Siekiama:

 • kelti pagrindinių kompetencijų ir įgūdžių lygį, ypač atsižvelgiant į jų aktualumą darbo rinkai ir įnašą užtikrinant visuomenės sanglaudą, visų pirma teikiant daugiau mobilumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį švietimo ir mokymo sektorių ir darbo aplinkos bendradarbiavimą;
 • skatinti kokybę, inovacijas, meistriškumą ir tarptautiškumą švietimo ir mokymo įstaigų lygiu, visų pirma plėtojant sustiprintą tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;
 • remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės, skirtos papildyti nacionalinio lygmens politikos reformas ir remti švietimo ir mokymo sistemų modernizaciją, kūrimą ir didinti informuotumą apie ją, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudojant ES skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemones ir skleidžiant gerąją patirtį;
 • didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį, visų pirma užtikrinant Programos šalių ir šalių Partnerių įstaigų bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje ir aukštojo mokslo lygmeniu didinant Europos mokslo ir studijų institucijų patrauklumą ir remiant Programos šalių ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijų mobilumo ir bendradarbiavimo tarp jų skatinimą ir tikslingai didinant šalių Partnerių pajėgumą remiant ES išorės veiksmus, įskaitant vystymosi tikslus;
 • gerinti kalbų mokymą(si) ir skatinti didelę ES kalbų įvairovę ir įvairių kultūrų supratimą.

Kas gali dalyvauti?

Formaliojo švietimo paslaugas teikiančios organizacijos:

 • Organizacijos, aktyviai veikiančios ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo srityje.
 • Institucijos, aktyviai veikiančios profesinio mokymo srityje. 
 • Aukštojo mokslo institucijos.
 • Suaugusiųjų švietimo organizacijos.

Kokias veiklas apimantys projektai gali būti remiami?

 1. Mobilumo mokymosi tikslais projektai (K1):
  • aukštojo mokslo institucijose ir profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir tų įstaigų darbuotojų mobilumo projektai;
  • mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumo projektai;
  • „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos;
  • „Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms.
 2. Partnerysčių bendradarbiavimui projektai (K2):
  • aukštojo mokslo srityje
  • žinių sąjungos
  • gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje
  • bendrojo ugdymo srityje
  • profesinio mokymo srityje
  • sektorių įgūdžių sąjungos
  • suaugusiųjų švietimo srityje
 3. Jean Monnet projektai

Kur kreiptis, jei kyla klausimų apie „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį?

„Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Aukštasis mokslas

Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE)

Veiklos pobūdis

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina kokybišką „Erasmus+“ veiklų įgyvendinimą mokslo ir studijų institucijose. Šios chartijos suteikimas patvirtina, kad  „Erasmus+“ tikslai yra ir pačios institucijos modernizavimo bei tarptautiškumo strategijos dalis ir kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų  „Erasmus+“ įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų. ECHE yra būtina norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti  „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus ar kitus „Erasmus+“ daugiašalius projektus ir tinklus.

Veiklos trukmė

ECHE suteikiama visam programos „Erasmus+“ laikotarpiui. Tačiau jei yra pagrindo, gali būti suteikta ir trumpesniam laikotarpiui. Nuolat stebima, ar laikomasi ECHE reikalavimų ir įsipareigojimų. Jei institucija nesilaiko įsipareigojimų, Europos Komisija ECHE gali atimti.

Dalyviai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Finansavimas

ECHE nesuteikia paramos, tačiau yra būtina mokslo ir studijų institucijai, norinčiai gauti finansavimą (teikti paraiškas) bet kuriai  „Erasmus+“ aukštojo mokslo programos veiklai vykdyti.

Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikatas

Veiklos pobūdis

Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumai – grupė mokslo ir studijų institucijų bei įmonių, kuri kartu vykdo ir administruoja  „Erasmus+“ aukštojo mokslo mobilumo veiklas. Pridėtinę vertę kuria konsorciumo narių galimybė dalytis atsakomybę vykdant tokias veiklas kaip mobilumo administravimas, sutarčių sudarymas, išvykstančių mobilumo dalyvių atranka, parengimas ir priežiūra ir t. t.

Vieno kvietimo laikotarpiu viena institucija gali būti kelių skirtingų konsorciumų narė arba koordinuoti keletą skirtingų konsorciumų. Konsorciumas, norintis vykdyti veiklas, privalo turėti patvirtintą Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo sertifikatą, kuris užtikrina, kad konsorciumas kokybiškai įgyvendins  „Erasmus+“ veiklas. Sertifikato suteikimas patvirtina, kad konsorciumas laikosi visų programos „Erasmus+“ įgyvendinimo reikalavimų ir Europos bendradarbiavimo principų.

Veiklos trukmė

Sertifikatas galioja 3 metus. Nuolat stebima, ar laikomasi Sertifikato reikalavimų ir įsipareigojimų. Jei institucija nesilaiko įsipareigojimų, Sertifikatas gali būti atimtas.

Dalyviai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Lietuvos valstybinės ar privačios institucijos, aktyviai veikiančios švietimo, mokymo ir jaunimo srityse: įmonės, vietos, regioninės, nacionalinės valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, socialiniai partneriai (amatų rūmai, profesinės sąjungos), kultūros organizacijos ir pan.

Reikalavimai

Konsorciumą turi sudaryti mažiausiai 3 institucijos, iš kurių bent 2 turi būti siunčiančios mokslo ir studijų institucijos.

Finansavimas

Sertifikatas nesuteikia paramos, tačiau yra būtinas konsorciumui, norinčiam gauti finansavimą (teikti paraiškas)  „Erasmus+“ aukštojo mokslo mobilumo veiklai vykdyti. Konsorciumų mobilumo veiklos projektai finansuojami taip pat kaip ir individualiai projektus vykdančių institucijų projektai.

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse projektai

Veiklos pobūdis

Studentų mobilumas gali būti:

 • dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje;
 • praktikos, kaip studijų dalies, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje;
 • praktikos, kaip darbo patirties pabaigus studijas, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje (absolventų praktika).

Darbuotojų mobilumas gali būti:

 • dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje;
 • užsienio įmonės darbuotojo dėstymo vizitas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 • mokymo vizitas užsienio įmonėje arba aukštojoje mokykloje.

Mobilumą įgyvendina dvi Programos šalių aukštosios mokyklos, pasirašiusios Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį (dalinėms studijoms arba dėstymo vizitams), arba siunčianti aukštoji mokykla ir priimanti įmonė (praktikai arba mokymo vizitams).

Siunčianti institucija skelbia ir organizuoja viešus konkursus programos „Erasmus+“ mobilumui užsienyje pagal institucijos patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką. Jei konkursai darbuotojams neorganizuojami, galima vykdyti individualią atranką remiantis patvirtintomis dėstymo / mokymo programomis.

Pastaba: absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui, nors išvykstama jau po studijų.

Visi atrankos dalyviai turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, gautų paraiškų skaičių ir atrankos rezultatus (pvz., interneto tinklalapyje). Konkursą laimėjusiems dalyviams tarptautinių ryšių skyriai organizuoja informacinius susirinkimus, paaiškina tolesnius veiksmus, sudaro sutartis ir rengia kitus reikiamus dokumentus (išsamesnė informacija pateikiama dokumentuose „Informacija studentams“ ir „Informacija darbuotojams“).

Veiklos trukmė

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir absolventų praktika). Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų pabaigos.

 • Studijų mobilumas gali trukti nuo 3 iki 12 mėnesių.
 • Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių.
 • Darbuotojų dėstymo ar mokymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaičiuojant kelionės dienų).
 • Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę.

Dalyviai

 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijose registruoti studentai.
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai.

Reikalavimai

Studijų ir dėstymo mobilumo atvejais, siunčianti ir priimanti aukštoji mokykla privalo pasirašyti Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį.

Finansavimas

Studentams

 • Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ studijų / praktikos laikotarpiu užsienyje.
 • „Erasmus+“ studijų / praktikos laikotarpiu užsienyje tiek gavę stipendiją, tiek ir jos negavę „Erasmus+“ studentai yra atleisti nuo mokesčio už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje.
 • Išvykstantiems studentams „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas negali būti nutrauktas.

Darbuotojams

 • Darbuotojams gali būti skiriama „Erasmus+“ dotacija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ vizito užsienyje laikotarpiu.
 • Darbuotojų kelionės išlaidos skaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę.
 • „Erasmus+“ studentų stipendijų ir darbuotojų pragyvenimo išlaidų dydžiai nurodyti prisegtuose dokumentuose „Informacija studentams“ ir „Informacija darbuotojams“. 

Papildoma parama „Erasmus+“ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama studentams ir darbuotojams, atrinktiems „Erasmus+“ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti:

 • Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.
 • Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp programos šalių ir šalių partnerių projektai

Veiklos pobūdis

Studentų mobilumas gali būti:

 • dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje.

Darbuotojų mobilumas gali būti:

 • dėstymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje;
 • mokymo vizitas užsienio aukštojoje mokykloje.

Mobilumą įgyvendina Programos šalies aukštoji mokykla ir šalies Partnerės aukštoji mokykla, pasirašiusios Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį.

Siunčianti institucija skelbia ir organizuoja viešus konkursus „Erasmus+“ programos mobilumui užsienyje pagal institucijos patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką. Jei konkursai darbuotojams neorganizuojami, galima vykdyti individualią atranką, remiantis patvirtintomis dėstymo / mokymo programomis.

Visi atrankoje dalyvaujantys dalyviai turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus (pvz., interneto tinklalapyje). Konkursą laimėjusiems dalyviams tarptautinių ryšių skyriai organizuoja informacinius susirinkimus, paaiškina tolesnius veiksmus, sudaro sutartis ir rengia kitus reikiamus dokumentus (išsamesnė informacija pateikiama dokumentuose „Informacija studentams“ ir „Informacija darbuotojams“).

Veiklos trukmė

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (tiek mobilumas Programos šalyse, tiek ir tarptautinis).

 • Studijų mobilumas gali trukti nuo 3 iki 12 mėnesių.
 • Darbuotojų dėstymo ar mokymo vizitas gali trukti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių (neįskaičiuojant kelionės dienų).
 • Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę.

Dalyviai

 • Lietuvos ir šalių Partnerių aukštosiose mokyklose registruoti nuolatinių studijų studentai.
 • Lietuvos ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijose dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

 • Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija.
 • Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Siunčianti ir priimanti aukštoji mokykla privalo pasirašyti Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį.

Finansavimas

Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje.

Tiek gavę, tiek negavę stipendijos „Erasmus+“ studentai yra atleisti nuo mokesčio už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius siunčiančiai institucijai „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje. „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje išvykstantiems studentams visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas negali būti nutrauktas.

Darbuotojams gali būti skiriama „Erasmus+“ dotacija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ vizito laikotarpiu užsienyje.

Kelionės išlaidos skaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę.

„Erasmus+“ studentų stipendijų ir darbuotojų pragyvenimo išlaidų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraišką.

Papildoma parama „Erasmus+“ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama studentams ir darbuotojams, atrinktiems „Erasmus+“ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti:

 • Papildomoms išlaidoms priemonėms ir / ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir / ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.
 • Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

Veiklos pobūdis

Šia programa remiamos labai aukštos akademinės kokybės jungtinės magistrantūros studijų programos, taip pat ir stipendijų studentams sistema. Tokių studijų metu privalomas studijų periodas bent dviejose skirtingose šalyse, o pabaigus suteikiamas jungtinis laipsnis (įteikiamas jungtinis arba daugiašalis diplomas).

Išsamesnė informacija skelbiama http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm

Veiklos trukmė

1 parengiamieji metai + 3 priėmimai (iš viso daugiausia 5 metai).

Studijų trukmė atitinka 60, 90 arba 120 ECTS kreditų programą.

Dalyviai

 • Programos šalių ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijų konsorciumai.
 • Visi bakalauro laipsnį turintys asmenys, atitinkantys konkrečių jungtinių magistrantūros studijų atrankos kriterijus.
 • Konsorciume dalyvaujančių institucijų darbuotojai.
 • Kviestiniai lektoriai, mokslininkai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

 • Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija.
 • Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Konsorciumą turi sudaryti mažiausiai 3 mokslo ir studijų institucijos iš programos šalių.

Studijos turi vykti bent dviejose konsorciumo institucijose iš programos šalių.

Finansavimas

Finansavimas skiriamas konsorciumo organizavimo išlaidoms.

Studentų stipendijos skiriamos individuliai, įvertinant studijų trukmę, studento gyvenamąją šalį ir jungtinių studijų kainą.

Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

„Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms

Veiklos pobūdis

Veikla skirta studentams, norintiems gauti paskolą magistrantūros studijoms, vykstančioms ne jo gyvenamoje Europos šalyje, kurioje įgijo bakalauro kvalifikaciją. Paskolas lengvatinėmis sąlygomis teikia patvirtinti nacionaliniai bankai arba studentų paskolų agentūros. Europos Komisija kol kas neįvardijo tikslios datos, kada bus išrinkti kiekvienos šalies finansiniai tarpininkai, tačiau pirmosios paskolos nuo 2015 m. jau yra skiriamos studentams, pradedantiems magistro studijas užsienio universitetuose.

Finansinių tarpininkų sąrašas skelbiamas Europos Komisijos oficialiame Erasmus+ tinklalapyje http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm

Veiklos trukmė

Paskolos mokėjimas atidedamas iki dvejų metų po studijų pabaigos.

Dalyviai

Bakalauro studijas baigę ir ne savo gyvenamoje Europos šalyje magistrantūros studijas tęsiantys studentai

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija.

Finansavimas

Vienerių metų magistrantūros studijų programai maksimali skiriama paskolos suma gali būti iki 12.000 EUR,  dvejų metų magistrantūros studijų programai – iki 18.000 EUR.

Daugiau informacijos apie konkrečias „Erasmus+“ paskolų sąlygas magistro studijoms teiraukitės:

 • MicroBank (išvykstantys ir atvykstantys studentai iš / į Ispaniją);
 • Caisse d’Epargne (išvykstantys ir atvykstantys studentai iš / į Prancūziją);
 • Future Finance (išvykstantys ir atvykstantys studentai iš / į Jungtinę Karalystę).

Aukštojo mokslo strateginės partnerystės

Veiklos pobūdis

Strateginių partnerysčių projektai skirti stiprinti aukštųjų mokyklų ir suinteresuotųjų šalių (įmonių, mokslinių tyrimų institutų, NVO, socialinių partnerių, vietos, regiono ar nacionalinio lygmens valstybinių įstaigų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatinti aukštojo mokslo kokybę ir naujoves.

Priklausomai nuo pasirinktų prioritetų, projektuose gali būti vykdoma įvairių rūšių veikla, pavyzdžiui:

 • novatoriškos praktikos švietimo, mokymo ir jaunimo srityje kūrimas, bandymas ir (arba) įgyvendinimas;
 • veikla, kuria sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti ir patvirtinti formaliojo švietimo, neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi būdais įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
 • regioninių institucijų bendradarbiavimo veikla siekiant skatinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų plėtrą ir jų integraciją į vietos ir regionų vystymosi veiksmus;
 • veikla, kuria negalią (specialiųjų poreikių) turintiems besimokantiems asmenims padedama įgyti atitinkamos pakopos išsilavinimą ir sudaromos palankesnės sąlygos pereiti į darbo rinką;
 • veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymo specialistus geriau parengti spręsti lygybės, įvairovės ir įtrauktiems problemas mokymosi aplinkoje ir juos įtraukti į tų problemų sprendimą;
 • tarptautinės iniciatyvos, kuriomis ugdoma verslumo mąstysena ir įgūdžiai, skatinant aktyvų pilietiškumą ir verslumą (įskaitant socialinį verslumą), ir kurias bendrai įgyvendina dvi ar daugiau jaunimo grupių iš skirtingų šalių.

Tarptautinės mokymo ar mokymosi veiklos

Jeigu padeda siekti projekto tikslų ir užtikrina projekto rezultatų kokybę, į strateginių partnerysčių projektus gali būti integruotos tarptautinės mokymo ar mokymosi veiklos. Aukštojo mokslo sektoriaus strateginių partnerysčių projektuose galimi šie mokymo ar mokymosi veiklų tipai:

 • mišrus besimokančių asmenų mobilumas (fizinis mobilumas (nuo 5 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų) + virtualus mobilumas);
 • intensyvios studijų programos (nuo 5 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų);
 • trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo renginiai (nuo 3 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikis darbuotojų dėstymo arba mokymosi mobilumas (nuo 2 iki 12 mėn.): dėstymo mobilumas (siunčia bet kuri projekte dalyvaujanti organizacija, priima tik aukštoji mokykla), mokymosi mobilumas (siunčia tik aukštoji mokykla, priima bet kuri projekte dalyvaujanti organizacija).

Galimi paraiškos teikėjai

Paraiškas Strateginių partnerysčių projektams visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu gali teikti bet kokia projekte dalyvaujanti organizacija (pavyzdžiui: mokslo ir studijų institucija; NVO; valstybinė arba privati, vidutinė arba didelė įmonė; mokslinių tyrimų institutas; asociacija ir kt.), įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje.

Mokslo ir studijų institucijos, įsisteigusios kurioje nors Programos šalyje, privalo turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Reikalavimai

 • Strateginių partnerysčių projekte privalo dalyvauti bent 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių.
 • Organizacijos iš šalių Partnerių gali dalyvauti strateginių partnerysčių projektuose tik tuo atveju, jeigu jų dalyvavimas projektui suteikia esminės pridėtinės vertės.
 • Programos šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Šiaurės Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Serbija, Turkija.
 • Šalys Partnerės – visos likusios (ne Programos) šalys.
 • Projekto trukmė: nuo 24 iki 36 mėnesių.

Paraiškų teikimas

Finansavimas

Projekto biudžetas formuojamas atsižvelgiant į projekto tikslus ir siekiamus rezultatus. Strateginių partnerysčių projektuose galimos šios išlaidų kategorijos:

 • projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidos;
 • išlaidos tarptautiniams projekto partnerių susitikimams;
 • išlaidos intelektinių produktų kūrimui;
 • išlaidos sklaidos renginiams;
 • išlaidos tarptautinėms mokymo ar mokymosi veikloms;
 • išimtinės išlaidos;
 • išlaidos dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių.

Fiksuotų normų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Žinių sąjungos

Veiklos pobūdis

Žinių sąjungos – tai tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatus orientuoti aukštojo mokslo ir verslo projektai, kuriais siekiama gerinti Europos inovacinius gebėjimus ir skatinti inovacijas aukštojo mokslo, verslo ir platesnėje socialinėje bei ekonominėje aplinkoje.

Žinių sąjungų projektais stengiamasi pasiekti vieną ar daugiau iš šių tikslų:

 • kurti naujus, novatoriškus ir daugiadalykius mokymo ir (arba) mokymosi metodus;
 • skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir įmonių darbuotojų verslumą ir ugdyti jų verslumo įgūdžius;
 • sudaryti geresnes sąlygas keitimuisi žiniomis, jų skleidimui ir bendram kūrimui.

Pagrindiniai žinių sąjungų projektų bruožai:

 • inovacijos aukštojo mokslo srityje ir naudojantis aukštuoju mokslu kuriamos inovacijos įmonėse ir jų socialinėje ir ekonominėje aplinkoje;
 • universitetų ir įmonių bendradarbiavimo tvarumas;
 • poveikis, daromas ir projektui pasibaigus, ir ne tik žinių sąjungų projekte dalyvaujančioms organizacijoms.

Išsamesnė informacija apie Žinių sąjungų projektus skelbiama adresu http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-2.

Galimi paraiškos teikėjai

 • Paraiškas Žinių sąjungų projektams visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu gali teikti bet kokia projekte dalyvaujanti organizacija, įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje.
 • Mokslo ir studijų institucijos, įsisteigusios kurioje nors Programos šalyje, privalo turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).
 • Organizacijos iš šalių Partnerių gali dalyvauti Žinių sąjungų projektuose tik tuo atveju, jeigu jų dalyvavimas projektui suteikia esminės pridėtinės vertės.
 • Programos šalys – Europos Sąjungos valstybės narės, Šiaurės Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Serbija, Turkija.
 • Šalys Partnerės – visos likusios (ne Programos) šalys.

Dalyvaujančių organizacijų skaičius

Žinių sąjungų projektuose privalo dalyvauti ne mažiau kaip 6 nepriklausomos organizacijos iš bent 3 Programos šalių; iš jų bent 2 turi būti mokslo ir studijų institucijos, o dar bent 2 – įmonės.

Projekto trukmė. 2 arba 3 metai.

Kam teikti paraišką?

Briuselyje įsikūrusiai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai.

Finansavimas

Žinių sąjungų projektuose galimos šios išlaidų kategorijos:

 • Projekto įgyvendinimo paramos išlaidos;
 • Kelionės ir pragyvenimo išlaidos mobilumo veiklai (jei taikoma).

Fiksuotų normų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Gebėjimų stiprinimas

Veiklos pobūdis

Pagal šią centralizuotą veiklą finansuojami grupės institucijų (konsorciumo) vykdomi projektai, gerinantys šalių Partnerių aukštojo mokslo kokybę (instituciniu ir nacionaliniu lygmenimis). Galimi 2 tipų projektai:

 • Jungtiniais  projektais siekiama rezultatų, kurie būtų tiesiogiai naudingi projekte dalyvaujančių šalių partnerių institucijoms. Galimos 3 rūšių veiklos:
  • studijų programų kūrimas;
  • mokslo ir studijų institucijų valdymo, vadovavimo ir veikimo modernizavimas;
  • mokslo ir studijų institucijų ir platesnės ekonominės bei socialinės aplinkos ryšių stiprinimui.
 • Struktūriniais projektais siekiama daryti poveikį šalių partnerių aukštojo mokslo sistemoms ir skatinti jų nacionalinio ir/arba regioninio lygmens reformas. Galimos 2 rūšių veiklos:
  • su aukštojo mokslo sistemomis susijusių politikos krypčių, šių sistemų valdymo ir vadovavimo modernizavimas;
  • aukštojo mokslo sistemų ir platesnės ekonominės ir socialinės aplinkos ryšių stiprinimui.

Gebėjimų stiprinimo projektuose, vykdomuose su  Vakarų Balkanų (1 regionas), Rytų partnerystės (2 regionas) ir Pietinės Viduržemio jūros regiono (3 regionas)  šalimis  gali būti skirta papildoma dotacija specialiajai mobilumo krypčiai. Ši dotacija gali būti naudojama studentų bei dėstytojų mobilumui, susijusiam su projekto veikla.

Išsamesnė informacija skelbiama http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/capacity-building_en.htm

Veiklos trukmė. 2 arba 3 metai.

Dalyviai

 • Projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojai ir studentai.
 • Šalys, kuriose gali vykti veiklos:
 • Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija.
 • Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Pietų Viduržemio šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamus šalių Partnerių sąrašas pateikiamas programos „Erasmus+“ vadove.

Reikalavimai

 • Projekto konsorciumą sudaro bent 1 šalis Partnerė (mažiausiai 2 mokslo ir studijų institucijos iš kiekvienos) ir ne mažiau nei 3 Programos šalys (bent po 1 mokslo ir studijų instituciją iš kiekvienos šalies).
 • Šalių partnerių mokslo ir studijų institucijų konsorciumuose turi būti bent tiek pat, kiek Programos šalių mokslo ir studijų institucijų.
 • Struktūrinių projektų konsorciumuose kaip partneriai turi dalyvauti už aukštąjį mokslą atsakingos ministerijos kiekvienoje iš šalių Partnerių, kurioms skirtas projektas.
 • EK vykdomosios agentūros svetainėje skelbiamas atitinkamų metų išsamus gebėjimų stiprinimo projektams taikomų nacionalinių, regioninių ir/ar horizontaliųjų prioritetų sąrašas. Šių prioritetų neatitinkančios paraiškos nebus finansuojamos.

Bendrasis ugdymas

Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektai

Veiklos pobūdis

Bendrojo ugdymo švietimo organizacijų darbuotojų mobilumas gali būti kelių tipų:

 • dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
 • darbo stebėjimas užsienio šalies mokykloje partnerėje, susijusioje su mokykliniu ugdymu;
 • dėstymo vizitai užsienio šalies mokykloje partnerėje.

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji organizacija turi išduoti dalyviui „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta.

Veiklos trukmė

Darbuotojų mobilumas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų).

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

 • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojama pagal atstumo skaičiuoklę);
 • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • mobilumo organizavimo išlaidoms (skiriamos organizacijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių);
 • kursų mokesčių išlaidoms;
 • mobilumo dalyvių specialiųjų poreikių išlaidoms (skiriamos paraiškoje įrodžius poreikį).

Strateginės partnerystės bendrojo ugdymo srityje

Veiklos pobūdis

Strateginių partnerysčių projektai – daugiašaliai projektai, skatinantys aktyvų švietimo ir mokslo institucijų, įmonių, pilietinės visuomenės organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą įvairiuose ekonominiuose sektoriuose, siekiant kurti naujas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje.

Strateginių partnerysčių tipai:

 • Inovacijas remiančios strateginės partnerystės: projektai turėtų sukurti novatoriškus produktus arba intensyviai platinti ir taikyti jau egzistuojančius ir naujai sukurtus produktus ar novatoriškas idėjas. Pareiškėjams suteikiama galimybė teikti paraiškas intelektiniams produktams ir sklaidos renginiams finansuoti, siekiant realizuoti šio veiksmo inovacijų skleidimo lūkesčius.
 • Gerosios patirties mainus remiančios strateginės partnerystės: pagrindinis šių projektų tikslas – suteikti organizacijoms galimybę plėtoti metodus bei jais dalintis. Finansuojami projektai gali sukurti apčiuopiamus produktus, todėl turi juos atitinkamai skleisti pagal savo projekto tikslus ir mastą. Šie rezultatai ir veiklos finansuojami remiantis standartiniu projekto valdymo ir įgyvendinimo biudžetu.

Veiklos gali būti:

 • švietimo įstaigų ir kitų organizacijų bendradarbiavimas;
 • dalijimasis bendrojo ugdymo gerąja praktika ir naujovėmis;
 • naujų bendrojo ugdymo metodikų ir mokomosios medžiagos kūrimas, perkėlimas ir pritaikymas;
 • mokymo ir mokymosi veiklos ir pan.

Veiklų tipai ir trukmė:

 • trumpalaikiai mokinių grupių mainai (nuo 5 dienų iki 2 mėn., neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikiai mokinių mokymosi mobilumas (nuo 2 iki 12 mėn.);
 • mišrus besimokančiųjų mobilumas, kurį sudaro trumpalaikis fizinis mobilumas (nuo 5 dienų iki 2 mėnesių) ir virtualus mobilumas;
 • trumpalaikiai jungtiniai darbuotojų mokymo(si) renginiai (nuo 3 dienų iki 2 mėnesių, neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikiai mokymo arba dėstymo vizitai (nuo 2 iki 12 mėnesių).

Dalyviai

Projekte dalyvaujančių organizacijų darbuotojai ir besimokantieji.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

 • Strateginių partnerysčių projektus gali vykdyti organizacijos įsikūrusios Programos šalyse.
 • Organizacijos, įsikūrusios šalyse Partnerėse, taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas projektui suteiks esminę pridėtinę vertę projektui.
 • Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija.
 • Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

 • Ne mažiau nei 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių.

Profesinis mokymas

Profesinio mokymo mokinių mobilumo projektai

Veiklos pobūdis

Profesinio mokymo institucijų mokinių, pameistrių, profesinių mokyklų absolventų darbinė praktika užsienio įmonėse ar profesinio mokymo institucijose.

Mobilumą vykdo bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios Lietuvos profesinio mokymo institucijos ir užsienio priimančios organizacijos – įmonės arba institucijos, veikiančios profesinio mokymo srityje.

Siunčianti institucija organizuoja mobilumo dalyvių atranką „Erasmus+“ programos praktikai užsienyje pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą projekto paraiškoje. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą. Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus. Laimėjusiems konkursą organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Absolventai praktiką turi atlikti per 1 metus po mokslų profesinio mokymo institucijoje baigimo. Jie gali būti renkami dar nepasibaigus mokymosi laikotarpiui, nors išvyksta jau mokslui pasibaigus.

Prieš išvykstant su dalyviais pasirašoma praktikos sutartis (angl. Training Agreement), kurioje nurodyta privaloma, mobilumo dalyvio, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios įmonės/institucijos patvirtinta praktikos programa, praktikos laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Praktikos laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

Veiklos trukmė

 • Profesinio mokymo institucijų mokinių, pameistrių, profesinių mokyklų absolventų praktika užsienyje trunka nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių.
 • Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po mokslo baigimo.

Dalyviai

 • Lietuvos profesinio mokymo institucijų mokiniai, pameistriai, profesinių mokyklų absolventai.

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

 • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę);
 • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas;
 • projekto įgyvendinimo išlaidos (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių);
 • mobilumo dalyvių kalbinio parengimo išlaidoms (sąlygos ir skiriamų lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas;
 • išlaidos mobilumo dalyvių specialiesiems poreikiams (skiriamos paraiškoje įrodžius poreikį).

Profesinio mokymo darbuotojų mobilumo projektai

Projekto tipai:

 • dėstymo vizitas užsienio profesinio mokymo institucijoje mokykloje;
 • darbo stebėjimas (asistavimas) įmonėse ar mokymo institucijose;
 • darbo praktika įmonėse ar mokymo institucijose.

Mobilumą vykdo bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios Lietuvos profesinio mokymo institucijos ir užsienio priimančios organizacijos – įmonės arba institucijos, veikiančios profesinio mokymo srityje.

Siunčianti institucija organizuoja dėstymo, darbo stebėjimo arba praktikos mobilumo dalyvių atranką pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą projekto paraiškoje. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą.

Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus.

Laimėjusiems konkursą gali būti organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Prieš išvykimą su dalyviais pasirašoma sutartis, kurioje numatomas vizito laikotarpis, vizito tikslai ir užduotys, numatomi planuojamos veiklos rezultatai ir mokymo / mokymosi laikotarpio programa, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai. Sutartį pasirašo mobilumo dalyvis, jį siunčianti institucija ir priimančioji įmonė arba profesinio mokymo institucija.

Mobilumo laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutartyje numatyta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas. 

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi išduoti dalyviui „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutartyje numatyta programa buvo įvykdyta.

Profesinio mokymo strateginės partnerystės

Veiklos pobūdis

Strateginių partnerysčių projektais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą.

Strateginių partnerysčių projektai skirti stiprinti institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje, ir vietos bei regiono lygmens verslo įmonių tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti profesinio mokymo kokybę ir naujoves.

Projektų tipai:

 1. Inovacijas remiančios strateginės partnerystės: projektai turėtų sukurti novatoriškus produktus arba intensyviai platinti ir taikyti jau egzistuojančius ir naujai sukurtus produktus ar novatoriškas idėjas. Pareiškėjams suteikiama galimybė teikti paraiškas intelektiniams produktams ir sklaidos renginiams finansuoti, siekiant realizuoti šio veiksmo inovacijų skleidimo lūkesčius.
 2. Gerosios patirties mainus remiančios strateginės partnerystės: pagrindinis šių projektų tikslas – suteikti organizacijoms galimybę plėtoti metodus bei jais dalintis. Finansuojami projektai gali sukurti apčiuopiamus produktus, todėl turi juos atitinkamai skleisti pagal savo projekto tikslus ir mastą. Šie rezultatai ir veiklos finansuojami remiantis standartiniu projekto valdymo ir įgyvendinimo biudžetu.

Veikla gali būti:

 • veikla, kuria stiprinamas organizacijų bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas;
 • novatoriškos praktikos švietimo, mokymo ir jaunimo srityje kūrimas, bandymas ir (arba) įgyvendinimas;
 • veikla, kuria sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti ir patvirtinti formaliojo švietimo, neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi būdais įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
 • regioninių institucijų bendradarbiavimo veikla siekiant skatinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų plėtrą ir jų integraciją į vietos ir regionų vystymosi veiksmus;
 • veikla, kuria negalią (specialiųjų poreikių) turintiems besimokantiems asmenims padedama įgyti atitinkamos pakopos išsilavinimą ir sudaromos palankesnės sąlygos pereiti į darbo rinką;
 • veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymo specialistus geriau parengti spręsti lygybės, įvairovės ir įtrauktiems problemas mokymosi aplinkoje ir juos įtraukti į tų problemų sprendimą;
 • tarptautinės iniciatyvos, kuriomis ugdoma verslumo mąstysena ir įgūdžiai, skatinant aktyvų pilietiškumą ir verslumą (įskaitant socialinį verslumą), ir kurias bendrai įgyvendina dvi ar daugiau jaunimo grupių iš skirtingų šalių.

Tarptautinės mokymo ar mokymosi veiklos

Pagal strateginių partnerysčių projektus taip pat gali būti organizuojama tarptautinė mokymo ar mokymosi veikla, jeigu tokia veikla padeda siekti projekto tikslų. Tai gali būti:

 • mišrus besimokančių asmenų mobilumas (fizinis mobilumas (nuo 5 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų) + virtualus mobilumas);
 • trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo renginiai (nuo 3 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikis darbuotojų dėstymo arba mokymosi mobilumas (nuo 2 iki 12 mėn.)

Dalyviai

Įgyvendinant su profesinio mokymo sritimi susijusius projektus, pagrindinės tikslinės grupės yra tokios:

 • profesinio mokymo įstaigų moksleiviai ir gamybinę praktiką atliekantys asmenys (pameistriai), profesinio
 • mokymo specialistai ir specialybės mokytojai, pirminio profesinio mokymo organizacijų darbuotojai, įmonių
 • instruktoriai ir specialistai;

Reikalavimai

Ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų Programos šalių. Paraišką gali teikti bet kokia dalyvaujančioji institucija, įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje.

Finansavimas

Projekto biudžetas formuojamas atsižvelgiant į projekto tikslus ir siekiamus rezultatus. Strateginių partnerysčių projektuose galimos šios išlaidų kategorijos:

 • projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidos;
 • išlaidos tarptautiniams projekto partnerių susitikimams;
 • išlaidos intelektinių produktų kūrimui;
 • išlaidos sklaidos renginiams;
 • išlaidos tarptautinėms mokymo ar mokymosi veikloms;
 • išimtinės išlaidos;
 • išlaidos dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių.

Fiksuotų normų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Suaugusiųjų švietimas

Suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumo projektai

Veiklos pobūdis

Programa „Erasmus+“ remia visų formų (formaliojo ir neformaliojo mokymo arba savaiminio mokymosi) neprofesinį (angl. non-vocational) suaugusiųjų švietimą.

Suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų mobilumas gali būti kelių tipų:

 • dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
 • darbo stebėjimas užsienio šalies organizacijoje partnerėje, susijusioje su suaugusiųjų švietimu;
 • dėstymo vizitai užsienio šalies suaugusiųjų švietimo organizacijoje partnerėje.

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti organizacija turi išduoti dalyviui „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutartyje numatyta programa buvo įvykdyta.

Veiklos trukmė

Darbuotojų mobilumas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neskaičiuojant kelionės dienų).

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

 • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę);
 • mobilumo dalyvių gyvenimo išlaidoms (gyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas;
 • mobilumo organizavimo išlaidoms (skiriamos organizacijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių);
 • kursų mokesčių išlaidoms;
 • mobilumo dalyvių specialiesiems poreikiams (skiriamos paraiškoje įrodžius poreikį).

Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės

Veiklos pobūdis

Strateginių partnerysčių projektais siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į projekto tikslus ir struktūrą, strateginių partnerysčių projektai gali būti dviejų tipų:

 1. Inovacijas remiančios strateginės partnerystės: projektai turėtų sukurti novatoriškus produktus arba intensyviai platinti ir taikyti jau egzistuojančius ir naujai sukurtus produktus ar novatoriškas idėjas. Pareiškėjams suteikiama galimybė teikti paraiškas intelektiniams produktams ir sklaidos renginiams finansuoti, siekiant realizuoti šio veiksmo inovacijų skleidimo lūkesčius.
 2. Gerosios patirties mainus remiančios strateginės partnerystės: pagrindinis šių projektų tikslas – suteikti organizacijoms galimybę plėtoti metodus bei jais dalintis. Finansuojami projektai gali sukurti apčiuopiamus produktus, todėl turi juos atitinkamai skleisti pagal savo projekto tikslus ir mastą. Šie rezultatai ir veiklos finansuojami remiantis standartiniu projekto valdymo ir įgyvendinimo biudžetu.

Priklausomai nuo pasirinktų prioritetų, projektuose gali būti vykdoma įvairių rūšių veikla, pavyzdžiui:

 • veikla, kuria stiprinamas organizacijų bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas;
 • novatoriškos praktikos švietimo, mokymo ir jaunimo srityje kūrimas, bandymas ir (arba) įgyvendinimas;
 • veikla, kuria sudaromos palankesnės sąlygos pripažinti ir patvirtinti formaliojo švietimo, neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi būdais įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
 • regioninių institucijų bendradarbiavimo veikla siekiant skatinti švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų plėtrą ir jų integraciją į vietos ir regionų vystymosi veiksmus;
 • veikla, kuria negalią (specialiųjų poreikių) turintiems besimokantiems asmenims padedama įgyti atitinkamos pakopos išsilavinimą ir sudaromos palankesnės sąlygos pereiti į darbo rinką;
 • veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymo specialistus geriau parengti spręsti lygybės, įvairovės ir įtrauktiems problemas mokymosi aplinkoje ir juos įtraukti į tų problemų sprendimą;
 • tarptautinės iniciatyvos, kuriomis ugdoma verslumo mąstysena ir įgūdžiai, skatinant aktyvų pilietiškumą ir verslumą (įskaitant socialinį verslumą), ir kurias bendrai įgyvendina dvi ar daugiau jaunimo grupių iš skirtingų šalių.

Tarptautinės mokymo ar mokymosi veiklos

Pagal strateginių partnerysčių projektus taip pat gali būti organizuojama tarptautinė mokymo ar mokymosi veikla, jeigu tokia veikla padeda siekti projekto tikslų

Profesinio mokymo sektoriaus strateginių partnerysčių projektuose galimi šie mokymo ar mokymosi veiklų tipai:

 • mišrus besimokančių asmenų mobilumas (fizinis mobilumas (nuo 5 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų) + virtualus mobilumas);
 • trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymo renginiai (nuo 3 d. iki 2 mėn. neįskaitant kelionės dienų);
 • ilgalaikis darbuotojų dėstymo arba mokymosi mobilumas (nuo 2 iki 12 mėn.)

Dalyviai

Įgyvendinant su suaugusiųjų švietimo sritimi susijusius projektus, pagrindinės tikslinės grupės yra tokios: neprofesinio suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojai ir šiose įstaigose besimokantys asmenys, neprofesinio suaugusiųjų švietimo organizacijų nariai, specialybės mokytojai;

Šalys, kuriose gali vykti veiklos:

 • Strateginių partnerysčių projektus gali įgyvendinti Programos šalyse įsikūrusios organizacijos.
 • Šalių Partnerių organizacijos taip pat gali dalyvauti su sąlyga, kad jų dalyvavimas suteiks projektui esminę pridėtinę vertę.
 • Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija.
 • Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Ne mažiau kaip 3 organizacijos iš 3 skirtingų Programos šalių. Paraišką gali teikti bet kokia dalyvaujančioji institucija, įsisteigusi kurioje nors Programos šalyje.

Finansavimas

Projekto biudžetas formuojamas atsižvelgiant į projekto tikslus ir siekiamus rezultatus. Strateginių partnerysčių projektuose galimos šios išlaidų kategorijos:

 • projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidos;
 • išlaidos tarptautiniams projekto partnerių susitikimams;
 • išlaidos intelektinių produktų kūrimui;
 • išlaidos sklaidos renginiams;
 • išlaidos tarptautinėms mokymo ar mokymosi veikloms;
 • išimtinės išlaidos;
 • išlaidos dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių.

Fiksuotų normų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.