2021 m. spalio pabaigoje Europos Komisija priėmė 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio „Erasmus+“ įtraukties priemonių sistemą. Šiomis priemonėmis prisidedama prie U. von der Leyen vadovaujamos Komisijos įsipareigojimo sustiprinti abi šias programas ne tik sudarant sąlygas daugiau žmonių mokytis ar dalyvauti savanoriškoje veikloje užsienyje, bet ir pritraukiant didesnį skaičių mažiau galimybių turinčių asmenų.

Šia įtraukties priemonių sistema Komisija suteikia stiprų postūmį teisingumo ir įtraukties didinimui Europos švietimo erdvėje ir tesi pažadą įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio pirmą principą, pagal kurį kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas teigė: „Europinė gyvensena reiškia ir lygias galimybes visiems Europos jaunuoliams. Įtrauktis ir įvairovė – neatskiriama šios vizijos dalis. Imtis papildomų veiksmų, kad ES programos nepaliktų nė vieno nuošalyje, – mūsų prievolė. „Erasmus“ karta – patys geriausi Europos ambasadoriai, galintys pasidalyti savo patirtimi. O ji prasideda būtent nuo sąžiningo ir lygiateisio dalyvavimo programose.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pridūrė: „ES programos turi būti atviros visiems, nepriklausomai nuo kilmės, socialinių ir ekonominių aplinkybių, fizinės ar psichinės sveikatos ar sveikatos būklės apskritai. Todėl labai svarbu, kad naujoji programa „Erasmus+“ būtų įtrauki ir puoselėtų įvairovę. Skirsime didesnį finansavimą, kad padėtume tiems, kuriems reikia pagalbos, ir pasiektume tuos, kurie nėra informuoti apie šias programas arba abejoja, ar verta dalyvauti. Kiekvienam turi būti suteikta teisė pasinaudoti teikiamomis galimybėmis ir atsilyginti visuomenei. Tai – solidarumas, kuriuo grindžiamas visas Europos projektas.“

Programai „Erasmus+“ taikomos priemonės apima:

  • specialią finansinę paramą: pagal abi programas bus teikiama didesnė finansinė parama mažiau galimybių turintiems žmonėms, kad būtų galima padengti papildomas išlaidas ar patenkinti jų reikmes. Taip bus prisidedama prie kliūčių, trukdančių jiems dalyvauti programų veikloje vienodomis sąlygomis su kitais, šalinimo. Komisija taip pat ragina nacionalines agentūras ir veikėjus, įgyvendinančius programas nacionaliniu ar vietos lygmeniu, teikiamą finansinę paramą papildyti esamomis nacionalinėmis ar europinėmis lėšomis;
  • prie dalyvių poreikių pritaikytą paramą visais projekto etapais: dalyviams bus suteikta įvairių galimybių (pavyzdžiui, kalbinės paramos, parengiamųjų vizitų, sustiprintosios mentorystės) prieš prasidedant projektui ar mobilumo veiklai, jiems vykstant ir pasibaigus. Taip siekiama užtikrinti, kad ta patirtis suteiktų kuo daugiau naudos;
  • dalyvaujančių organizacijų rėmimą: pagal programas organizacijoms, įgyvendinančioms įtraukius projektus, bus teikiama papildoma pagalba. Tai bus papildomas finansavimas gebėjimams stiprinti, darbuotojų mokymui ir tinklaveikai įtraukties ir įvairovės srityje;
  • lankstesnius mokymosi pasiūlymus: pagal programas dabar siūloma įvairesnių – skirtingos trukmės ir formatų (virtualių ir fizinių, individualių ir grupinių) – projektų ir mobilumo veiklos galimybių, kad dalyviai galėtų pasirinkti jų poreikius geriausiai atitinkančią galimybę;
  • pirmenybę atrankos procese: į programas įtraukti mechanizmai, pagal kuriuos pirmenybė teikiama kokybiškiems projektams, pritraukiantiems mažiau galimybių turinčius asmenis ir sprendžiantiems įtraukties ir įvairovės klausimus;
  • aiškesnę komunikaciją ir atsiskaitymą: skleisdami informaciją apie programas, Komisija, nacionalinės agentūros ir kiti susiję nacionalinio ar vietos lygmens veikėjai užtikrins, kad dokumentai ir kita medžiaga būtų patogūs naudoti, prieinami ir pateikiami įvairiomis kalbomis. Be to, Komisija toliau plėtos stebėsenos ir ataskaitų teikimo veiklą, kad galėtų geriau vertinti įtraukties projektų pažangą.

Komisija per „Erasmus+“ nacionalines agentūras atidžiai stebės, kaip įtraukties priemonės įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu. Siekdamos įveikti specifinius prieigos prie programų iššūkius nacionaliniame kontekste, nacionalinės agentūros pačios parengs įtraukties veiksmų planus, grindžiamus bendra įtraukties priemonių sistema. Prie šios veiklos prisidės ir gerąja patirtimi dalysis jau įsteigtas nacionalinių agentūrų įtraukties ir įvairovės pareigūnų tinklas.

Siekdama sėkmingai įgyvendinti šiandien pristatomas priemones, Komisija ir toliau palaikys ryšius su svarbiausiais suinteresuotaisiais subjektais – nacionalinėmis agentūromis, įtraukties ir įvairovės srityje veikiančiomis organizacijomis, ekspertais, specialistais ir pačiais dalyviais.

Pagrindiniai faktai

Pagal 1987 m. pradėtą įgyvendinti programą „Erasmus“ ir vėlesnes jos versijas jau suteikta galimybė 10 mln. žmonių studijuoti, mokytis, užsiimti savanoriška veikla arba įgyti profesinės patirties užsienyje. 2014 m. buvo sukurta programa „Erasmus+“, sujungusi įvairias švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto iniciatyvas į vieną ES lygmens sistemą. 2021 m. kovo mėn. pradėta įgyvendinti naujoji didesnio biudžeto (daugiau kaip 28 mlrd. EUR) 2021–2027 m. programa „Erasmus+“.

Daugiau informacijos

Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programos įtraukties priemonių sistemos

Programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso įtraukties ir įvairovės strategija