Apie programą

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Programa „Erasmus+“ apima buvusias (2007–2013) ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: Mokymosi visą gyvenimą programą („Comenius“, „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Grundtvig“), programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą). Pagal šią programą pirmą kartą skiriama paramai ir sportui. Tokia integruota programa padės pareiškėjams lengviau suprasti finansavimo galimybes, o kiti pakeitimai leis paprasčiau pasinaudoti programa.

Programa „Erasmus+“ pradėta vykdyti tokiu metu, kai ES darbo neturi beveik 6 mln. jaunuolių, – kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas viršija 50 proc. Tuo pačiu metu esama daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigia, kad jiems sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai rodo, kad Europoje esama didelių įgūdžių spragų. Programa „Erasmus+“ bus sprendžiamos su šiomis spragomis susijusios problemos, suteikiant žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanoriavimo užsienyje.

Suteikiant paramą mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, švietimo įstaigų darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų profesiniam tobulėjimui bei skatinant aktyvesnį įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, padidės Europos švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų ir sistemų kokybė bei aktualumas.

Bendras orientacinis šios programos finansinis paketas septyneriems metams (2014–2020 m.) sudaro 14,774 mlrd. EUR, 40 proc. daugiau nei anksčiau. Iš viso 2014 m. programai „Erasmus+“ buvo skirta 1,8 mlrd. eurų.

Programos Erasmus+ tikslams pasiekti pagal ją įgyvendinami tokie veiksmai:

Pirmas pagrindinis veiksmas (KA1)  Mobilumas mokymosi tikslais  studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitos švietimo srities darbuotojų, jaunimo mainuose dalyvaujančių jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir savanorių mobilumo galimybėms skatinti.

Antras pagrindinis veiksmas (KA2)  Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais -švietimo, mokymo ir jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti ir gerinti.

Trečias pagrindinis veiksmas (KA3)  Politinių reformų rėmimas  dialogui remti ir surinkti informacijai, reikalingai, kad būtų reformuotos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemos.

Be universitetų ir kitų švietimo įstaigų, pirmą kartą finansavimą galės gauti ir naujo pobūdžio partnerystės: vadinamosios žinių ir įgūdžių sąjungos leis sukurti švietimo įstaigų ir įmonių sąveiką, kad aukštojo mokslo įstaigos, mokymo paslaugų tiekėjai ir įmonės galėtų skatinti novatoriškumą, verslumą, rengti naujas mokymo programas ir tobulinti kvalifikacijas, kad būtų užpildytos įgūdžių spragos.

Sporto srityje daugiausia dėmesio bus skiriama tarpvalstybiniams projektams, kuriais bus remiamas mėgėjiškas sportas, siekiama kovoti su tokiomis tarpvalstybinėmis problemomis kaip susitarimais dėl varžybų baigties, dopingo vartojimu, smurtu ir rasizmu, ir kuriais bus skatinamas geras valdymas, lyčių lygybė, socialinė įtrauktis ir fizinė veikla visiems.

Programos „Erasmus+“ vadove pateikiama išsami informacija apie visų veiksmų tikslus, prioritetus ir finansavimo galimybes, taip pat techninė informacija apie paraiškų teikimą ir atrankos procesą, finansinės ir administracinės nuostatos, susijusios su dotacijos skyrimu.