Siekiama:

 • kelti pagrindinių kompetencijų ir įgūdžių lygį, ypač atsižvelgiant į jų aktualumą darbo rinkai ir įnašą užtikrinant visuomenės sanglaudą, visų pirma teikiant daugiau mobilumo mokymosi tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį švietimo ir mokymo sektorių ir darbo aplinkos bendradarbiavimą;
 • skatinti kokybę, inovacijas, meistriškumą ir tarptautiškumą švietimo ir mokymo įstaigų lygiu, visų pirma plėtojant sustiprintą tarptautinį švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;
 • remti Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės, skirtos papildyti nacionalinio lygmens politikos reformas ir remti švietimo ir mokymo sistemų modernizaciją, kūrimą ir didinti informuotumą apie ją, visų pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau naudojant ES skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemones ir skleidžiant gerąją patirtį;
 • didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį, visų pirma užtikrinant Programos šalių ir šalių Partnerių įstaigų bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje ir aukštojo mokslo lygmeniu didinant Europos mokslo ir studijų institucijų patrauklumą ir remiant Programos šalių ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijų mobilumo ir bendradarbiavimo tarp jų skatinimą ir tikslingai didinant šalių Partnerių pajėgumą remiant ES išorės veiksmus, įskaitant vystymosi tikslus;
 • gerinti kalbų mokymą(si) ir skatinti didelę ES kalbų įvairovę ir įvairių kultūrų supratimą.

Kas gali dalyvauti?

Formaliojo švietimo paslaugas teikiančios organizacijos:

 • Organizacijos, aktyviai veikiančios ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo srityje.
 • Institucijos, aktyviai veikiančios profesinio mokymo srityje. 
 • Aukštojo mokslo institucijos.
 • Suaugusiųjų švietimo organizacijos.

Kokias veiklas apimantys projektai gali būti remiami?

 1. Mobilumo mokymosi tikslais projektai (K1):
  • aukštojo mokslo institucijose ir profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir tų įstaigų darbuotojų mobilumo projektai;
  • mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumo projektai;
  • „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos;
  • „Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms.
 2. Partnerysčių bendradarbiavimui projektai (K2):
  • aukštojo mokslo srityje
  • žinių sąjungos
  • gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje
  • bendrojo ugdymo srityje
  • profesinio mokymo srityje
  • sektorių įgūdžių sąjungos
  • suaugusiųjų švietimo srityje
 3. Jean Monnet projektai

Kur kreiptis, jei kyla klausimų apie „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį?

„Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Susipažinkite su programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities galimybėmis:

Kuo pasižymi kokybiškas „Erasmus+“ projektas?

Aukštasis mokslas

Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE)

Veiklos pobūdis

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina kokybišką „Erasmus+“ veiklų įgyvendinimą mokslo ir studijų institucijose. Chartijos suteikimas patvirtina, kad  „Erasmus+“ tikslai yra ir pačios institucijos modernizavimo bei tarptautiškumo strategijos dalis ir kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų  „Erasmus+“ įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų. ECHE yra būtina norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti  „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus ar kitus „Erasmus+“ daugiašalius projektus ir tinklus.

Veiklos trukmė

ECHE suteikiama visam programos „Erasmus+“ laikotarpiui. Tačiau jei yra pagrindo, gali būti suteikta ir trumpesniam laikotarpiui. Nuolat stebima, ar laikomasi ECHE reikalavimų ir įsipareigojimų. Jei institucija nesilaiko įsipareigojimų, ECHE gali būti atšaukta.

Dalyviai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Finansavimas

ECHE nesuteikia paramos, tačiau yra būtina mokslo ir studijų institucijai, norinčiai gauti finansavimą (teikti paraiškas) bet kuriai  „Erasmus+“ aukštojo mokslo programos veiklai vykdyti.

Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo akreditacija

Veiklos pobūdis

Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumai – grupė mokslo ir studijų institucijų bei įmonių, kuri kartu vykdo ir administruoja  „Erasmus+“ aukštojo mokslo mobilumo veiklas. Pridėtinę vertę kuria konsorciumo narių galimybė dalytis atsakomybe vykdant tokias veiklas kaip mobilumo administravimas, sutarčių sudarymas, išvykstančių mobilumo dalyvių atranka, parengimas ir priežiūra ir t. t. 

Mobilumo konsorciumo vardu „Erasmus+“ dotacijos paraišką teikianti Programos šalies organizacija turi turėti galiojančią aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo akreditaciją. Šią akreditaciją suteikia ta pati nacionalinė agentūra, kuri vertina paraišką dėl aukštojo mokslo mobilumo projekto finansavimo. Akreditavimo paraišką ir mobilumo projektų dotacijų paraiškas galima pateikti to paties kvietimo teikti paraiškas metu, tačiau dotacija mobilumo projektams bus suteikta tik toms aukštojo mokslo ir studijų institucijoms ir organizacijoms, kurių akreditavimo procesas sėkmingai užbaigtas.

Veiklos trukmė

 Visas programos laikotarpis.

 

Dalyviai

 • Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijos, turinčios galiojančią „Erasmus“ aukštojo

mokslo chartiją.

 • Viešosios arba privačiosios organizacijos, veikiančios darbo rinkoje arba švietimo,

mokymo ir jaunimo srityse.

Visos dalyvaujančiosios organizacijos turi būti įsteigtos toje pačioje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Mobilumo konsorciumai negali būti steigiami trečiosiose valstybėse, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės.

Reikalavimai

Mobilumo konsorciumą turi sudaryti bent trys reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos, įskaitant dvi siunčiančiąsias aukštojo mokslo ir studijų institucijas. Visos mobilumo konsorciumo organizacijos narės jau turi būti žinomos tuo metu, kai teikiama konsorciumo akreditavimo paraiška.

Finansavimas

Mobilumo projektų, remiamų vidaus politikos lėšomis, dotacijų skyrimo kriterijai:

 • Kokybinis vertinimas neatliekamas (kokybė jau yra įvertinta teikiant paraišką dėl ECHE arba vykstant mobilumo konsorciumo akreditacijai), todėl dotacijų skyrimo kriterijai netaikomi. Finansavimas bus skiriamas pagal kiekvieną reikalavimus atitinkančią dotacijos paraišką (atlikus jos atitikties reikalavimams patikrinimą). Didžiausia skiriamos dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:
  • prašomų finansuoti mobilumo veiksmų skaičiaus;
  • jei pareiškėjas jau buvo gavęs panašią dotaciją ankstesniais metais – jo ankstesnių rezultatų, susijusių su mobilumo veiksmų skaičiumi, įgyvendinamos veiklos kokybe ir patikimu finansų valdymu;
  • mišriųjų intensyvių programų, dėl kurių teikiama paraiška, skaičiaus;
  • bendro nacionalinio biudžeto, skirto mobilumo veiklai, kai mobilumo projektai remiami vidaus politikos lėšomis.

Mobilumo projektų, remiamų išorės politikos lėšomis, dotacijų skyrimo kriterijai:

 • Reikalavimus atitinkančios dotacijų paraiškos (atlikus jų atitikties reikalavimams patikrinimą) bus vertinamos pagal programos vadove nurodytus kriterijus.

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo projektai (KA131 veikla)

Veiklos pobūdis

Studentų mobilumas gali būti:
 • dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje. Studijų užsienyje laikotarpis turi būti studento studijų programos, skirtos kvalifikaciniam laipsniui įgyti bet kurioje studijų pakopoje, dalis. Studijų užsienyje laikotarpis gali apimti ir stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį;
 • stažuotės (mokomosios ar profesinės praktikos), kaip studijų dalies, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje. Veikla gali būti įgyvendinama užsienio įmonėje, mokslinių tyrimų institute, laboratorijoje, organizacijoje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Remiamos per bet kurios pakopos studijas vykdomos stažuotės (mokomoji praktika), taip pat absolventų stažuotės (mokomoji praktika) užsienyje. Tai apima pedagogikos studentams skirtą mokytojų padėjėjų praktiką ir mokslinių tyrimų asistentų praktiką, skirtą studentams ir doktorantams bet kurioje tinkamoje mokslinių tyrimų įstaigoje;
 • doktorantų mobilumas – siekiant geriau tenkinti įvairius doktorantų mokymosi ir mokymo poreikius ir užtikrinti lygias galimybes su aukštojo mokslo įstaigų darbuotojais, doktorantai ir neseniai doktorantūros studijas baigę absolventai gali išvykti į užsienį trumpam arba ilgam fizinio mobilumo laikotarpiui studijų arba stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais. Fizinį mobilumą patartina papildyti virtualiosios veiklos komponentu;
 • mišrusis mobilumas – bet kokios trukmės bet koks studijų laikotarpis ar stažuotė (mokomoji praktika) užsienyje, įskaitant doktorantų mobilumą, gali būti mišriojo mobilumo veikla. Mišrusis mobilumas – fizinio mobilumo derinimas su virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e-mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui.
Darbuotojų mobilumas gali apimti:
 • dėstymo laikotarpį partnerinėje užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje. Dėstymo laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam aukštojo mokslo ir studijų institucijos pedagoginiam darbuotojui arba įmonių darbuotojams dėstyti užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje. Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais gali būti vykdomas bet kurioje studijų srityje;
 • mokymosi laikotarpį užsienyje, partnerinėje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje, įmonėje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Mokymosi laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam aukštojo mokslo ir studijų institucijos darbuotojui dalyvauti su kasdieniu aukštojo mokslo ir studijų institucijoje atliekamu darbu susijusioje mokymo veikloje užsienyje. Ši veikla gali būti dalyvavimas mokymo renginiuose (išskyrus konferencijas) arba darbo stebėjimas ar stebėsena. 
 • mobilumo laikotarpiu užsienyje darbuotojai gali derinti dėstymo veiklą su mokymosi veikla. Bet koks dėstymo arba mokymosi laikotarpis užsienyje gali būti mišriojo mobilumo veikla.

Mobilumą įgyvendina dviejų šalių aukštosios mokyklos, pasirašiusios Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį (dalinėms studijoms arba dėstymo vizitams), arba siunčianti aukštoji mokykla ir priimanti įmonė (praktikai arba mokymo vizitams).

Siekiant paskatinti ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių organizacijas plėtoti išvykstamojo mobilumo veiklą kartu su trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, ir tikintis kuo platesnės geografinės aprėpties, išvykstamajam mobilumui į bet kurią pasaulio valstybę, kuri nėra asocijuotoji valstybė (pagal Programos vadovą patenkanti į 1–14 regioną), leidžiama panaudoti iki 20 proc. siunčiančiai institucijai skirtos dotacijos.

Siunčianti institucija skelbia ir organizuoja viešus konkursus programos „Erasmus+“ mobilumui užsienyje pagal institucijos patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką. Jei konkursai darbuotojams neorganizuojami, galima vykdyti individualią atranką remiantis patvirtintomis dėstymo / mokymo programomis.

Pastaba: absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui, nors išvykstama jau po studijų.

Visi atrankos dalyviai turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, gautų paraiškų skaičių ir atrankos rezultatus (pvz., interneto tinklalapyje). Atrenkant studentus trumpalaikiam fizinio mobilumo laikotarpiui aukštosios mokyklos gali teikti pirmenybę dalyviams, kurie dėl konkrečių priežasčių negali dalyvauti ilgalaikiame fiziniame mobilume. Konkursą laimėjusiems dalyviams tarptautinių ryšių skyriai organizuoja informacinius susirinkimus, paaiškina tolesnius veiksmus, sudaro sutartis ir rengia kitus reikiamus dokumentus (išsamesnė informacija pateikiama dokumentuose „Informacija studentams“ ir „Informacija darbuotojams“).

Mišriosios intensyvios programos

Tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu. Palyginti su įprasta programa ar mokymais, kurie jau siūlomi dalyvaujančiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose, intensyvi programa turėtų teikti pridėtinės vertės. Aukštojo mokslo ir studijų institucijų grupės gali organizuoti trumpas mišriąsias intensyvias studentų ir darbuotojų mokymosi ir mokymo programas. Per šias mišriąsias intensyvias programas trumpas studentų ar darbuotojų, kaip besimokančių asmenų, grupių fizinio mobilumo laikotarpis užsienyje turi būti derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e- mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Virtualiosios veiklos komponentas turi suteikti galimybę besimokantiems asmenims kolektyviai dirbti internetu, kartu ir vienu metu atliekant konkrečias į mišriąją intensyvią programą įtrauktas užduotis ir šią veiklą įtraukiant į bendruosius mokymosi rezultatus.

Veiklos trukmė

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistratūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir absolventų praktika). Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų pabaigos.

Studentų mobilumo veiklos trukmė:
 • mobilumas studijų tikslais gali trukti nuo 2 (arba vieno akademinio semestro ar trimestro) iki 12 mėnesių fizinio mobilumo. Šis laikotarpis gali apimti papildomą stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį (jei jis planuojamas) ir gali būti įvairiai organizuojamas priklausomai nuo aplinkybių: studijos ir stažuotė viena po kitos arba abiejų rūšių veikla vienu metu. Tokiam deriniui taikomos finansavimo taisyklės ir minimali mobilumo studijų tikslais trukmė.
 • Mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių fizinio mobilumo.

Studentai, ypač negalintys dalyvauti ilgalaikėje fizinio mobilumo veikloje studijų ar stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais, gali derinti trumpesnį fizinio mobilumo laikotarpį su virtualiosios veiklos komponentu (mišrusis trumpalaikis mobilumas). Taip pat studentai gali dalyvauti mišriosiose intensyviose programos. Trumpalaikio mobilumo atveju fizinis mobilumas turi trukti nuo 5  iki 30 dienų ir būti derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e-mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Už trumpalaikio mobilumo studijų tikslais veiklą turi būti suteikiami ne mažiau nei 3 ECTS kreditai.

 • Doktorantų mobilumas studijų ir (arba) stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais: 5–30 dienų arba 2–12 mėnesių fizinio mobilumo (įskaitant, jei planuojama, papildomą stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį).
Darbuotojų mobilumo veiklos trukmė:
 • Darbuotojų dėstymo ar mokymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių fizinio mobilumo (neįskaičiuojant kelionės dienų). Mobilumo veiklos, kurioje dalyvauja trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, trukmė turi būti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių. Abiem atvejais minimalus dienų skaičius turi sudaryti nepertraukiamą laikotarpį.
 • Kviestinių įmonių darbuotojų fizinio mobilumo laikotarpio trukmė – bent viena diena, o mažiausias dėstymo valandų skaičius Programos taisyklėmis nenustatomas.
 • Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę (ar per trumpesnį buvimo laikotarpį). Jei mobilumas trunka ilgiau kaip vieną savaitę, mažiausias ne visos savaitės dėstymo valandų skaičius turėtų būti proporcingas tos savaitės trukmei. Jeigu per tą patį buvimo užsienyje laikotarpį derinama dėstymo ir mokymosi veikla, mažiausias dėstymo darbo valandų per savaitę (ar per trumpesnį buvimo laikotarpį) skaičius yra 4 valandos.

Dalyviai

 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijose registruoti studentai bei neseniai studijas baigę absolventai.
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijose dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai bei kviestiniai užsienio įmonių darbuotojai.

Veiklos vieta

 • Studentai fizinio mobilumo veiklą turi vykdyti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, kitoje nei ta, kuri yra siunčiančiosios organizacijos šalis arba kurioje studentas gyvena studijų metu.
 • Darbuotojai fizinio mobilumo veiklą turi vykdyti bet kurioje ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje arba trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, kitoje nei ta, kuri yra siunčiančiosios organizacijos šalis arba kurioje darbuotojas gyvena.

Finansavimas

Studentams
 • Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ studijų / stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpiu užsienyje. 
 • „Erasmus+“ studijų / stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpiu užsienyje tiek gavę stipendiją, tiek ir jos negavę „Erasmus+“ studentai yra atleisti nuo mokesčio už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius savo siunčiančioje institucijoje. 
 • Išvykstantiems studentams „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas negali būti nutrauktas. 
Darbuotojams
 • Darbuotojams gali būti skiriama „Erasmus+“ dotacija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ vizito užsienyje laikotarpiu. 
 • Darbuotojų kelionės išlaidos skaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę. 

Remiantis Programos vadovu, mažiau galimybių turintiems studentams ir darbuotojams gali būti skiriamas ir papildomas finansavimas – papildoma individuali parama (tik studentams) bei papildoma dotacija, skirta dalyviams su fizine, protine ar kita negalia, remiantis realiai patirtomis išlaidomis.

Visi „Erasmus+“ studentų stipendijų ir darbuotojų pragyvenimo išlaidų dydžiai nurodyti dokumentuose „Informacija studentams“ ir „Informacija darbuotojams“.  

Papildoma parama mažiau galimybių turintiems dalyviams su fizine, protine ar kita negalia, dalyvaujantiems programoje „Erasmus+“

Vadovaujantis programos „Erasmus+“ vadovu, mažiau galimybių turintis asmuo, apibrėžiamas ir kaip programos dalyvis, kuris dėl savo fizinės, protinės ar kitos negalios (neįgalumas, lėtinės ligos ir kt.) negali dalyvauti mobilumo projekte be papildomos dotacijos.

Parama gali būti skiriama studentams, absolventams, dėstytojams ir darbuotojams, atrinktiems „Erasmus+“ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti:

 • Papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta priemonių ir (arba) paslaugų kainos mobilumo projekto vizito šalyje. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis. 
 • Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos. 

Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės (KA171 veikla)

Veiklos pobūdis

Tarptautinis mobilumas gali vykti tarp ES valstybių narių, Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

 • ES valstybės narės (27) ir Programos asocijuotosios trečiosios valstybės (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija). 
 • Trečiosios valstybės, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės: Vakarų Balkanai, Rytinės kaimyninės šalys, Pietinės Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija, Azija, Vidurinė Azija, Artimieji Rytai, Ramiojo vandenyno regionas, Užsachario Afrika, Lotynų Amerika, Karibų regionas, JAV ir Kanada. Išsamesnis šalių sąrašas ir galimi apribojimai pateikiami atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas. 

Veiklos pobūdis

Studentų mobilumas gali būti:
 • dalinės studijos užsienio aukštojoje mokykloje. Studijų užsienyje laikotarpis turi būti studento studijų programos, skirtos kvalifikaciniam laipsniui įgyti bet kurioje studijų pakopoje, dalis. Studijų užsienyje laikotarpis gali apimti ir stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį.
 • stažuotės (mokomosios ar profesinės praktikos), kaip studijų dalies, atlikimas užsienio įmonėje ar organizacijoje. Veikla gali būti įgyvendinama užsienio įmonėje, mokslinių tyrimų institute, laboratorijoje, organizacijoje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Remiamos per bet kurios pakopos studijas vykdomos stažuotės (mokomoji praktika), taip pat absolventų stažuotės (mokomoji praktika) užsienyje. Tai apima pedagogikos studentams skirtą mokytojų padėjėjų praktiką ir mokslinių tyrimų asistentų praktiką, skirtą studentams ir doktorantams bet kurioje tinkamoje mokslinių tyrimų įstaigoje;
 • doktorantų mobilumas – siekiant geriau tenkinti įvairius doktorantų mokymosi ir mokymo poreikius ir užtikrinti lygias galimybes su aukštojo mokslo įstaigų darbuotojais, doktorantai ir neseniai doktorantūros studijas baigę absolventai gali išvykti į užsienį trumpam arba ilgam fizinio mobilumo laikotarpiui studijų arba stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais. Fizinį mobilumą patartina papildyti virtualiosios veiklos komponentu;
 • mišrusis mobilumas – bet kokios trukmės bet koks studijų laikotarpis ar stažuotė (mokomoji praktika) užsienyje, įskaitant doktorantų mobilumą, gali būti mišriojo mobilumo veikla. Mišrusis mobilumas – fizinio mobilumo derinimas su virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e-mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui.
Darbuotojų mobilumas gali būti:
 • dėstymo tikslais;
 • mokymo tikslais;
 • Mobilumo laikotarpiu užsienyje darbuotojai gali derinti dėstymo veiklą su mokymosi veikla. Bet koks dėstymo arba mokymosi laikotarpis užsienyje gali būti mišriojo mobilumo veikla.

Veiklos trukmė

Studentų mobilumas studijoms ir praktikai gali būti ilgalaikis (nuo 2 iki 12 mėnesių) ir trumpalaikis (nuo 5 d. iki 30 d.). Taip pat studentų mobilumas gali būti fizinis arba mišrus (fizinio mobilumo ir virtualiosios veiklos derinimas).

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų ciklą (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros). Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti.

 • Darbuotojų dėstymo ar mokymo vizitas gali trukti nuo 5  iki 60 dienų (neįskaičiuojant kelionės dienų).
 • Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 akademines valandas per savaitę.

Mišriosios intensyvios programos

Tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu.

Mišrioji intensyvi programa (angl. „Blended intensive programme – BIP“) turi būti parengta ir įgyvendinama bent trijų aukštojo mokslo ir studijų institucijų iš bent trijų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių. Paraiškos mišrioms intensyviosioms programoms teikiamos tik per KA131 paraišką.

Dalyvauti ir siųsti dalyvius gali bet kuri kita aukštojo mokslo ir studijų institucija ar organizacija, esanti ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. MSI iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės gali siųsti dalyvius – studentus, darbuotojus (mokymosi tikslams) bei dėstytojus dalyvauti miršrioje intensyvioje programoje, jeigu priimanti MSI turi su ja pasirašytą KA171 Tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį, kuria finansuojamas atvykstamasis studentų, darbuotojų mobilumas.

Mišriųjų intensyvių programų dalyviai iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios programos valstybės, gali dalyvauti veikloje, tačiau neturi įtakos minimaliam (15) mišriųjų intensyvių programų dalyvių skaičiui, t. y. neįsiskaičiuoja į bendrą mišriųjų intensyvių programų dalyvių skaičių. Fizinis mobilumas trunka 5–30 programos laikotarpio dienų.

Dalyviai

 • Lietuvos ir trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės,  aukštosiose mokyklose registruoti nuolatinių studijų studentai.
 • Lietuvos ir trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, mokslo ir studijų institucijose dirbantys administracijos, akademinio ir neakademinio personalo darbuotojai.

Reikalavimai

Visos organizacijos (ir siunčiančiosios, ir priimančiosios) iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, turi būti aukštojo mokslo ir studijų institucijos, pripažintos kompetentingų institucijų ir pasirašiusios tarpinstitucinius susitarimus su partneriais iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių prieš prasidedant mobilumo veiklai. Siunčianti institucija skelbia ir organizuoja viešus konkursus programos „Erasmus+“ mobilumui užsienyje pagal institucijos patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką. Jei konkursai darbuotojams neorganizuojami, galima vykdyti individualią atranką, remiantis patvirtintomis dėstymo / mokymo programomis.

Visi atrankoje dalyvaujantys dalyviai turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus (pvz., interneto tinklalapyje). Konkursą laimėjusiems dalyviams tarptautinių ryšių skyriai organizuoja informacinius susirinkimus, paaiškina tolesnius veiksmus, sudaro sutartis ir rengia kitus reikiamus dokumentus (išsamesnė informacija pateikiama dokumentuose „Informacija studentams“ ir „Informacija darbuotojams“).

Finansavimas

Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje.

Tiek gavę, tiek negavę stipendijos „Erasmus+“ studentai yra atleisti nuo mokesčio už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius siunčiančiai institucijai „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje. „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje išvykstantiems studentams visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas negali būti nutrauktas.

Darbuotojams gali būti skiriama „Erasmus+“ dotacija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ vizito laikotarpiu užsienyje.

Kelionės išlaidos skaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę. Mobilumų dalyviai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gali gauti papildomą individualią paramą.

„Erasmus+“ studentų stipendijų ir darbuotojų pragyvenimo išlaidų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraišką.

Remiantis Programos vadovu, mažiau galimybių turintiems studentams ir darbuotojams gali būti skiriamas ir papildomas finansavimas – papildoma individuali parama (tik studentams) bei papildoma dotacija, skirta dalyviams su fizine, protine ar kita negalia, remiantis realiai patirtomis išlaidomis.

Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

Veiklos pobūdis

Šia programa remiamos labai aukštos akademinės kokybės jungtinės magistrantūros studijų programos, taip pat ir stipendijų studentams sistema. Tokių studijų metu privalomas studijų periodas bent dviejose skirtingose šalyse, o pabaigus suteikiamas jungtinis laipsnis (įteikiamas jungtinis arba daugiašalis diplomas).

Išsamesnė informacija skelbiama http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm

Veiklos trukmė

1 parengiamieji metai + 3 priėmimai (iš viso daugiausia 5 metai).

Studijų trukmė atitinka 60, 90 arba 120 ECTS kreditų programą.

Dalyviai

 • Programos šalių ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijų konsorciumai.
 • Visi bakalauro laipsnį turintys asmenys, atitinkantys konkrečių jungtinių magistrantūros studijų atrankos kriterijus.
 • Konsorciume dalyvaujančių institucijų darbuotojai.
 • Kviestiniai lektoriai, mokslininkai.

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

 • Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija.
 • Šalys Partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Viduržemio jūros regiono šalys, Rusijos Federacija ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Reikalavimai

Konsorciumą turi sudaryti mažiausiai 3 mokslo ir studijų institucijos iš programos šalių.

Studijos turi vykti bent dviejose konsorciumo institucijose iš programos šalių.

Finansavimas

Finansavimas skiriamas konsorciumo organizavimo išlaidoms.

Studentų stipendijos skiriamos individuliai, įvertinant studijų trukmę, studento gyvenamąją šalį ir jungtinių studijų kainą.

Dotacijos dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms

Veiklos pobūdis

Veikla skirta studentams, norintiems gauti paskolą magistrantūros studijoms, vykstančioms ne jo gyvenamoje Europos šalyje, kurioje įgijo bakalauro kvalifikaciją. Paskolas lengvatinėmis sąlygomis teikia patvirtinti nacionaliniai bankai arba studentų paskolų agentūros. Europos Komisija kol kas neįvardijo tikslios datos, kada bus išrinkti kiekvienos šalies finansiniai tarpininkai, tačiau pirmosios paskolos nuo 2015 m. jau yra skiriamos studentams, pradedantiems magistro studijas užsienio universitetuose.

Finansinių tarpininkų sąrašas skelbiamas Europos Komisijos oficialiame „Erasmus+“ tinklalapyje http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm

Veiklos trukmė

Paskolos mokėjimas atidedamas iki dvejų metų po studijų pabaigos.

Dalyviai

Bakalauro studijas baigę ir ne savo gyvenamoje Europos šalyje magistrantūros studijas tęsiantys studentai

Šalys, kuriose gali vykti veiklos

Programos šalys: 27 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija.

Finansavimas

Vienerių metų magistrantūros studijų programai maksimali skiriama paskolos suma gali būti iki 12.000 EUR,  dvejų metų magistrantūros studijų programai – iki 18.000 EUR.

Daugiau informacijos apie konkrečias „Erasmus+“ paskolų sąlygas magistro studijoms teiraukitės:

 • MicroBank (išvykstantys ir atvykstantys studentai iš / į Ispaniją);
 • Caisse d’Epargne (išvykstantys ir atvykstantys studentai iš / į Prancūziją);
 • Future Finance (išvykstantys ir atvykstantys studentai iš / į Jungtinę Karalystę).

Bendrasis ugdymas

Trumpalaikiai bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai

Veiklos pobūdis

Trumpalaikiai mobilumo projektai – paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. 6–18 mėnesių trukmės mobilumo projektai suteikia galimybę paraišką teikiančioms organizacijoms vykdyti įvairią mobilumo veiklą, skirtą darbuotojų ir mokinių tobulėjimui.

Reikalavimus atitinkančios mobilumo veiklos

Darbuotojų mobilumas
 • Darbo stebėjimas (2–60 d.)
 • Dėstymo (mokymo) vizitai (2–365 d.)
 • Kursai (2–30 d.)

Reikalavimus atitinkantys dalyviai – mokytojai, bendrojo ugdymo įstaigų vadovai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai ir darbuotojai*, dirbantys bendrojo ugdymo srityje.

* bendrojo ugdymo įstaigų darbuotojai (mokytojų padėjėjai, patarėjai pedagoginiais klausimais, psichologai) arba kitų bendrojo ugdymo srityje veikiančių organizacijų darbuotojai (mokyklų inspektoriai, patarėjai, už bendrąjį ugdymą atsakingi politikos koordinatoriai).

Dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą (pavyzdžiui, tai gali būti kviestiniai mokytojai, ekspertai ar savanoriai).

Be fizinio mobilumo, visa darbuotojų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fiziniam mobilumui.

Mokinių mobilumas
 • Grupinis mokinių mobilumas (2–30 d., bent du mokiniai vienoje grupėje)
 • Trumpalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais (10–29 d.)
 • Ilgalaikis mokinių mobilumas mokymosi tikslais (30–365 d.)

Dalyvaujantys mokiniai turi būti užregistruoti mokytis pagal siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos švietimo programą.

Veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Grupiniame mokinių mobilume turi dalyvauti mokiniai iš bent dviejų ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos mokytojai ar kiti kvalifikuoti bendrojo ugdymo įstaigos darbuotojai turi lydėti mokinius visą grupinio mokinių mobilumo laikotarpį ir padėti organizuoti jų mokymosi laikotarpį. Prireikus, lydinčiais asmenimis gali būti ir kiti suaugę asmenys, padedantys lydintiems mokytojams.

Be fizinio mobilumo, visa besimokančių asmenų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fiziniam mobilumui.

Kita remiama veikla
 • Užsienio ekspertų vizitai (2–60 d.)
 • Būsimų mokytojų iš užsienio praktika (10–365 d.)
 • Parengiamieji vizitai

Išsamesnę informaciją apie reikalavimus atitinkančias mobilumo veiklas rasite kiekvienų metų Kvietimo teikti paraiškas programos „Erasmus+“ vadove. Jį galima rasti čia.

Paraiškų teikimas

 • Reikalavimus atitinkančių organizacijų sąrašas skelbiamas kartu su kiekvienų metų Kvietimo teikti paraiškas dokumentais. Ieškoti čia.
 • Per bet kurį nepertraukiamą penkerių metų kvietimo laikotarpį organizacijos gali gauti ne daugiau kaip tris dotacijas trumpalaikiams bendrojo ugdymo mobilumo projektams.
 • Paraiška dėl trumpalaikio mobilumo projekto gali apimti ne daugiau kaip 30 mobilumo veiklos dalyvių. Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.
 • Paraiškas gali teikti tik individualios organizacijos, bet ne konsorciumai.
 • Projekto trukmė: 6–18 mėn.

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

 • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumų skaičiuoklę);
 • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių ir mobilumo veiklos tipą);
 • organizacijų įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių);
 • dalyvių įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos dalyviams, paraiškoje įrodžius poreikį);
 • parengiamųjų vizitų išlaidoms (skiriama fiksuota suma vienam dalyviui);
 • kursų mokesčiams (skiriami vienam dalyviui, vienai dienai);
 • mobilumo dalyvių kalbinio parengimo išlaidoms (sąlygos ir skiriamų lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • išimtinėms išlaidoms (išlaidoms, susijusioms su finansinės garantijos suteikimu, brangių kelionių išlaidoms, vizos ir susijusioms išlaidoms, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidoms).

Šalys, kuriose gali vykti mobilumo veiklos

 • Mobilumo veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje (27 ES šalys) ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, kaip Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkijos Respublika ir Serbijos Respublika.

Mobilumo projekto įgyvendinimas

Mobilumo veiklą vykdančios organizacijos turi laikytis bendrų „Erasmus“ kokybės standartų. Standartais siekiama užtikrinti visiems mobilumo veiklos dalyviams malonią patirtį ir gerus mokymosi rezultatus ir taip pat užtikrinti, kad visos Programos finansavimą gaunančios organizacijos prisidėtų prie jos tikslų įgyvendinimo.

Trumpalaikį mobilumo projektą įgyvendinanti institucija organizuoja mobilumo dalyvių atranką pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą projekto paraiškoje. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą. Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus. Laimėjusiems konkursą organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Prieš išvykstant su dalyviais pasirašomos dotacijų bei mokymosi sutartys, kuriose nurodyta privaloma, mobilumo dalyvio, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios įmonės/institucijos patvirtinta mobilumo programa, laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Pasibaigus mobilumo laikotarpiui užsienyje, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

Akredituoti bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai

Veiklos pobūdis

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje, gali teikti paraiškas dėl finansavimo pagal specialią tik joms skirtą supaprastintą finansavimo schemą. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu „Erasmus“ planu, todėl teikiant paraišką finansavimui gauti išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama biudžeto, reikalingo būsimai veiklai, nustatymui.

Reikalavimus atitinkančios mobilumo veiklos

Finansuojamos tos pačios mobilumo veiklos, kurios aprašytos dalyje „Trumpalaikiai bendrojo ugdymo srities įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai“. Žiūrėti aukščiau.

Paraiškų teikimas

 • Paraiškas gali teikti organizacijos, turinčios galiojančią „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje.
 • Reikalavimas turėti „Erasmus“ akreditaciją konsorciumo nariams netaikomas.

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

 • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę);
 • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių ir mobilumo veiklos tipą);
 • organizacijų įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių);
 • dalyvių įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos dalyviams, paraiškoje įrodžius poreikį);
 • parengiamųjų vizitų išlaidoms (skiriama fiksuota suma vienam dalyviui);
 • kursų mokesčiams (skiriami vienam dalyviui, vienai dienai);
 • mobilumo dalyvių kalbinio parengimo išlaidoms (sąlygos ir skiriamų lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • išimtinėms išlaidoms (išlaidoms, susijusioms su finansinės garantijos suteikimu, brangių kelionių išlaidoms, vizos ir susijusioms išlaidoms, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidoms).

Šalys, kuriose gali vykti mobilumo veiklos

 • Mobilumo veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje (27 ES šalys) ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, kaip Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkijos Respublika ir Serbijos Respublika.

Mobilumo projekto įgyvendinimas

Mobilumo veiklą vykdančios organizacijos turi laikytis bendrų „Erasmus“ kokybės standartų. Standartais siekiama užtikrinti visiems mobilumo veiklos dalyviams malonią patirtį ir gerus mokymosi rezultatus ir taip pat užtikrinti, kad visos Programos finansavimą gaunančios organizacijos prisidėtų prie jos tikslų įgyvendinimo.

Mobilumo projektą įgyvendinanti institucija organizuoja mobilumo dalyvių atranką pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą paraiškoje akreditacijai. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą. Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus. Laimėjusiems konkursą organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Prieš išvykstant su dalyviais pasirašomos dotacijų bei mokymosi sutartys, kuriose nurodyta privaloma, mobilumo dalyvio, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios institucijos patvirtinta mobilumo programa, laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Mobilumo laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

„Erasmus“ akreditacija bendrojo ugdymo srityje

„Erasmus“ akreditacija – tai priemonė, skirta bendrojo ugdymo organizacijoms, ketinančioms nuolat dalyvauti programos „Erasmus+“ mobilumo veiklose. Kad būtų akredituotos, organizacijos turi parengti kokybiškos mobilumo veiklos įgyvendinimo planą, kurio įgyvendinimas padėtų patobulinti siūlomas organizacijos švietimo ir mokymo paslaugas. Šis „Erasmus“ planas yra svarbi „Erasmus“ akreditacijos paraiškos dalis.

Daugiau apie „Erasmus“ akreditaciją rasite čia.

Profesinis mokymas

Trumpalaikiai profesinio mokymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai

Veiklos pobūdis

Trumpalaikiai mobilumo projektai – paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. 6–18 mėnesių trukmės mobilumo projektai suteikia galimybę paraišką teikiančioms organizacijoms vykdyti įvairią mobilumo veiklą, skirtą darbuotojų ir mokinių tobulėjimui.

Reikalavimus atitinkančios mobilumo veiklos

Darbuotojų mobilumas
 • Darbo stebėjimas (2–60 d.)
 • Dėstymo (mokymo) vizitai (2–365 d.)
 • Kursai (2–30 d.)

Reikalavimus atitinkantys dalyviai – bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai bei darbuotojai*, dirbantys pirminio ar tęstinio profesinio mokymo srityse.

* darbuotojai, dirbantys pirminio ar tęstinio profesinio mokymo srityje kaip profesinio mokymo paslaugų teikėjai (vadovai, už tarptautinį mobilumą atsakingi koordinatoriai ir kt.) arba kitose profesinio mokymo srities veiklą vykdančiose organizacijose (pavyzdžiui, instruktoriai vietos bendrovėse partnerėse, patarėjai, už profesinį mokymą atsakingi politikos koordinatoriai).

Dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą (pavyzdžiui, tai gali būti išorės ir įmonių instruktoriai, ekspertai ar savanoriai).

Be fizinio mobilumo, visa darbuotojų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fiziniam mobilumui

Besimokančių asmenų mobilumas
 • Dalyvavimas profesinio mokymo įgūdžių konkursuose (1–10 d.)
 • Trumpalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (10–89 d.)
 • Ilgalaikis profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumas mokymosi tikslais (90–365 d.)

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir pameistriai. Dalyviai turi būti užregistruoti mokytis pagal reikalavimus atitinkančią pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą.

Neseniai mokslus pagal reikalavimus atitinkančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas baigę absolventai (įskaitant buvusius pameistrius) programoje gali dalyvauti 12 mėnesių po mokslų baigimo. Jei dalyviai, baigę mokslus, atlieka privalomąją civilinę arba karo tarnybą, tinkamumo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka tarnyba.

Be fizinio mobilumo, visa besimokančių asmenų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fiziniam mobilumui.

Kita remiama veikla
 • Užsienio ekspertų vizitai (2–60 d.)
 • Būsimų mokytojų iš užsienio praktika (10–365 d.)
 • Parengiamieji vizitai

Išsamesnę informaciją apie reikalavimus atitinkančias mobilumo veiklas rasite kiekvienų metų Kvietimo teikti paraiškas programos „Erasmus+“ vadove. Jį galima rasti čia.

Paraiškų teikimas

 • Reikalavimus atitinkančių organizacijų sąrašas skelbiamas kartu su kiekvienų metų Kvietimo teikti paraiškas dokumentais. Ieškoti čia.
 • Teikiant trumpalaikio mobilumo projekto paraišką organizacijai nereikia turėti „Erasmus“ akreditacijos.
 • Per atrankos turą organizacija gali teikti paraišką tik dėl vieno trumpalaikio projekto bendrojo ugdymo srityje. Organizacijos, kurios per pirmąjį paraiškų teikimo turą gauna dotaciją trumpalaikiam projektui, negali teikti paraiškos per antrąjį to paties kvietimo teikti pasiūlymus turą (jei pastarąjį Nacionalinė agentūra skelbia).
 • Per bet kurį nepertraukiamą penkerių metų kvietimo laikotarpį organizacijos gali gauti ne daugiau kaip tris dotacijas trumpalaikiams profesinio mokymo projektams.
 • Paraiška dėl trumpalaikio projekto gali apimti ne daugiau kaip 30 mobilumo veiklos dalyvių. Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.
 • Paraiškas gali teikti tik individualios organizacijos, bet ne konsorciumai.
 • Projekto trukmė: 6–18 mėn.

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

 • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumų skaičiuoklę);
 • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių ir mobilumo veiklos tipą);
 • organizacijų įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių);
 • dalyvių įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos dalyviams, paraiškoje įrodžius poreikį);
 • parengiamųjų vizitų išlaidoms (skiriama fiksuota suma vienam dalyviui);
 • kursų mokesčiams (skiriami vienam dalyviui, vienai dienai);
 • mobilumo dalyvių kalbinio parengimo išlaidoms (sąlygos ir skiriamų lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • išimtinėms išlaidoms (išlaidoms, susijusioms su finansinės garantijos suteikimu, brangių kelionių išlaidoms, vizos ir susijusioms išlaidoms, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidoms).

Šalys, kuriose gali vykti mobilumo veiklos

 • Mobilumo veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje (27 ES šalys) ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, kaip Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkijos Respublika ir Serbijos Respublika.

Mobilumo projekto įgyvendinimas

Mobilumo veiklą vykdančios organizacijos turi laikytis bendrų „Erasmus“ kokybės standartų. Standartais siekiama užtikrinti visiems mobilumo veiklos dalyviams malonią patirtį ir gerus mokymosi rezultatus ir taip pat užtikrinti, kad visos Programos finansavimą gaunančios organizacijos prisidėtų prie jos tikslų įgyvendinimo.

Trumpalaikį mobilumo projektą įgyvendinanti institucija organizuoja mobilumo dalyvių atranką pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą projekto paraiškoje. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą. Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus. Laimėjusiems konkursą organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Prieš išvykstant su dalyviais pasirašomos dotacijų bei mokymosi sutartys, kuriose nurodyta privaloma, mobilumo dalyvio, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios įmonės/institucijos patvirtinta mobilumo programa, laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Pasibaigus mobilumo laikotarpiui užsienyje, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

Akredituoti profesinio mokymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai

Veiklos pobūdis

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje, gali teikti paraiškas dėl finansavimo pagal specialią tik joms skirtą supaprastintą finansavimo schemą. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu „Erasmus“ planu, todėl teikiant paraišką finansavimui gauti išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama biudžeto, reikalingo būsimai veiklai, nustatymui.

Reikalavimus atitinkančios mobilumo veiklos

Finansuojamos tos pačios mobilumo veiklos, kurios aprašytos dalyje „Trumpalaikiai bendrojo ugdymo srities įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai“. Žiūrėti aukščiau.

Paraiškų teikimas

 • Paraiškas gali teikti organizacijos, turinčios galiojančią „Erasmus“ akreditaciją profesinio mokymo srityje.
 • Organizacijos, turinčios mobilumo konsorciumo koordinatoriaus „Erasmus“ akreditaciją, turi teikti paraiškas dėl mobilumo konsorciumo mobilumo veiklų finansavimo. Reikalavimas turėti „Erasmus“ akreditaciją konsorciumo nariams netaikomas.
 • Akredituotos organizacijos gali teikti paraišką tik vieną kartą per atrankos etapą.
 • Visų akredituotų projektų pradinė trukmė bus 15 mėnesių. Po 12 mėnesių visi dotacijos gavėjai turės galimybę pratęsti savo projektą iki 24 mėnesių (daugiausiai).

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

 • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę);
 • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių ir mobilumo veiklos tipą);
 • organizacijų įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių);
 • dalyvių įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos dalyviams, paraiškoje įrodžius poreikį);
 • parengiamųjų vizitų išlaidoms (skiriama fiksuota suma vienam dalyviui);
 • kursų mokesčiams (skiriami vienam dalyviui, vienai dienai);
 • mobilumo dalyvių kalbinio parengimo išlaidoms (sąlygos ir skiriamų lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • išimtinėms išlaidoms (išlaidoms, susijusioms su finansinės garantijos suteikimu, brangių kelionių išlaidoms, vizos ir susijusioms išlaidoms, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidoms).
 • Įgyvendinant projektus, veiklai su trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, gali būti skiriama ne daugiau kaip 20 proc. suteiktos dotacijos.

Šalys, kuriose gali vykti mobilumo veiklos

 • Mobilumo veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje (27 ES šalys) ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, kaip Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkijos Respublika ir Serbijos Respublika.
 • „Erasmus“ akreditaciją turinčios organizacijos gali siųsti dalyvius į trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, (1–14 regionus, kaip nurodyta programos „Erasmus+“ vadove, A dalyje „Reikalavimus atitinkančios šalys“). Kviestinių ekspertų ir būsimų mokytojų ar pedagogų veiklos vieta visada yra dotaciją gaunanti organizacija (įskaitant konsorciumo narius).

Mobilumo projekto įgyvendinimas

Mobilumo veiklą vykdančios organizacijos turi laikytis bendrų „Erasmus“ kokybės standartų. Standartais siekiama užtikrinti visiems mobilumo veiklos dalyviams malonią patirtį ir gerus mokymosi rezultatus ir taip pat užtikrinti, kad visos Programos finansavimą gaunančios organizacijos prisidėtų prie jos tikslų įgyvendinimo.

Mobilumo projektą įgyvendinanti institucija organizuoja mobilumo dalyvių atranką pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą paraiškoje akreditacijai. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą. Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus. Laimėjusiems konkursą organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Prieš išvykstant su dalyviais pasirašomos dotacijų bei mokymosi sutartys, kuriose nurodyta privaloma, mobilumo dalyvio, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios institucijos patvirtinta mobilumo programa, laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Mobilumo laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo srityje

„Erasmus“ akreditacija – tai priemonė, skirta bendrojo ugdymo organizacijoms, ketinančioms nuolat dalyvauti programos „Erasmus+“ mobilumo veiklose. Kad būtų akredituotos, organizacijos turi parengti kokybiškos mobilumo veiklos įgyvendinimo planą, kurio įgyvendinimas padėtų patobulinti siūlomas organizacijos švietimo ir mokymo paslaugas. Šis „Erasmus“ planas yra svarbi „Erasmus“ akreditacijos paraiškos dalis.

Daugiau apie „Erasmus“ akreditaciją rasite čia.

Suaugusiųjų švietimas

Trumpalaikiai suaugusiųjų švietimo institucijų besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektai

Veiklos pobūdis

Trumpalaikiai mobilumo projektai – paprastas ir lengvas būdas pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. 6–18 mėnesių trukmės mobilumo projektai suteikia galimybę paraišką teikiančioms organizacijoms vykdyti įvairią mobilumo veiklą, skirtą darbuotojų ir mokinių tobulėjimui.

Reikalavimus atitinkančios mobilumo veiklos

Darbuotojų mobilumas
 • Darbo stebėjimas (2–60 d.)
 • Dėstymo (mokymo) vizitai (2–365 d.)
 • Kursai (2–30 d.)

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai ir darbuotojai (pavyzdžiui, skyrių vadovai, savanoriai, patarėjai, už suaugusiųjų švietimą atsakingi politikos koordinatoriai ir t. t.), dirbantys suaugusiųjų švietimo srityje. Dalyviai turi dirbti siunčiančiojoje organizacijoje arba reguliariai su ja bendradarbiauti, kad padėtų įgyvendinti pagrindinę organizacijos veiklą (pavyzdžiui, tai gali būti kviestiniai mokytojai, ekspertai ar savanoriai).

Be fizinio mobilumo, visa darbuotojų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fiziniam mobilumui

Besimokančių asmenų mobilumas
 • Suaugusių besimokančių asmenų grupinis mobilumas (2–30 d., bent du besimokantys asmenys kiekvienoje grupėje);
 • Suaugusių besimokančių asmenų individualus mobilumas mokymosi tikslais (2–30 d.)

Reikalavimus atitinkantiems dalyviams priskiriami mažiau galimybių turintys suaugę besimokantys, visų pirma žemos kvalifikacijos, asmenys. Dalyvaujantys besimokantys asmenys turi būti užregistruoti mokytis pagal siunčiančiosios organizacijos suaugusiųjų švietimo programą.

Be fizinio mobilumo, visa besimokančių asmenų mobilumo veikla gali būti derinama su virtualiąja veikla. Trumpiausia ir ilgiausia pirmiau nurodyta trukmė taikoma fiziniam mobilumui.

Kita remiama veikla
 • Užsienio ekspertų vizitai (2–60 d.)
 • Būsimų mokytojų iš užsienio praktika (10–365 d.)
 • Parengiamieji vizitai

Išsamesnę informaciją apie reikalavimus atitinkančias mobilumo veiklas rasite kiekvienų metų Kvietimo teikti paraiškas programos „Erasmus+“ vadove. Jį galima rasti čia.

Paraiškų teikimas

 • Reikalavimus atitinkančių organizacijų sąrašas skelbiamas kartu su kiekvienų metų Kvietimo teikti paraiškas dokumentais. Ieškoti čia.
 • Teikiant trumpalaikio mobilumo projekto paraišką organizacijai nereikia turėti „Erasmus“ akreditacijos.
 • Per atrankos turą organizacija gali teikti paraišką tik dėl vieno trumpalaikio projekto bendrojo ugdymo srityje. Organizacijos, kurios per pirmąjį paraiškų teikimo turą gauna dotaciją trumpalaikiam projektui, negali teikti paraiškos per antrąjį to paties kvietimo teikti pasiūlymus turą (jei pastarąjį Nacionalinė agentūra skelbia).
 • Per bet kurį nepertraukiamą penkerių metų kvietimo laikotarpį organizacijos gali gauti ne daugiau kaip tris dotacijas trumpalaikiams suaugusiųjų švietimo mobilumo projektams.
 • Paraiška dėl trumpalaikio mobilumo projekto gali apimti ne daugiau kaip 30 mobilumo veiklos dalyvių. Parengiamųjų vizitų dalyviai ir lydintys asmenys į šį skaičių neįskaičiuojami.
 • Paraiškas gali teikti tik individualios organizacijos, bet ne konsorciumai.
 • Projekto trukmė: 6–18 mėn.

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

 • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumų skaičiuoklę);
 • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių ir mobilumo veiklos tipą);
 • organizacijų įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių);
 • dalyvių įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos dalyviams, paraiškoje įrodžius poreikį);
 • parengiamųjų vizitų išlaidoms (skiriama fiksuota suma vienam dalyviui);
 • kursų mokesčiams (skiriami vienam dalyviui, vienai dienai);
 • mobilumo dalyvių kalbinio parengimo išlaidoms (sąlygos ir skiriamų lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • išimtinėms išlaidoms (išlaidoms, susijusioms su finansinės garantijos suteikimu, brangių kelionių išlaidoms, vizos ir susijusioms išlaidoms, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidoms).

Šalys, kuriose gali vykti mobilumo veiklos

 • Mobilumo veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje (27 ES šalys) ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, kaip Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkijos Respublika ir Serbijos Respublika.

Mobilumo projekto įgyvendinimas

Mobilumo veiklą vykdančios organizacijos turi laikytis bendrų „Erasmus“ kokybės standartų. Standartais siekiama užtikrinti visiems mobilumo veiklos dalyviams malonią patirtį ir gerus mokymosi rezultatus ir taip pat užtikrinti, kad visos Programos finansavimą gaunančios organizacijos prisidėtų prie jos tikslų įgyvendinimo.

Trumpalaikį mobilumo projektą įgyvendinanti institucija organizuoja mobilumo dalyvių atranką pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą projekto paraiškoje. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą. Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus. Laimėjusiems konkursą organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Prieš išvykstant su dalyviais pasirašomos dotacijų bei mokymosi sutartys, kuriose nurodyta privaloma, mobilumo dalyvio, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios įmonės/institucijos patvirtinta mobilumo programa, laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Pasibaigus mobilumo laikotarpiui užsienyje, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

Akredituoti suaugusiųjų švietimo institucijų besimokančių asmenų ir darbuotojų mobilumo projektai

Veiklos pobūdis

Organizacijos, turinčios „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo srityje, gali teikti paraiškas dėl finansavimo pagal specialią tik joms skirtą supaprastintą finansavimo schemą. Paraiškos grindžiamos anksčiau patvirtintu „Erasmus“ planu, todėl teikiant paraišką finansavimui gauti išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Vietoj to paraiškose daugiausia dėmesio skiriama biudžeto, reikalingo būsimai veiklai, nustatymui.

Reikalavimus atitinkančios mobilumo veiklos

Finansuojamos tos pačios mobilumo veiklos, kurios aprašytos dalyje „Trumpalaikiai bendrojo ugdymo srities įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektai“. Žiūrėti aukščiau.

Paraiškų teikimas

 • Paraiškas mobilumo veikloms finansuoti gali teikti organizacijos, turinčios galiojančią „Erasmus“ akreditaciją suaugusiųjų švietimo srityje.
 • Organizacijos, turinčios mobilumo konsorciumo koordinatoriaus „Erasmus“ akreditaciją, turi teikti paraiškas dėl mobilumo konsorciumo mobilumo veiklų finansavimo. Reikalavimas turėti „Erasmus“ akreditaciją konsorciumo nariams netaikomas.
 • Akredituotos organizacijos gali teikti paraišką tik vieną kartą per atrankos etapą.
 • Visų akredituotų projektų pradinė trukmė bus 15 mėnesių. Po 12 mėnesių visi dotacijos gavėjai turės galimybę pratęsti savo projektą iki 24 mėnesių (daugiausiai).

Finansavimas

Skiriama dotacija šioms išlaidoms padengti:

 • mobilumo dalyvių kelionės išlaidoms (apskaičiuojamos pagal atstumo skaičiuoklę);
 • mobilumo dalyvių pragyvenimo išlaidoms (pragyvenimo lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • tiesiogiai su mobilumo veiklos įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų dalyvių skaičių ir mobilumo veiklos tipą);
 • organizacijų įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos institucijai, atsižvelgiant į projekte planuojamų mažiau galimybių turinčių dalyvių skaičių);
 • dalyvių įtraukties rėmimo išlaidoms (skiriamos dalyviams, paraiškoje įrodžius poreikį);
 • parengiamųjų vizitų išlaidoms (skiriama fiksuota suma vienam dalyviui);
 • kursų mokesčiams (skiriami vienam dalyviui, vienai dienai);
 • mobilumo dalyvių kalbinio parengimo išlaidoms (sąlygos ir skiriamų lėšų dydžiai nurodyti atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas);
 • išimtinėms išlaidoms (išlaidoms, susijusioms su finansinės garantijos suteikimu, brangių kelionių išlaidoms, vizos ir susijusioms išlaidoms, leidimų gyventi šalyje, skiepų, medicininių pažymų išlaidoms).

Šalys, kuriose gali vykti mobilumo veiklos

 • Mobilumo veikla turi vykti užsienyje: ES valstybėje narėje (27 ES šalys) ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, kaip Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkijos Respublika ir Serbijos Respublika.

Mobilumo projekto įgyvendinimas

Mobilumo veiklą vykdančios organizacijos turi laikytis bendrų „Erasmus“ kokybės standartų. Standartais siekiama užtikrinti visiems mobilumo veiklos dalyviams malonią patirtį ir gerus mokymosi rezultatus ir taip pat užtikrinti, kad visos Programos finansavimą gaunančios organizacijos prisidėtų prie jos tikslų įgyvendinimo.

Mobilumo projektą įgyvendinanti institucija organizuoja mobilumo dalyvių atranką pagal atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką, aprašytą paraiškoje akreditacijai. Pirmenybė skiriama asmenims, kurie dalyvauja mobilume pirmą kartą. Visi atrankoje dalyvaujantys asmenys turi būti informuoti apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, pareiškėjų skaičių ir atrankos rezultatus. Laimėjusiems konkursą organizuojamas kalbinis ir kultūrinis parengimas.

Prieš išvykstant su dalyviais pasirašomos dotacijų bei mokymosi sutartys, kuriose nurodyta privaloma, mobilumo dalyvio, jį siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios institucijos patvirtinta mobilumo programa, laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Mobilumo laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimančioji institucija turi išduoti „Europass“ mobilumo dokumentą arba kitą pažymėjimą, patvirtinantį, kad sutarta programa buvo įvykdyta, nurodantį įgytas žinias, gebėjimus ir kompetencijas. 

„Erasmus“ akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje

„Erasmus“ akreditacija – tai priemonė, skirta bendrojo ugdymo organizacijoms, ketinančioms nuolat dalyvauti programos „Erasmus+“ mobilumo veiklose. Kad būtų akredituotos, organizacijos turi parengti kokybiškos mobilumo veiklos įgyvendinimo planą, kurio įgyvendinimas padėtų patobulinti siūlomas organizacijos švietimo ir mokymo paslaugas. Šis „Erasmus“ planas yra svarbi „Erasmus“ akreditacijos paraiškos dalis.

Daugiau apie „Erasmus“ akreditaciją rasite čia.

Partnerystės, kuriomis siekiama bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje

Kas tai?

Tai programos galimybė organizacijoms pagerinti švietimo veiklų kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, dalinantis patirtimis, diskutuojant ir kartu kuriant švietimo inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus. Šie projekto metu sukurti produktai turi būti naudingi ir pritaikomi ne tik bendradarbiaujančių organizacijų, bet ir platesniu mastu. 

Šio tipo projektų įgyvendinimas gali padėti:

 • įgyti tarptautinės bendradarbiavimo patirties,
 • sužinoti, su kokiais švietimo iššūkiais susiduria ir kaip juos sprendžia kitos Europos organizacijos,
 • siekti gerinti organizacijų veiklos kokybę,
 • pritraukti naujų dalyvių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams,
 • stiprinti dalyvių gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose,
 • modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams.

Organizacijos, atžvelgdamos į jų veiklos sritį, struktūrą, patirtį, tikslinių grupių poreikius, projekto idėją, gali planuoti dviejų tipų projektus:

 • Mažos apimties partnerystės (angl. Small-scale partnerships) – projektais siekiama pagerinti programos „Erasmus+“ prieinamumą naujoms, nepatyrusiems ar mažiau patyrusioms organizacijoms. Šiuose projektuose kviečiamos dalyvauti organizacijos, kurios rezultatus kurs bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų švietimo sektoriui.
 • Bendradarbiavimo partnerystės (angl. Cooperation partnerships) – projektuose kviečiame dalyvauti organizacijas, kurios rezultatus kurs bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ar suaugusiųjų švietimo sektoriui.

Abiejų tipų partnerysčių projektai turi atliepti programos „Erasmus+“ vadove numatytą nors vieną bendrąjį arba specialųjį atitinkamo švietimo sektoriaus – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ar suaugusiųjų švietimo, kuriam yra teikiama paraiška, prioritetą.

Kokios galimos veiklos?

Organizacijos, atsižvelgdamos į projekto tikslus, projekto apimtį, dalyvaujančių organizacijų pajėgumus, gali lanksčiai pasirinkti tinkamiausių ir aktualiausių veiklų derinį, pvz.

 • tarptautiniai projekto partnerių susitikimai;
 • inovatyvių (pvz., mokymo(si) metodikos, programos ir pan.) produktų kūrimas, testavimas;
 • įvairios darbuotojų, besimokančiųjų tarptautinės, nacionalinės, vietos mokymo ar mokymosi veiklos, prisidedančios prie projekto tikslų pasiekimo;
 • įvairios projekto ir / ar projektų sukurtų rezultatų viešinimo veiklos.

Kokios organizacijos gali dalyvauti?

Mažos apimties partnerysčių projektuose kviečiamos dalyvauti naujos, nepatyrusios ar mažiau patyrusios organizacijos, mažiau galimybių ir pajėgumų turinčios organizacijos

Bendradarbiavimo ir mažos apimties partnerysčių projektuose gali dalyvauti bet kokio tipo organizacijos, veikiančios bet kurioje švietimo, mokymo srityje arba kituose socialiniuose ir (arba) ekonomikos sektoriuose, taip pat organizacijos, vykdančios veiklą, kuri yra susijusi su įvairiomis sritimis (pvz., kultūros organizacijos, vietos ir regionų valdžios institucijos, rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, profesinio orientavimo centrai ir kt.).

Kiek organizacijų turi dalyvauti viename projekte?

Bendradarbiavimo ir mažos apimties partnerysčių projektai yra tarptautiniai.

 • Mažos apimties partnerysčių projektuose turi dalyvauti mažiausiai dvi organizacijos iš dviejų skirtingų Programos šalių, t. y. ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.
 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektuose turi dalyvauti mažiausiai trys organizacijos iš trijų skirtingų Programos šalių t. y. ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.

Viena iš organizacijų atlieka koordinatoriaus vaidmenį ir yra Paraiškos teikėjas, kitos organizacijos yra partnerės. Organizacijų skaičių, tipą, pobūdį reikėtų rinktis atsižvelgiant į projekto tikslus ir poreikį, į žinias, kurių reikia projekto tikslams pasiekti.

Projekto veiklos turi būti vykdomos projektą įgyvendinančių organizacijų šalyse (pagrindus pridėtinę vertę taip pat gali būti vykdomos šalyje, kurioje yra Europos Sąjungos institucijos buveinė (Briuselyje, Frankfurte, Liuksemburge, Strasbūre, Hagoje)).

Kokia gali būti projekto trukmė?

Paraiškos teikėjas, atsižvelgdamas į projekto tikslą, uždavinius, planuojamas veiklas tikslui pasiekti, pasirenka optimaliausią trukmę paraiškoje numatytiems tikslams pasiekti ir rezultatams sukurti.

 • Mažos apimties partnerysčių projektų trukmė gali būti nuo 6 iki 24 mėnesių.
 • Bendradarbiavimo partnerysčių projektų trukmė gali būti nuo 12 iki 36 mėnesių.

Ką daryti, siekiant gauti projekto finansavimą?

 • Susipažinti su „Erasmus+“ programos vadovu, kuriame pateikiama išsami informacija apie programos galimybes, paraiškų teikimo ir finansavimo sąlygas.
 • Išsigryninti projekto idėją, susirasti partnerius, identifikuoti tikslus, suplanuoti veiklas, biudžetą, rezultatus.
 • Užpildyti ir pateikti paraiškos formą, ją rasite čia.

Inovacijų aljansai

Veiklos pobūdis

Inovacijų aljansai – tai tarptautiniai, struktūruoti ir į rezultatus orientuoti projektai, kuriais siekiama didinti Europos inovacinį pajėgumą, skatinant inovacijas bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis aukštojo mokslo, profesinio mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio) bei platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus, kontekste. Jais taip pat siekiama didinti naujų įgūdžių pasiūlą ir spręsti įgūdžių neatitikties problemą, rengiant ir kuriant naujas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo programas, remiant iniciatyvumo ugdymą ir verslumu grindžiamą mąstymą ES.

Šiomis partnerystėmis turėtų būti įgyvendinama nuosekli ir išsami sektorių arba tarpsektorinė veikla, kuri turėtų būti pritaikoma prie būsimos žinių raidos visoje ES.

Projektų paraiškos teikiamos Europos švietimo ir kultūros vykdomajai agentūrai (EACEA).

Išsamesnė informacija skelbiama: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/organisations/cooperation-among-organisations-and-institutions/alliances-for-innovation

Inovacijų aljansų tikslų gali būti siekiama pagal vieną iš dviejų toliau nurodytų dalių arba pagal jas abi (organizacija gali būti įtraukta į kelis pasiūlymus):

1 dalis. Švietimo ir įmonių aljansai

2 dalis. Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansai

Aljansai siekia vieno ar daugiau iš toliau nurodytų tikslų:

1 dalis. Švietimo ir įmonių aljansai:

 • kurti naujus, novatoriškus ir daugiadalykius mokymo(si) metodus; skatinti inovacijas, susijusias su švietimo planavimu ir įgyvendinimu, mokymo metodais, vertinimo metodais, mokymosi aplinka ir (arba) naujų įgūdžių ugdymu;
  • remti įmonių socialinę atsakomybę (pavyzdžiui, teisingumo, įtraukties, klimato kaitos, aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi atžvilgiu);
  • skatinti besimokančių asmenų, švietimo ir kitų sričių darbuotojų iniciatyvumą ir verslumą, atitinkamą mąstyseną ir įgūdžius, laikantis Verslumo kompetencijos sistemos (EntreComp);
  • gerinti įgūdžių, įgytų ir patvirtintų per švietimo ir mokymo sistemas, kokybę ir aktualumą (įskaitant naujų įgūdžių ugdymą ir įgūdžių neatitikties problemos sprendimą);
  • palengvinti žinių perdavimą ir kūrimą tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo, mokslinių tyrimų, viešojo sektoriaus ir verslo sektoriaus;
  • kurti ir remti veiksmingas, tarpusavyje susietas ir įtraukias aukštojo mokslo ir profesinio mokymo sistemas, ir prisidėti prie inovacijų.

2 dalis. Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansai (plano įgyvendinimas):

 • sukurti naujus strateginius metodus ir bendradarbiavimą, kad būtų rasta konkrečių įgūdžių ugdymo sprendimų (tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje) tam tikruose ekonomikos sektoriuose ar srityse, kuriose įgyvendinamas pagrindinis Europos įgūdžių darbotvarkės, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo, veiksmas – Įgūdžių paktas;
  • sumažinti darbo rinkos įgūdžių atotrūkį, varžantį augimą, inovacijas ir konkurencingumą konkrečiuose sektoriuose ar srityse, orientuojantis tiek į trumpalaikes intervencijas, tiek į ilgalaikes strategijas.

Šių aljansų veikla turi būti įgyvendinama 14 pramonės ekosistemų, nustatytų Naujoje Europos pramonės strategijoje. Šių pramonės ekosistemų sąrašas pateikiamas „Erasmus+“ programos vadove. Finansavimui gali būti atrinktas tik vienas vienos pramonės ekosistemos pasiūlymas.

Galimi paraiškos teikėjai ir dalyvaujančios organizacijos

 • paraišką gali teikti visateisis partneris, teisėtai įsteigtas ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje. Ši organizacija teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu;
 • dalyvauti gali viešoji arba privačioji organizacija, teisėtai įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė;
 • aukštojo mokslo ir studijų institucijos, įsteigtos ES valstybėse narėse ar Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse, turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE);
 • organizacijos iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, gali dalyvauti Inovacijų aljansų projektuose tik tuo atveju, jeigu jų dalyvavimas projektui suteikia esminės pridėtinės vertės;
 • Programos asocijuotosios trečiosios valstybės: Šiaurės Makedonija, Serbija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija;
 • šiame veiksme negali dalyvauti organizacijos iš Baltarusijos;
 • išsamus aljansuose galinčių dalyvauti organizacijų sąrašas pateikiamas „Erasmus+“ programos vadove.

Dalyvaujančių organizacijų skaičius

1 dalis. Švietimo ir įmonių aljansai:

turi apimti bent 4 ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes ir turėti bent 8 visateisius partnerius, iš kurių bent 3 darbo rinkos dalyviai ir bent 3 švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai. Į kiekvieną pasiūlymą kaip visateisė partnerė turėtų būti įtraukta bent viena aukštojo mokslo ir studijų institucija ir bent vienas profesinio mokymo paslaugų teikėjas.

2 dalis. Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansai (plano įgyvendinimas):

turi apimti bent 8 ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes ir turėti bent 12 visateisių partnerių. Į partnerystę kaip visateisiai partneriai turi būti įtraukti bent 5 darbo rinkos dalyviai ir bent 5 švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai. Į kiekvieną pasiūlymą kaip visateisė partnerė turėtų būti įtraukta bent viena aukštojo mokslo ir studijų institucija ir bent vienas profesinio mokymo paslaugų teikėjas.

Projekto trukmė

1 dalis. Švietimo ir įmonių aljansai: 2 arba 3 metai.

2 dalis. Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansai (plano įgyvendinimas): 4 metai.

Finansavimas

Šis veiksmas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą. Dotaciją teikianti institucija nustatys kiekvienos dotacijos fiksuotąją sumą remdamasi pasiūlymu, vertinimo rezultatais, finansavimo normomis ir didžiausia kvietime teikti paraiškas nustatyta dotacijos suma.

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra:

1 dalis. Švietimo ir įmonių aljansai:

 • 1 mln. EUR (2 metų trukmės projektai);
 • 1,5 mln. EUR (3 metų trukmės projektai).

2 dalis. Sektorių bendradarbiavimo įgūdžių srityje aljansai (plano įgyvendinimas):

 • 4 mln. EUR.

Tinkamumo, dotacijos skyrimo kriterijai ir finansavimo taisyklės

Išsamūs abiems Inovacijų aljansų dalims taikomi tinkamumo ir dotacijos skyrimo kriterijai bei finansavimo taisyklės pateikiamos atitinkamų metų „Erasmus+“ programos kvietime teikti paraiškas ir „Erasmus+“ programos vadove.

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Veiklos pobūdis

Gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje veikla remiami tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami aukštojo mokslo srityje veikiančių organizacijų daugiašale partneryste. Šia veikla remiamas trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, aukštojo mokslo – kaip tvaraus socialinio ir ekonominio vystymosi veiksnio –aktualumas, kokybė, modernizavimas ir prieinamumas ir reaguojama į naujausias tendencijas, visų pirma ekonomikos globalizaciją, bet taip pat į prastėjančią žmogaus socialinę raidą, trapumą ir didėjančią socialinę, ekonominę ir aplinkos nelygybę, kurią COVID-19 pandemija dar labiau sustiprino.

Gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje veikla ir jos rezultatai turi būti orientuoti į naudą reikalavimus atitinkančioms trečiosioms valstybėms, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, jų aukštojo mokslo ir studijų institucijoms ir sistemoms.

Projektų paraiškos teikiamos Europos švietimo ir kultūros vykdomajai agentūrai (EACEA).

Išsamesnė informacija skelbiama: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-building-higher-education

Geografinės pusiausvyros tikslai

Gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje projektai gali būti įgyvendinami kaip:

 • nacionaliniai projektai, t. y. projektai, į kuriuos įtraukiamos institucijos tik iš vienos reikalavimus atitinkančios trečiosios valstybės, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė;
 • daugiašaliai (regioniniai) projektai viename reikalavimus atitinkančiame regione;
 • daugiašaliai projektai, kuriuose dalyvauja daugiau nei vienas regionas (tarpregioniniai projektai) ir bent po vieną šalį iš kiekvieno reikalavimus atitinkančio regiono. Detalesnis sąrašas teikiamas atitinkamų metų „Erasmus+“ programos kvietime teikti paraiškas.

Kiekvienam regionui yra skirtas tam tikro dydžio biudžetas. Daugiau informacijos skelbiama portale „Funding and Tender Opportunities Portal“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Projektų kryptys

Siekiant reaguoti į įvairius trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, iššūkius, gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje veiklą sudaro trys toliau nurodytos kryptys:

1 kryptis. Skatinti galimybes bendradarbiauti aukštojo mokslo srityje;

2 kryptis. Aukštojo mokslo transformacijos partnerystė;

3 kryptis. Struktūrinių reformų projektai

Projekto trukmė

Trukmė turi būti pasirinkta paraiškos teikimo etape pagal projekto tikslą ir planuojamos veiklos rūšį. Jei užbaigti projektą per numatytą laiką partneriams pasirodo neįmanoma, išskirtinėmis aplinkybėmis projekto laikotarpį galima pratęsti vieną kartą ir ne daugiau kaip 12 mėnesių.

1 kryptis. Projektai gali trukti 24–36 mėn.

2 kryptis. Projektai gali trukti 24–36 mėn.

3 kryptis. Projektai gali trukti 36–48 mėn.

Reikalavimai

Reikalavimai dėl dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius ir pobūdžio pagal tris skirtingas projektų kryptis yra nurodyti atitinkamų metų „Erasmus+“ programos kvietime teikti paraiškas.

Finansavimas

Projektas finansuojamas pagal fiksuotosios sumos modelį. Kiekvienos dotacijos vienkartinė fiksuotoji suma bus nustatoma pagal pareiškėjo siūlomos veiklos numatomą biudžetą.

Dotaciją teikianti institucija nustatys kiekvienosdotacijos fiksuotąją sumą remdamasi pasiūlymu, vertinimo rezultatais, finansavimo normomis ir didžiausia kvietime teikti paraiškas nustatyta dotacijos suma.

Didžiausia ES dotacija vienam projektui yra:

• 1 kryptis. Skatinti galimybes bendradarbiauti aukštojo mokslo srityje: 200 000–400 000EUR vienam projektui;

• 2 kryptis. Aukštojo mokslo transformacijos partnerystė: 400 000–800 000EUR vienam projektui;

• 3 kryptis. Struktūrinių reformų projektai: 800 000–1 000 000EUR vienam projektui.