Papildoma individuali dotacija mažiau galimybių turintiems dalyviams, turintiems fizinę, protinę ar kitą negalią

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI) turi galimybę teikti paraiškas papildomai dotacijai, kuri skiriama studentams, absolventams, dėstytojams ir darbuotojams, dalyvaujantiems programos „Erasmus+“ (toliau – Programa) mobilumo projektuose. Papildoma dotacija skiriama programos dalyviams su fizine, protine ar kita negalia, remiantis realiai patirtomis išlaidomis. Vadovaujantis Programos vadovu, mažiau galimybių turintis asmuo apibrėžiamas kaip programos dalyvis, kuris dėl savo fizinės, protinės ar kitos negalios (neįgalumas, lėtinės ligos ir kt.) negali dalyvauti mobilumo projekte be papildomos dotacijos.

MSI kviečiamos teikti paraiškas papildomai dotacijai, kuri gali būti skiriama:

1. MSI atstovams, kurie dalyvauja „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse ir trečiosiose šalyse, kurios nėra asocijuotosios Programos šalys, t. y.:

 • studentams, vyksiantiems į dalines studijas ir (arba) praktiką;
 • absolventams vyksiantiems į praktiką;
 • dėstytojams ir darbuotojams, vyksiantiems į dėstymo ir (arba) mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.

2. Užsienio šalių atstovams, kurie dalyvauja „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Lietuvos aukštosiose mokyklose, t. y.:

 • Programos šalių įmonių ir (arba) organizacijų (neturinčių ECHE) atstovams, atvykstantiems dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas;
 • Studentams iš trečiųjų šalių, kurios nėra asocijuotosios Programos šalys, aukštųjų mokyklų, atvykstantiems į „Erasmus+“ finansuojamas dalines studijas ir (arba) praktiką;
 • Dėstytojams ir darbuotojams iš trečiųjų šalių, kurios nėra asocijuotosios Programos šalys, aukštųjų mokyklų, įmonių ar organizacijų (neturinčių ECHE) atvykstantiems į „Erasmus+“ finansuojamus dėstymo ir (arba) mokymosi vizitus.

Papildomos dotacijos paraiškos teikimas ir vertinimas

MSI papildomos dotacijos paraiškas teikia Švietimo mainų paramos fondui (toliau – Fondas) ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki dalyvio išvykimo į studijas, praktiką, dėstymo, mokymosi arba parengiamąjį vizitą el. paštu HEKA1papildomadotacija@smpf.lt.

Paraiška turi būti patvirtinta MSI teisinio atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina Fondo darbuotojai. Direktoriaus įsakymu patvirtina Programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo paraiškų, skirtų  mažiau galimybių turinčių dalyvių papildomai dotacijai, atrankos komisija teikia siūlymus Fondo direktoriui dėl paraiškų finansavimo. Papildomos dotacijos projektai tvirtinami Fondo direktoriaus įsakymu.

Papildoma dotacija gali būti skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildoma dotacija, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Paraiškoje turi būti nurodytos priemonių ir (arba) paslaugų kainos mobilumo projekto vizito šalyje.
 • Programos dalyvio lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms mobilumo vizito metu, jei tai aiškiai pagrįsta;
 • parengiamojo vizito išlaidoms, kurios gali būti skiriamos: mobilumo dalyvio pragyvenimo ir (arba) kelionės išlaidoms, lydinčio asmens pragyvenimo ir (arba) kelionės išlaidoms ir pan., jei tai aiškiai pagrįsta;
 • 2021 m., 2022 m. ir 2023 m. programos kvietimų išlaidoms, susijusioms su MSI studentų ir darbuotojų su fizine, protine ar kita negalia, mobilumo veiklos organizavimui. 100,00 Eur fiksuota norma skiriama MSI už papildomą dotaciją gavusio dalyvio mobilumo suorganizavimą.

Svarbu pažymėti, kad papildoma dotacija gali būti skiriama tik išlaidoms, susijusioms asmens su liga ir (arba) negalia.

Papildoma dotacija neskiriama:

 • išlaidoms, kurias mažiau galimybių turintis asmuo patiria kasdien būdamas Lietuvoje, nebent tos išlaidos dėl kainų skirtumo užsienyje ženkliai padidėja;
 • kad būtų padengtos visos papildomos su mobilumo veiklomis užsienyje susijusios išlaidos;
 • standartinėms kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Reikalingi pateikti dokumentai:

1. Paraiška ir detali biudžeto suvestinė (puslapio apačioje);

2. Dokumentai, pagrindžiantys prašomo papildomo finansavimo dydį. Pavyzdžiui, kai papildomas finansavimas prašomas:

 • įvairioms paslaugoms (masažams, vizitui pas gydytoją ir pan.) – būtina pateikti dokumentą/nuorodą, kuriame nurodyta šių paslaugų kaina mobilumo projekto vizito šalyje;
 • buto, pritaikyto asmenims su negalia, nuomai – būtina pateikti dokumentą/nuorodą, kuriame nurodyta buto nuomos kaina mobilumo vizito šalyje.

3.  Neįgaliojo pažymėjimo kopija (jei taikoma).

4. Galiojantis išrašas iš medicininių dokumentų arba medicininė pažyma (pasirašyta sveikatos priežiūros specialisto), kuriame būtų nurodyta: dalyvio negalios tipas ir (arba) liga ir individualūs poreikiai bei negalios ir (arba) ligos įtaka dalyvavimui mobilumo projekte, pagrindžianti prašomas papildomas išlaidas. Pažymoje turi būti aiškiai nurodyta, kaip dažnai ir kokios negalios ir (arba) ligos sąlygotos priemonės, paslaugos reikalingos tam, kad asmuo galėtų sėkmingai studijuoti, atlikti praktiką, dėstyti arba dalyvauti mokymosi vizite.

5. Priimančiosios institucijos raštas arba el. laiškas, patvirtinantis, kad institucija yra informuota apie atvykstančio asmens individualius poreikius.

Atsiskaitymas už skirtą papildomą dotaciją

Programos dalyvis MSI teikia ataskaitą ir visas papildomos dotacijos išlaidas pateisinančių dokumentų kopijas (pvz.: sąskaitų faktūrų, nuomos būsto sutarčių, mokėjimo pavedimo ir pan.).

Kilus klausimų prašome kreiptis į Fondo Aukštojo mokslo mobilumo projektų skyriaus vadovę:

Moniką Skaringaitę tel. +370 699 45 966, el. paštu HEKA1papildomadotacija@smpf.lt

Laukiame jūsų paraiškų!