2023 m. birželio 7–9 d. Bled mieste Slovėnijoje vyks „Erasmus+“ konferencija „Fostering digital pedagogies through international cooperation“. Konferenciją organizuoja Slovėnijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Pandemijos metais pritaikyti nuotolinio mokymo ir mokymosi metodai, naudojant skaitmenines technologijas, įnešė nemažai naujovių ir galimybių į švietimo institucijas ir pokyčių tiek mokymo, tiek ir mokymosi procese. Kartu ši „skaitmeninė transformacija“ sukėlė naujų iššūkių ir klausimų. Šiuo metu stebime perėjimą nuo „būtinojo mokymo ir mokymosi nuotoliu“ prie kokybiškai suplanuoto ir tikslingo šio metodo pritaikymo švietime. Kaip bebūtų, šis procesas vyksta nevienodai ir tai reikalauja sėkmės ir kokybės identifikavimo kriterijų vykdomoje praktikoje.

Ši konferencija skirta aukštųjų mokyklų akademinei bendruomenei suteikiant dalyviams galimybę aptarti iššūkius ir galimybes skatinant mokslo tarptautinimą bei tarptautinį bendradarbiavimą pasitelkiant naujus skaitmeninių technologijų siūlomus metodus. Jos metu dalyviams bus suteikta galimybė pasidalinti patirtimi, dalyvauti diskusijose apie skaitmeninių technologijų panaudojimą kuriant ir įgyvendinant tarptautinio mokymosi galimybes – naujus mobilumo formatus, COIL, bendras / jungtines studijų programas ir pan.

Tikimasi, kad konferencija padės geriau suprasti skaitmeninės transformacijos švietime procesą ir pritaikymą bei prisitaikymą prie jo, daug dėmesio skiriant:

 • pedagoginio personalo skaitmeninių įgūdžių ugdymo svarbai mišriam mokymosi procesui (angl. „blended learning“);
 • informacinių technologijų specialistų ir akademinės bendruomenės nuolatinio bendradarbiavimo skatinimui siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;
 • kylančius iššūkius ir galimus jų sprendimus pritaikant skaitmenines technologijas aukštojo mokslo švietimo procesuose.

Preliminari renginio programa:

 • Trečiadienis, birželio 7 d. – atvykimas iki 15:00 val. (CET), registracija „Rikli Balance Hotel Bled“ viešbutyje, kultūrinė programa ir vakarienė (18:00 CET)
 • Ketvirtadienis, birželio 8 d. – visos dienos programa (9:00–17:30 CET), vakaro programa ir vakarienė (19:00 CET)
 • Penktadienis, birželio 9 d. – programa pirmoje dienos pusėje ir pietūs (9:00–14:00 CET)

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ – 2023 m. balandžio 18 d. (imtinai).

Organizatoriai skyrė 5 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti aukštųjų mokyklų dėstytojai ir akademinio personalo atstovai; personalo atstovai, padedantys dėstytojams taikant skaitmenines technologijas švietimo procesuose;
 2. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis – ne žemesnis nei B1;
 3. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino;
 4. Paraiška turi būti pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros paraiškų sistemoje, kitaip paraiška bus atmesta.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Slovėnijoje ir atgal 2023 m. nuo birželio mėnesio 7 iki 9 dienos. Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.    95 proc. visų patirtų išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Atsiskaitymas pagal realias išlaidas.
Pragyvenimo išlaidosApgyvendinimu (2 naktys) dalyviai pasirūpina savarankiškai. Apgyvendinimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 450 EUR.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros paraiškų sistemoje.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt  arba telefonu +370 667 59 889.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. balandžio mėn. pabaigos.

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.