Jaunimo reikalų agentūra, administruojanti ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja apie kvietimą teikti projektų paraiškas 2022 m. antrajam terminui. Paraiškų formos jau atviros ir parengtos pildyti. Paraiškas teikti galima iki 2022 m. spalio 4 d. 13 val. (Lietuvos laiku). Be įprastų projektų, paraiškas galima teikti ir naujiems „DiscoverEU“ įtraukties projektams.

Prieš rengdami paraišką, būtinai susipažinkite su naujausiu 2022 m. Programos vadovu: jame rasite išsamią informaciją apie „Erasmus+“ programos prioritetus, galimas veiklas, dalyvaujančioms organizacijoms ir veikloms keliamus reikalavimus, finansavimo taisykles. 

1 PAGRINDINIS VEIKSMAS. MOBILUMAS MOKYMOSI TIKSLAIS JAUNIMO SRITYJE:

· jaunimo mainų projektai;

· su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektai;

· jaunimo dalyvavimo projektai;

· „DiscoverEU“ įtraukties projektai.

JAUNIMO MAINŲ PROJEKTAI

Kas tai?

Tai programos teikiama galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo trumpam laikui suburiamas jaunimas iš įvairių šalių ir jiems sukuriama erdvė dalytis patirtimi, mokytis vieniems iš kitų.

Projekto pagrindinė veikla – jaunų (13–30 metų) žmonių grupių iš bent dviejų skirtingų šalių susitikimas, kurio metu taikant neformaliojo ugdymo principus (pavyzdžiui, dirbant grupėmis, per sporto, kūrybines veiklas, taikant vaidmenų žaidimus, simuliacijas ar kt.) nagrinėjama pasirinkta tema (pavyzdžiui, jaunimo nedarbo, finansinio raštingumo, pilietiškumo, verslumo, sveikos gyvensenos ir kt.).

Jaunimo mainų projektu turi būti tobulinamos jaunų žmonių asmeninės ir profesinės kompetencijos, skatinamas pilietiškumas, kultūrų pažinimas.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvaujanti organizacija gali būti: ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji institucija; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalioji jaunimo grupė, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Paraiškas JRA teikti gali Lietuvoje įsteigta organizacija ar grupė visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Jaunimo mainų projektas yra kokybiškas, kai:

 • projektas organizuojamas pagal nustatytus jaunų žmonių poreikius;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu, t.y. ne tik sudalyvauja veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • į projekto veiklą įtraukiamos įvairios jaunimo grupės (pavyzdžiui, jauni žmonės, kurie patiria sunkumų dėl įvairių socialinių, ekonominių, geografinių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių ir pan.);
 • užtikrinamas kokybiškas neformalusis ugdymas ir erdvė savaiminiam mokymuisi, o jų rezultatai įsivardyti ir patvirtinti „Youthpass“ pažymėjimu;
 • projekto dalyviai skatinami apmąstyti Europos temas ir vertybes.

Dotacijos nėra skiriamos akademinėms, pažintinėms, turistinėms, poilsinėms kelionėms; pelno siekiančioms veikloms; festivaliams, gastrolėms; suaugusiųjų organizuojamiems mokymo kursams jaunimui.

Daugiau apie jaunimo mainus skaitykite Programos vadove 138-150 psl.

SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ASMENŲ MOBILUMO PROJEKTAI

Kas tai?

Tai galimybė organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms gauti paramą projektui, kuriuo įgyvendinamos viena ar kelios mokymosi veiklos, skirtos dirbančiųjų su jaunimu profesiniam tobulėjimui. Šiais projektais turėtų būti prisidedama prie darbo su jaunimu kokybės gerinimo vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektais gali būti įgyvendinamos tokios veiklos:

 • pažintiniai vizitai, darbo šešėliavimas (stebėjimas), dirbančiųjų su jaunimu mainai užsienio organizacijose, kurioje vyksta darbas su jaunimu;
 • dirbančių su jaunimu kontaktų užmezgimo, tinklų, bendruomenės kūrimo renginiai;
 • mokymo kursai, padedantys ugdyti konkrečiais kompetencijas;
 • seminarai ir praktiniai užsiėmimai, skatinantys žinių ir gerųjų patirčių mainus.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvaujanti organizacija gali būti: ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji institucija; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalioji jaunimo grupė, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Paraiškas JRA teikti gali Lietuvoje įsteigta organizacija ar grupė visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektas yra kokybiškas, kai:

 • projektas organizuojamas pagal įsivertintus dirbančiųjų su jaunimu poreikius;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu, t.y. ne tik dalyvauja mokymosi veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • projektu kuriamas teigiamas poveikis kasdieniam dalyvių darbui su jaunimu;
 • projektu užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivardyti ir patvirtinti „Youthpass“ pažymėjimu;
 • užtikrinama, kad projekto rezultatais (pvz., metodais, medžiaga, priemonėmis) būtų galima naudotis ir po projekto;
 • projektu dalyviai skatinami apmąstyti Europos temas ir vertybes;
 • projektas skatina inovatyvių praktikų ir metodų naudojimą (pvz., skaitmeninis darbas su jaunimu, siekiant užtikrinti dezinformacijos internete ir netikrų naujienų prevenciją).

Dotacijos nėra skiriamos akademinėms, pažintinėms, turistinėms, poilsinėms kelionėms; pelno siekiančioms veikloms; festivaliams, gastrolėms.

Daugiau apie su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo projektus skaitykite Programos vadove 150-163 psl.

JAUNIMO DALYVAVIMO PROJEKTAI

Kas tai?

Jaunimo dalyvavimo projektai – tai veikla, kuria skatinamas, stiprinamas ir palengvinamas jaunų žmonių dalyvavimas vietos, regiono, šalies ir Europos demokratiniame gyvenime. Į jaunų žmonių poreikius orientuotus jaunimo dalyvavimo projektus planuoja ir įgyvendina jaunimo organizacijos ir (arba) jaunimo neformalios grupės, siekiančios vieno ar keleto iš šių tikslų:

 • suteikti jauniems žmonėms galimybę mokytis dalyvauti pilietinėje visuomenėje; įsitraukti ne tik į kasdienį, bet ir į demokratinį gyvenimą; siekti prasmingo ir aktyvaus jaunų žmonių, kad ir kokia būtų jų kilmė, pilietinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir politinio dalyvavimo, skiriant itin daug dėmesio mažiau galimybių turintiems jaunuoliams;
 • didinti jaunimo informuotumą apie bendrąsias Europos vertybes ir pagrindines teises, prisidėti prie Europos integracijos proceso, be kita ko, įgyvendinant vieną ar kelis ES Jaunimo tikslus;
 • ugdyti jaunų žmonių skaitmeninius gebėjimus ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis (ypač kritinį mąstymą ir gebėjimą vertinti informaciją ir su ja dirbti), siekiant didinti jaunimo atsparumą dezinformacijai, melagingoms naujienoms ir propagandai, taip pat jų gebėjimą dalyvauti demokratiniame gyvenime;
 • burti jaunimą ir sprendimus priimančius asmenis vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis ir (arba) prisidėti prie ES jaunimo dialogo.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvaujanti organizacija gali būti: ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji institucija; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje ,ar neformalioji jaunimo grupė, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Paraiškas JRA teikti gali Lietuvoje įsteigta organizacija ar grupė visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Jaunimo dalyvavimo veiklų projektas yra kokybiškas, kai:

 • projektas organizuojamas atsižvelgiant į ES Jaunimo strategiją, siekiant prisidėti prie Europos Jaunimo tikslų įgyvendinimo;
 • dalyviai įsitraukę viso projekto metu, t.y. ne tik sudalyvauja veikloje, bet ir prisideda tą veiklą planuojant, ruošiantis jai, į(si)vertinant pasiekimus;
 • į projektą įtraukiamos įvairios jaunimo grupės (pavyzdžiui, jauni žmonės, kurie patiria sunkumus dėl įvairių socialinių, ekonominių, geografinių, su sveikatos būkle susijusių priežasčių ir pan.);
 • projektu užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatai būtų įsivertinti ir patvirtinti „Youthpass“ pažymėjimu.

Daugiau apie Jaunimo dalyvavimo projektus skaitykite Programos vadove 163-179 psl.

„DISCOVEREU“ ĮTRAUKTIES PROJEKTAI

Kas tai?

Tai projektai, leidžiantys mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms dalyvauti „DiscoverEU“ iniciatyvoje lygiomis teisėmis su kitais savo bendraamžiais. „DiscoverEU“ iniciatyva suteikia galimybę 18 metų sulaukusiems jaunuoliams įgyti trumpalaikės individualios ar grupinės patirties keliaujant po Europą traukiniais ar, jei reikia, kitomis transporto rūšimis.

Įgyvendinant „DiscoverEU“ įtraukties projektus vieno–penkių mažiau galimybių turinčių jaunuolių iš tos pačios šalies grupė gali iki 30 dienų keliauti Europoje. Projekte numatytas mokymosi laikotarpis keliaujant apima planavimo, pasirengimo ir įgyvendinimo veiklą prieš „DiscoverEU“ kelionę, jos metu bei tolesnę susijusią veiklą kelionei pasibaigus.

Projektą įgyvendina viena ar kelios organizacijos ar neformaliosios jaunimo grupės, siunčiančios vieną ar kelias dalyvių grupes į „DiscoverEU“ kelionę. „DiscoverEU“ įtraukties projektas turėtų derėti su jį įgyvendinančios organizacijos tikslais ir poreikiais.

„DiscoverEU“ įtraukties projektai turėtų padėti tiek juose dalyvaujančioms organizacijoms, tiek veikloje dalyvaujantiems jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į visus etapus ir išplėsti savo mokymosi patirtį.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvaujanti organizacija gali būti: ne pelno organizacija, asociacija, NVO; Europos jaunimo NVO; vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens viešoji institucija; socialinė įmonė; pelno siekianti organizacija, veikianti įmonių socialinės atsakomybės srityje, ar neformalioji jaunimo grupė, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

Paraiškas JRA teikti gali Lietuvoje įsteigta organizacija ar grupė visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

 „DiscoverEU“ įtraukties projektas yra kokybiškas, kai:

 • į projekto veiklas aktyviai įtraukiami mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir dalyvaujančios organizacijos;
 • organizacijos ir jaunuoliai aktyviai dalyvauja visuose projekto etapuose, taip išplėsdami savo mokymosi ir tobulėjimo patirtį;
 • projektas įtraukia įvairias mažiau galimybių turinčių dalyvių grupes ir savo veiklą grindžia šia įvairove;
 • projektas yra grindžiamas aiškiai įvardytais jaunų dalyvių poreikiais;
 • projektu užtikrinama, kad dalyvių neformaliojo ir savaiminio mokymosi iš „DiscoverEU“ patirties rezultatai būtų tinkamai nustatomi ir dokumentuojami;
 • projektu dalyviai skatinami apmąstyti Europos temas ir vertybes.

Reikalavimų „DiscoverEU“ įtraukties projektų dotacijoms gauti neatitinka tokia veikla: akademinės pažintinės kelionės; mainų veikla, kuria siekiama pelno; mainų veikla, tokia kaip gastrolės, teisės aktais numatyti posėdžiai, suaugusiųjų rengiami mokymo kursai jaunimui ir pan.

Daugiau apie „DiscoverEU“ įtraukties projektus skaitykite Programos vadove 179-188 psl.

„ERASMUS“ AKREDITACIJA JAUNIMO SRITYJE (TAIKOMA TIK 1 PAGRINDINIAM VEIKSMUI)

Organizacijos, norinčios reguliariai organizuoti mobilumo veiklą pagal 1 pagrindinį veiksmą, gali teikti paraišką dėl „Erasmus“ akreditacijos.

Akreditacijos paraiškas teikiančios organizacijos turės nustatyti ilgalaikius tikslus, numatomą naudą ir projekto valdymo tvarką. Suteikta „Erasmus“ akreditacija jaunimo srityje patvirtina, kad pareiškėjas taiko tinkamus ir veiksmingus procesus bei priemones, kad įgyvendintų kokybišką mobilumo mokymosi tikslais veiklą ir panaudotų ją jaunimo labui. Akreditacija gali būti suteikiama visam programos laikotarpiui iki 2027 m. arba jo daliai.

Paraiškos akreditacijai teikiamos iki 2022 m. spalio 19 d. 13.00 val. (Lietuvos laiku).

Akredituotoms organizacijoms teikti paraiškas dėl jaunimo mobilumo veiklos finansavimo (dotacijų paraiškas) yra paprasčiau. Paraiškos akredituotoms organizacijoms grindžiamos akreditacijos metu patvirtintu veiklos planu, todėl išsamaus planuojamos veiklos sąrašo ir aprašymo nereikia. Akredituotos organizacijos įsipareigoja laikytis „Erasmus“ kokybės standartų jaunimo srityje ir vykdyti kokybišką jaunimo mobilumo veiklą. Artimiausias akredituotų organizacijų rengiamų projektų paraiškų teikimo terminas numatomas 2023 m. vasario 23 d. (projektams, prasidedantiems 2023 m. birželio 1 d.).

Daugiau informacijos apie akreditacijas jaunimo srityje skaitykite Programos vadove 130-137 psl.

2 PAGRINDINIS VEIKSMAS. ORGANIZACIJŲ IR INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS:

 • bendradarbiavimo partnerystė;
 • nedidelio masto partnerystė

BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Kas tai?

Tai programos galimybė sudaryti sąlygas organizacijoms gerinti savo veiklos kokybę ir aktualumą, plėtoti ir stiprinti partnerių tinklus, didinti jų pajėgumą vykdyti bendrą veiklą tarptautiniu lygmeniu, keistis nauja praktika ir metodais ar juos plėtoti, dalytis idėjomis.

Partneryste siekiama remti novatoriškos praktikos plėtotę, perdavimą ir (arba) įgyvendinimą, taip pat bendrų iniciatyvų, kuriomis Europos lygmeniu skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis ir keitimasis patirtimi, įgyvendinimą. Šių projektų rezultatai turėtų būti pakartotinai panaudojami, perkeliami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, turi turėti stiprų tarpsektorinį aspektą.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvaujanti organizacija gali būti: viešoji arba privačioji organizacija, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Paraiškas JRA teikti gali Lietuvoje įsteigta organizacija visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Bendradarbiavimo partnerystės projektas yra kokybiškas, kai:

 • visuose projekto etapuose aktyviai dalyvauja visi partneriai, užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų partnerių įsitraukimas;
 • pasirenkama kokybiška ir įvairi partnerių sudėtis, užtikrinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas (organizacijos, turinčios skirtingą patirtį, žinias, profilį, sukuria galimybę mokytis vieniems iš kitų, vieniems kitus papildyti);
 • inovatyvūs, poreikiu grįsti projekto rezultatai kuria pridėtinę darbo su jaunimu vertę;
 • užtikrinamas projekto matomumas, t.y. žinia apie projektą skleidžiama viso projekto metu ir po jo, laikomasi viešinimo taisyklių, užtikrinama rezultatų sklaida.

Daugiau apie bendradarbiavimo partnerysčių projektus skaitykite Programos vadove 207-215 psl.

NEDIDELIO MASTO PARTNERYSTĖS JAUNIMO SRITYJE

Kas tai?

Tai galimybė mažesnių pajėgumų, su programa „Erasmus+“ patirties neturinčioms ar  mažai jos turinčioms organizacijoms pagerinti savo veiklų kokybę kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, dalinantis patirtimi, diskutuojant ir kartu kuriant inovacijas – naujas praktikas, metodus, modelius bei kitus rezultatus.

Tai galimybė organizacijoms žengti pirmąjį žingsnį į bendradarbiavimą Europos lygiu.

Kas gali dalyvauti?

Projekte dalyvaujanti organizacija gali būti: viešoji arba privačioji organizacija, įsteigta ES valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar ES kaimyninėje trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė.

Paraiškas JRA teikti gali Lietuvoje įsteigta organizacija visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Nedidelio masto partnerystės projektas yra kokybiškas, kai:      

 • projektas įtraukia su programa „Erasmus+“ patirties neturinčias ar mažai jos turinčias organizacijas, užtikrinamas lygiavertis visų organizacijų dalyvavimas;
 • į projektą įtraukiamos mažiau galimybių dėl socialinių, ekonominių, tautinių, geografinių, sveikatos ir kitų priežasčių turinčios jaunų žmonių grupės;
 • pasirenkama kokybiška ir įvairi partnerių sudėtis, užtikrinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas (organizacijos, turinčios skirtingą patirtį, žinias, profilį, sukuria galimybę mokytis vieniems iš kitų, vieniems kitus papildyti);
 • užtikrinamas projekto matomumas – žinia apie projektą skleidžiama viso projekto metu ir po jo, laikomasi viešinimo taisyklių, užtikrinama rezultatų sklaida;
 • projektu vietos lygmens klausimai praturtinami Europine dimensija;
 • projektu sudaromos sąlygos permainoms ir pokyčiams.

Daugiau apie nedidelio masto bendradarbiavimo partnerystes skaitykite Programos vadove 207-215 psl.

KĄ DARYTI, SIEKIANT GAUTI PROJEKTO FINANSAVIMĄ?

Pirmiausia būtina susipažinti su 2022 m. „Erasmus+“ programos vadovu. Perskaitykite ne tik poskyrį apie jums aktualų veiksmą, bet ir bendrą informaciją, įskaitant C dalį.

Susipažinus su programos vadovu, reikia išanalizuoti ir pagrįsti norimą spręsti problemą, išsigryninti projekto idėją, detaliai ją aprašyti elektroninėje paraiškoje ir pateikti iki numatyto termino.

Daugiau informacijos apie paraiškų formas rasite ČIA. Paraišką pildyti galima tiek lietuvių, tiek anglų kalba.

SVARBU:

Gali būti finansuojama tik viena tos pačios organizacijos pateikta paraiška tai pačiai veiklai ir (arba) iki dviejų tos pačios organizacijos pateiktų paraiškų, jei organizacija globoja dvi skirtingas neformalias jaunimo grupes ir paraiškas teikia jų vardu.

Paraiškas teikiančios organizacijos į Organizacijų registracijos sistemą (ORS) turi įkelti:

 • Juridinių asmenų registro išrašą (ne senesnį nei 6 mėn.);
 • Užpildytas formas apie organizaciją ir banko sąskaitą;
 • Jei prašoma dotacijos suma viršija 60 tūkst. eurų, organizacija turi įkelti:
  • 2021 metų organizacijos finansinių ataskaitų rinkinį (patvirtintą ir paskelbtą Juridinių asmenų registre) – finansinio pajėgumo vertinimui;
  • informaciją apie pagrindinių projektą vykdančių asmenų profesinę kompetenciją ir patirtį įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus – veiklos pajėgumo vertinimui.
 • Jei paraišką teikia neformali jaunų žmonių grupė, reikia įkelti:
  • grupės narių sąrašą;
  • vieno grupės nario – kontaktinio asmens – tapatybės kortelės kopiją;
  • globojančios organizacijos raštą, kad sutinka globoti neformalią grupę, ir aukščiau nurodytus organizacijoms taikomus dokumentus.

Paraiškų teikimo terminai:

K1 – Asmenų mobilumo mokymosi tikslais projektai jaunimo srityje (jaunimo mainų projektai, jaunimo darbuotojų mobilumo projektai, jaunimo dalyvavimo veikla, „DiscoverEU“ įtraukties projektai)Spalio 4 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)
K2 – Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityjeSpalio 4 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)
K2 – Nedidelio masto partnerystės jaunimo srityjeSpalio 4 d. 13 val. (13 val. Lietuvos laiku)

„Erasmus+“ jaunimo srities 2022 m. biudžetas:

1.KA1 Mobilumo projektai2.522.314 EurPanaudota 50% biudžeto
2.KA1 Jaunimo dalyvavimo projektai544.576 EurPanaudota 47% biudžeto
3.KA1 „DiscoverEU“ Įtraukties projektai105.887 Eur
4.KA2 Bendradarbiavimo partnerystės1.476.026 EurPanaudota 42% biudžeto
5.KA2 Nedidelio masto partnerystės352.602 EurPanaudota 68% biudžeto
Iš viso:5.001.405 EUR  

KA1 projektams, įgyvendinamiems su trečiosiomis valstybėmis, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, šį terminą gali būti skirta 199818 EUR.

KYLA KLAUSIMŲ?

Dalyvaukite online konsultacijose dėl paraiškų teikimo. Informacija apie jas bus skelbiama rugpjūčio mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimams taip pat kviečiame kreiptis telefonu +370 607 12 684 arba el. paštu info@jra.lt.

Jei jūsų klausimai yra susiję su konkrečiu „Erasmus+“ jaunimo srities veiksmu, kviečiame kreiptis į atitinkamo veiksmo projektų koordinatorių. Jų kontaktus rasite ČIA.

@Iliustracijai naudotos nuotraukos iš „DiscoverEU“ susitikimo prieš išvykstant į kelionę 2022 ir CanvaPro.