Šiaulių jėzuitų mokykla – vienintelė Šiaurės Lietuvos regiono mokykla, kurioje ugdymas grindžiamas ignaciškos pedagogikos principais. Dėmesys skiriamas visuminiam pasaulio suvokimui, akademinio meistriškumo, bendruomeniškumo ir apaštalavimo vertybėms. Prioritetinė sritis – dėmesingumas asmenybei. Jau antri metai, kai ugdymo įstaigoje daug dėmesio skiriama gabiųjų vaikų ugdymo sistemos kūrimui ir praktiniam pritaikymui.

Gabiųjų mokinių ugdymas – kvalifikuotų pedagogų rankose

Anot Šiaulių jėzuitų mokyklos vadovės Giedrės Statkutės, Lietuvoje gabūs vaikai tik dabar pradeda sulaukti dėmesio. „Daugelis jų turi įgūdžių ir gebėjimų gana lengvai prisitaikyti prie juos supančios edukacinės ir socialinės aplinkos, tačiau dalis gali pademonstruoti įvairių emocinių, elgesio ar prisitaikymo problemų ir jų gebėjimai dėl to gali būti nepastebėti. Taigi išskirtinai gabių mokinių grupėje yra ir tų, kurie, nepaisant savo išskirtinių gebėjimų, taip ir lieka neatskleidę savo potencialo, nes nuolat patiria nuobodulį, yra mažai susidomėję ar kenčia nuo begalinio perfekcionizmo. Patirties Lietuvoje atpažįstant ir ugdant gabius mokinius trūksta. Trūksta ir mokymų, kursų, kuriuose būtų galima pasisemti patirties gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais. Manau, kad norint sukurti ir pradėti sistemingą gabiųjų vaikų ugdymą, pirmiausia turime kelti pedagogų profesinę kvalifikaciją ir pasisemti gerosios patirties iš Europos Sąjungos šalių“.

Tad siekiant sukurti ir taikyti gabiųjų vaikų ugdymo sistemą Šiaulių jėzuitų mokykloje  jau antri metai įgyvendinamas „Erasmus+“ projektas „Gabių mokinių ugdymo sistemos diegimas mokykloje“. 

Dalinimasis patirtimi

2021 m. rugsėjį mokyklos pedagogai įgūdžius dirbti su gabiaisiais mokiniai tobulino savaitės trukmės „Gifted Students“ kursuose Portugalijoje. Portugalija pasirinkta tikslingai, kadangi šioje šalyje gabieji mokiniai ugdomi įprastose mokyklose, sudarant jiems palankias sąlygas ugdytis. Kursų metu mokyklos pedagogai gilino žinias, kaip pastebėti gabų ir talentingą mokinį, kaip identifikuoti mokinių gabumus, atlikti vertinimus. Lankydamiesi Nacionalinėje talentingų mokinių asociacijoje, aiškinosi, kaip gabiųjų mokinių poreikiai tenkinami Portugalijos mokyklose jiems ugdantis įprastose klasėse, kaip kuriama palanki ugdymuisi aplinka, kokie taikomi metodai ir modeliai. Taip pat mokytojai lankėsi ugdymo įstaigoje, kurioje vykdomi gabiųjų vaikų ugdymo užsiėmimai.

2022 m. balandžio mėnesį pedagogų komanda vyko į Vengriją, kurioje gabiesiems mokiniams skiriama ypač daug dėmesio: teikiama finansinė parama gabiųjų mokinių ugdymui, tyrinėjami mokinių talentai ir STEAM kompetencijos. Šešių dienų praktiniuose mokymuose „Gifted Students’ Education“, mokyklos pedagogai susipažinimo su gabių mokinių įvairove, jų kategorijomis, identifikavimu, turėjo galimybę palyginti su Portugalijos patirtimi. Susipažino su naujausiais gabių mokinių tyrimų rezultatais. Įgijo žinių apie gabiųjų vaikų gyvenimą, bruožus, poreikius. Gilinosi į šių mokinių psichologinę charakteristiką, jų stiprybes ir silpnybes. Kursų metu pedagogai praktiškai išbandė metodus, kūrė priemones, kurias galės pritaikyti ugdymo procese. Pedagogai įgyta patirtimi ir žiniomis per atviras veiklas pasidalino su mokyklos kolegomis.

Siekiant pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius, šių metų spalio mėnesį vyko vizitas į  tris Ispanijos ugdymo įstaigas, kuriose taikomas nuolatinis mokinių testavimas, gabiųjų vaikų identifikavimas ir praktinė veikla su šiais mokiniais. Siekta išsiaiškinti, kaip praktiškai taikoma identifikavimo sistema ir pasisemta gerosios patirties.

Šiuo projektu siekiama, kad pedagogai susipažintų su gabių mokinių ugdymo patirtimi ES šalyse, mokytųsi atpažinti mokinių gabumus ir sudaryti sąlygas šiems gabumams skleistis. Įgytos patirties nauda atsispindės mokinių mokymosi rezultatuose, pedagogų darbo bei ugdymo kokybės gerinime. Pedagogai atviriau priims naujus ugdymo metodus, kūrybiškai keis savo praktiką, įgis žinių įtraukiant gabiuosius mokinius į ugdymo(si) procesą, tobulins savo užsienio kalbos žinias.