2022 m. gegužės 25–27 d. Kipre, Protaro mieste, Kipro nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes“) organizuoja kontaktinį seminarą „Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities“.

Įtrauktis yra vienas iš pagrindinių programos „Erasmus+“ prioritetų, todėl ypač svarbu didinti naujų organizacijų, dirbančių su įtraukties klausimais ir esančių atokiose vietovėse, aktyvumą dalyvaujant programoje „Erasmus+“. Šio kontaktinio seminaro tikslas – padėti kurti partnerystes tarp nepatyrusių organizacijų, norinčių didinti įtrauktį ir veikiančių atokiose vietovėse ir (arba) vietos bendruomenėse, ir patyrusių organizacijų, siekiant plėtoti kokybiškus KA220 projektus (Bendradarbiavimo partnerystėse).

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų mokymo, aukštojo mokslo sektorių organizacijos siekiančios įgyti patirties Erasmus+ programoje:
  2. NVO ar kitos organizacijos, dirbančios įtraukties srityje ir veikiančios vietos bendruomenėse ir (arba) atokiose vietovėse (pvz., migrantai, tautinei ar etninei mažumai priklausantys asmenys, specialiųjų poreikių žmonės, žmonės, patyrę smurtą, tėvų organizacijos, pagyvenusių žmonių organizacijos ir kt.)
  3. Mokyklos dirbančios su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais
  4. Įvairias socialines paslaugas teikiančių organizacijų ststovai
  5. Patyrusios organizacijos Erasmus+ projektuose (profesinio mokymo centrai, universitetai, mokslinių tyrimų institutai ir kt.), norinčios įsitraukti ir remti tokias partnerystes.
  6. Seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  7. Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2022 m. kovo 22 d. 17 val.

Organizatoriai dalyviams iš Lietuvos skyrė 2 vietas.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Vizito finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Kipre ir atgal 2022 m. gegužės 25–27 d.Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų Covid-19 rizikas.   Esant poreikiui dotacija (iki 500 EUR) galės būti panaudojama ir Covid-19 testų išlaidoms padengti.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

    1. Norėdami dalyvauti renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas –2022 m. kovo 22 d. 17 val.

   2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Akvilę Girdzijauskaitę e. paštu akvile.girdzijauskaite@smpf.lt  arba tel. +370 658 77668.

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2022 m. balandžio pradžioje.

Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.