Turite galimybę gauti papildomą paramą, jei esate Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir darbuotojai, turintys specialiųjų poreikių, ir dalyvaujate „Erasmus+“ mobilumo veiklose Programos šalyse ir šalyse Partnerėse. 

Kviečiame teikti paraiškas papildomai paramai gauti.

Turite būti:

 1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai ir dalyvauti „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse, t. y. studentai, vyksiantys į dalines studijas ir (arba) praktiką; dėstytojai, vyksiantys  į dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose; darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.
 2. Programos šalių įmonių ar organizacijų atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 3. Studentai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamas dalines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 4. Dėstytojai ir darbuotojai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamus dėstymo ir (arba) mokymosi vizitus Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama gali būti skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų.
 • lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Svarbu pažymėti, kad:

 • papildoma parama neskiriama išlaidoms, kurias specialiųjų poreikių turintis asmuo patiria kasdien būdamas Lietuvoje, nebent tos išlaidos dėl kainų skirtumo užsienyje ženkliai padidėja.
 • papildoma parama neskiriama tam, kad būtų padengtos visos papildomos su mobilumo veiklomis užsienyje susijusios išlaidos. Papildoma parama gali būti skiriama tik išlaidoms, susijusioms su asmens liga ir (arba) negalia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, papildomai skirta parama turės būti pagrįsta realiai patirtomis išlaidomis. Dėl šios priežasties kartu su paraiška būtina pateikti priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomo finansavimo, kainas toje šalyje, į kurią vyksite. Tuo atveju, jei papildoma parama bus skirta, grįžę iš „Erasmus+“ mobilumo veiklos turėsite pateikti jus siunčiančiai Lietuvos aukštajai mokyklai ataskaitą dėl papildomos dotacijos specialiesiems poreikiams ir visus išlaidas pateisinančius dokumentus.

Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo kiekvienu atveju individualiai vertina Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) sudaryta komisija. Papildoma parama skiriama Fondo direktoriaus įsakymu.

Paraiškos formos papildomai dotacijai išvykstantiems arba atvykstantiems (lietuvių, anglų kalbomis) – puslapio apačioje. 

Skenuotos paraiškos bei visi su jomis susiję dokumentai gali būti teikiami Fondui ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki paraišką teikiančio asmens išvykimo į studijas, praktiką arba dėstymo, mokymosi vizitą šiuo el. paštu: erasmus@smpf.lt.

SVARBU:

 • Būtina atsakingai ir išsamiai atsakyti į visus paraiškoje esančius klausimus bei realiai pagrįsti (pridedant patvirtinančius dokumentus) prašomos papildomos paramos dydį.
 • Jei bus užpildytos ne visos paraiškos dalys, joje esantys klausimai – paraiška bus netinkama.
 • Jei kartu su paraiška bus pateikti ne visi 9 punkte nurodyti dokumentai, taip pat jei dokumentai bus pateikti vėliau nei likus 1 mėnesiui iki paraišką teikiančio asmens išvykimo į studijas, praktiką arba dėstymo, mokymosi vizitą – paraiška taip pat bus vertinama kaip netinkama.
 • Paraišką turi patvirtinti „Erasmus+“ programos institucinis koordinatorius.

Kilus klausimų prašome kreiptis į Fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorę Valdą Liudavičienę tel. +370 685 74 067 arba el. paštu valda.liudaviciene@smpf.lt

Laukiame jūsų paraiškų!