Valiutų konvertavimas į eurus

Kaip nurodoma Dotacijų sutartyse, prašymuose atlikti mokėjimus Dotacijų gavėjai visas sumas turi nurodyti eurais: „Jei išlaidos patirtos kita valiuta, Dotacijų gavėjai turi į eurus konvertuoti visas kita valiuta patirtas išlaidas pagal mėnesio kursą, kurį nustato ir savo tinklalapyje paskelbia Europos Komisija, taikoma tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji iš dviejų šalių.“

Europos Komisijos nustatomus oficialius valiutų kursus galite rasti čia: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en

Valiutų kursas keičiamas kas mėnesį, atkreipiame Dotacijų gavėjų dėmesį į tai, kad jiems reikia pasirinkti Dotacijos sutarties pasirašymo datas ir pasirinkti tą mėnesį, kai Dotacijos sutartį pasirašė antroji iš sutarties šalių (Švietimo mainų paramos fondas).

Kitų institucijų taikomi valiutų konvertavimo kursai nėra taikomi programos „Erasmus+“ lėšoms.