Konferencija – simpoziumas – forumas

2024 m. rugsėjo 16-20 d. | Bonna, Vokietija

REGISTRACIJA iki gegužės 15 d.

Jau beveik 25 metus programa „Erasmus+“, Europos solidarumo korpusas ir ankstesnės Europos jaunimo programų kartos siūlo įvairias jaunimo bendradarbiavimo galimybes, kuriose dalyvauja organizacijos, su jaunimu dirbantys asmenys ir jaunimas iš programos ir kaimyninių šalių partnerių.

Patirtis rodo, kad tokie projektai, kuriuose dalyvauja partneriai iš kaimyninių regionų (t. y. trečiųjų šalių, nesusijusių su programomis), yra ypač svarbūs skatinant tarpkultūrinį mokymąsi, informuotumą ir pagarbą pliuralizmui bei įvairovei, kritinį mąstymą, taip pat didesnį projektų vadovų ir dalyvių iš Europos susidomėjimą demokratinio pilietiškumo ir žmogaus teisių klausimais.

Dialogo, supratimo, atsparumo ir stabilumo stiprinimas tampa vis aktualesnis sprendžiant vis didėjančius ir įvairius iššūkius Europoje ir jos kaimynystėje. Tačiau pastaraisiais metais šis bendradarbiavimas susidūrė su įvairiais iššūkiais, pradedant matomumo ir sąmoningos paramos Europos lygmeniu trūkumu, sudėtingomis sąlygomis, susijusiomis su programų struktūra, kurios riboja šalyse partnerėse įsikūrusių organizacijų prieinamumą ir iniciatyvumą (pvz., ribotos galimybės teikti projektų paraiškas), ir baigiant geopolitinių iššūkių, įskaitant karinius konfliktus kai kuriose šalyse partnerėse, pasekmėmis.

Konferencijos tikslai:

  • pabrėžti kaimyninių šalių partnerių ir „Erasmus+“ programos šalių bendradarbiavimo vertę ir svarbą;
  • didinti bendradarbiavimo matomumą ir kurti sinergiją tarp įvairių suinteresuotųjų šalių;
  • ištirti dabartines geopolitines ir socialines aplinkybes bei bendradarbiavimo perspektyvas ir galimybes ateityje; 
  • parengti rekomendacijas dėl būsimo programos šalių ir kaimyninių šalių partnerių jaunimo bendradarbiavimo, ypatingą dėmesį skiriant „Erasmus+“ ir ESK programoms.

Konferencijos dalyviai

Konferencijoje kviečiami dalyvauti asmenys, turintys patirties bendradarbiaujant su jaunimu programos šalyse ir kaimyninėse šalyse partnerėse, ypač pagal programas „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpusas, bet neapsiribojant jomis:

  • Darbo su jaunimu specialistai iš „Erasmus+“ programos šalių ir kaimyninių šalių partnerių (įskaitant „Erasmus+“ šalis partneres Vakarų Balkanuose, Rytų Europoje ir Kaukaze bei Viduržemio jūros regiono pietuose esančias šalis).
  • Organizacijų ir institucijų, palaikančių darbą su jaunimu ir jaunimo bendradarbiavimą tarp „Erasmus+“ programos ir kaimyninių šalių partnerių įvairiais lygmenimis (nacionaliniu / regioniniu / tarptautiniu), atstovai.

Svarbu, kad dalyviai turėtų ankstesnę patirtį šioje srityje bei pasižymėtų motyvacija toliau plėtoti ir palaikyti bendradarbiavimą.

Konferencijos programa:

  • Pirmąją dieną daugiausia dėmesio bus skiriama dalijimuisi ir mokymuisi iš pastarųjų metų pasiekimų ir naudingo bendradarbiavimo patirties. Sėkmingai įgyvendinti projektai ir partnerystės yra įrodymas, kad bendradarbiavimas veikia! Kaip galima sustiprinti tokią patirtį, padaryti ją labiau matomą ir perkelti į kitą kontekstą?
  • Antrąją dieną bus nagrinėjamas besikeičiančio pasaulio poveikis. Žvelgiant į ateitį, bus analizuojama kokias pasekmes dabartiniai ir nauji pokyčiai gali turėti mūsų visuomenei, darbo su jaunimu praktikai ir struktūroms bei „Erasmus+“ programos ir kaimyninių šalių partnerių bendradarbiavimui per ateinančius dešimt metų.
  • Trečioji diena bus skirta pasiūlymams ir rekomendacijoms, kaip paskatinti bendradarbiavimą. Bus plėtojamos ir apibrėžiamos rekomendacijos dėl tolesnio palaikymo sistemų, visų pirma „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso, plėtojimo, partnerystės „Beyond Borders“ ir veiksmų, kurių būtų galima imtis įvairiais lygmenimis.

Primename, kad dalyvavimas atrinktiems dalyviams yra pilnai finansuojamas!

Daugiau informacijos ir paraiškų pildymas: SALTO-YOUTH