2023 m. gegužės 3–5 d. Bonos mieste Vokietijoje organizuojama „Erasmus+“ teminė konferencija „Schools will become green and digital – and Erasmus+ supports the quality of education! – European conference on the challenges of schools in the face of climate change and digitization“. Konferenciją organizuoja nacionalinė Vokietijos „Erasmus+“ agentūra (vok. „Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich im Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz“).

Didėjančios klimato kaitos ir spartėjančio skaitmeninimo akivaizdoje šiandienos mokyklos susiduria su nemenkais iššūkiais. Šioje konferencijoje daug dėmesio bus skiriama tokiems klausimams:

 • Kokių žinių reikia mokytojams, kad galėtų įveikti iššūkius ir kaip „Erasmus+“ gali prisidėti prie šių žinių įgijimo?
 • Kokios sąlygos būtinos, kad mokyklose būtų sukurta optimali mokymosi atmosfera ir įtrauki aplinka?
 • Kaip „Erasmus+“ projektai, įskaitant „eTwinning“, gali prisidėti prie šio tikslo?

Konferencijoje bus pristatyti inovatyvūs skaitmeninimo ir tvaraus švietimo projektai, daugiausia dėmesio skiriant mokytojų rengimui, skaitmeninės įtraukties temai. Konferencijoje bus akcentuojamos galimybės, kuriomis mokyklos ir mokytojai gali pasinaudoti per „eTwinning“ programą ir Europos mokyklų švietimo platformą. Diskutuodami, keisdamiesi patirtimi ir padedami šios srities ekspertų, dalyviai kurs mokytojų rengimo ir mokyklos veiklos tobulinimo koncepcijas. Konferencijos metu dalyviams bus suteiktos galimybės rasti partnerius būsimiems projektams mobilumo, bendradarbiavimo ir „eTwinning“ projektams.

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ 2023 m. vasario 8 d.(imtinai).

Renginio programa pridedama.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba: https://salto-et.net/events/show/DE03_0457_THO_2023  

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti:

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, bendrojo ir profesinio ugdymo organizacijos (vykdančios bendrojo ugdymo programas), norinčios įgyvendinti mobilumo (KA1) arba partnerysčių (KA2) bei „eTwinning“ projektus;
 • Švietimo centrai ir kitos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos;
 • seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
 • pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Vizito į renginį finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Vokietijoje ir atgal 2023 m. nuo gegužės 3 iki 5 dienos  Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis šiais kokybės kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie kvietimą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 59 889.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. vasario mėn. pabaigos.

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.