių sričių specialistams, tokiems kaip jaunimo politikos ir viešųjų paslaugų, nacionalinių agentūrų ir kitų darbo su jaunimu struktūrų atstovams, darbo su jaunimu (švietimo) srities mokymų vadovams ir pedagogams bei kitiems mokslo ir tyrimų sričių specialistams.

Dalyviai turėtų būti suinteresuoti sužinoti apie naujas ir inovatyvias iniciatyvas ir pokyčius bei prie jų prisidėti, kad galėtų toliau plėtoti darbą su jaunimu arba darbo su jaunimu sistemas savo kontekste.

Galimi atsisiuntimai:

REGISTRACIJA: SALTO-YOUTH