Patyriminės STEAM mokymosi medžiagos būtinybė

Jau kuris laikas girdime, kad integruotas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokymas (STEAM) Europos šalyse tapo prioritetine ugdymo proceso dalimi. Tai vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, apimantis realaus pasaulio problemų analizę, sprendimų ieškojimą ir kritinį mąstymą. Nuo 1990 m. STEAM profesijų skaičius visame pasaulyje išaugo 79 %, tačiau tik ketvirtadalis jaunuolių renkasi šias studijas. Be to, Eurostato duomenimis, tik viena iš trijų STEAM absolventų yra moteris, nepaisant to, kad 54 % vidurinių mokyklų mokinių yra merginos. Pradiniame ugdyme berniukų ir mergaičių požiūris į STEAM nesiskiria, tačiau nuo 15 metų mergaičių susidomėjimas pradeda mažėti.

STEAM profesijų nepopuliarumą lemia ne tik tai, jog šie mokslai mokiniams atrodo sudėtingesni, reikalaujantys išlavinto loginio mąstymo, bet ir tai, kad trūksta šiuolaikiškos šių disciplinų dėstymo metodikos, skatinančios įtraukų, savarankišką mokymąsi. Todėl didėja poreikis kurti vyresnio amžiaus berniukams ir mergaitėms patrauklią patyriminę mokymo medžiagą.

STEAM metodai – ekologinių žinių plėtotei

Siekdama spręsti šiuolaikiškos, aktualios patyriminės mokymosi medžiagos stokos problemą Šiaulių universitetinė gimnazija  jungiasi į STEAM mokyklų tinklą ir imasi koordinuoti „Erasmus+“ projektą „EcoSTEAM Development“. Šiuo projektu siekiama STEAM veiklas derinti per ekologinę paradigmą. Projekto veiklose dalyvauja keturios skirtingo tipo institucijos iš skirtingų Europos šalių – dvi bendrojo ugdymo vidurinės mokyklos: Šiaulių universitetinė gimnazija, turinti ilgametę tarptautinių projektų inicijavimo, rengimo ir koordinavimo patirtį, ir Šiaurės Makedonijos mokykla „Goce Delcev“, gebanti dalintis geraisiais patyriminio ugdymo pamokų pavyzdžiais, mokytojų sukaupta dėstymo metodika, Kipro nevyriausybinė organizacija NGO CARDET, stipri kuriant švietimo turinį, įgyvendinant naujus švietimo scenarijus, bei Stambulo universitetas CERRAHPASA, turintis vertingos patirties mokymo programų rengimo srityje.

Tarptautinė projekto „Eco STEAM Development“ komanda  parengs STEAM metodiką, susijusią su ekologiniu raštingumu, tinkančią formaliajam ir neformaliajam ugdymui, sukurs tris ilgalaikius intelektinius produktus: mokymo koncepciją, mokymo medžiagą ir praktinį vadovą. Šie produktai bus funkcionalūs, pritaikomi vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, prieinami nemokamai, skaitmenizuoti, parengti ir adaptuoti lietuvių, turkų, Šiaurės Makedonijos, graikų ir anglų kalbomis.

Pirmasis žingsnis tikslo link – mokymo koncepcijos sukūrimas. Visi dalyviai, dirbdami kartu ir dalindamiesi skirtinga patirtimi, iki balandžio mėnesio sukurs bendrą mokymo koncepciją, kurios tikslas – remiantis  ekologinių žinių plėtote ir tinkamų mokymosi ir mokymo sąlygų sukūrimu atskleisti STEAM mokslų aktualumą ir patrauklumą bei parengti tinkamas metodines  gaires ir strategijas formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojams.

Nauji įgūdžiai – ateities profesijų pagrindas

Nors Europoje jau įgyvendinamos iniciatyvos ir projektai, susiję su STEAM ugdymu, tačiau vis dar vyrauja teorinių žinių perteikimas, o praktinių, patogių, pritaikomų ir universalių pavyzdžių, kuriuos būtų galima naudoti kasdieniniame pedagogo darbe, vis dar maža. Skaičiuojama, kad 65 %  vaikų, kurie šiuo metu pradeda lankyti pradinę mokyklą, ilgainiui dirbs dabar dar neegzistuojančius darbus, todėl mokymo programų tobulinimas, kompetencijų atnaujinimas, metodikų keitimas, STEAM įgūdžių ugdymas yra būdas tinkamai pasiruošti būsimiems ugdymo iššūkiams.