Kviečiame pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis ir teikti mažos apimties partnerysčių projektų paraiškas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse.

Kvietimas skelbiamas šių mažos apimties partnerysčių tipų projektams:

 • Mažos apimties partnerysčių projektai bendrojo ugdymo srityje (KA210-SCH)
 • Mažos apimties partnerysčių projektai profesinio mokymo srityje (KA210-VET)
 • Mažos apimties partnerysčių projektai suaugusiųjų švietimo srityje (KA210-ADU).

Mažos apimties partnerysčių projektai – nepatyrusių organizacijų įtraukioms novatoriškoms švietimo praktikoms kurti

Mažos apimties partnerysčių projektai skirti nedidelėms, mažus pajėgumus, mažiau patirties programoje turinčioms ar jos visai neturinčioms organizacijoms.

Organizacijos šiuose projektuose turėtų kurti, perduoti, įgyvendinti novatoriškas švietimo praktikas, kurios atneštų ilgalaikį teigiamą poveikį tiek vietos, regioniniu, tiek nacionaliniu ir Europos lygmeniu, bei stiprinti bendradarbiavimą su įvairiais užsienio partneriais.

Projektų įgyvendinimas gali padėti:

 • kurti aukštos kokybės inovatyvius švietimo produktus, keičiantis praktika, metodais, idėjomis,
 • įgyti tarptautinės bendradarbiavimo patirties,
 • skatinti mažiau galimybių turinčių tikslinių grupių įtrauktį švietime,
 • gerinti organizacijų švietimo veiklos kokybę,
 • stiprinti gebėjimus dirbti tarptautiniu mastu,
 • modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas, sudaryti sąlygas pokyčiams.

Socialinė įtrauktis, skaitmeninimas, tvarumas ir bendrosios ES vertybės – kertiniai programos prioritetai

Vykdomos bendradarbiavimo veiklos turėtų padėti įgyvendinti keturis pagrindinius programos prioritetus.

 • Socialinė įtrauktis ir įvairovė. Programa siekia skatinti lygias galimybes ir didinti prieinamumą, įtrauktį bei teisingumą, todėl į projekto veiklas skatinama įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, įskaitant įvairios kultūrinės, socialinės ir ekonominės padėties žmones, taip pat gyvenančius kaimo ir atokiose vietovėse. Organizacijos turėtų parengti prieinamą ir įtraukią projektų veiklą, atsižvelgdamos į mažiau galimybių turinčių dalyvių nuomonę ar gebėjimus ir įtraukdamos juos į visą sprendimų priėmimo procesą.
 • Aplinkos tvarumas. Projektai turėtų būti padėti tausoti aplinką, o žaliosios praktikos nuosekliai įtrauktos į visus projekto etapus – tai skatins visus dalyvius diskutuoti ir mokytis apie aplinkos problemas ir apmąstyti, ką būtų galima padaryti, kaip padėti organizacijoms ir dalyviams rasti alternatyvių ekologiškesnių projekto veiklos vykdymo būdų.
 • Skaitmeninimas. Sėkmingos partnerystės pagrindas – virtualusis bendradarbiavimas ir eksperimentai su virtualiojo ir mišriojo mokymosi galimybėmis. Įgyvendinant bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo sričių projektus labai rekomenduojama naudoti Europos mokyklinio ugdymo platformą „eTwinning“ ir suaugusiųjų švietimo platformą EPALE – tiek rengiantis vykdyti veiklą, tiek ją vykdant ar užbaigus.
 • Aktyvus pilietiškumas ir demokratinis dalyvavimas. Projektai turėtų suteikti galimybių žmonėms dalyvauti demokratiniame gyvenime, būti socialiai ir pilietiškai aktyviems, daug dėmesio skiriant informuoti ir didinti supratimą apie Europos Sąjungą – ypač apie ES bendrąsias vertybes, vienybės ir įvairovės principus, kultūrinį identitetą ir sąmoningumą ir socialinį bei istorinį paveldą.

Dalyvaujančios organizacijos – įvairios

 • Mažos apimties partnerysčių projektai – tarptautiniai, todėl juose turi dalyvauti ne mažiau kaip dvi organizacijos iš dviejų skirtingų ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių.
 • Projektuose kviečiamos dalyvauti įvairaus tipo švietimo srityje dirbančios organizacijos: darželiai, bendrojo ugdymo ir profesinės mokyklos, įvairios suaugusiųjų neprofesinio švietimo organizacijos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, bendruomenės, nevyriausybinės ir kitos organizacijos, dirbančios ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar suaugusiųjų švietimo srityse.
 • Paraišką teikianti organizacija turi būti įsteigta ES valstybėje narėje ar Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje, ji teikia paraišką visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Paraiškų skaičius – ribotas

Organizacija tam pačiam paraiškos teikimo terminui bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse kartu gali teikti (t. y. būti Koordinuojančia) tik vieną paraišką, o 9-iose paraiškose dalyvauti kaip partnerė.

Paraiška – unikali 

Paraiška turi būti originali, parengta projekte dalyvaujančių organizacijų.

Nacionalinė agentūra vykdo gautų paraiškų patikrinimą vadovaujantis 2024 m. programos „Erasmus+“ vadovo „ES dotacijoms taikomi principai“, „Originalus turinys ir autorystė“ dalyse įtvirtintomis nuostatomis:

 • Jei tas pats ar skirtingi pareiškėjai toms pačioms ar skirtingoms agentūroms pateiks beveik identiškas ar panašias paraiškas, visos jos bus atskirai įvertintos ir visos gali būti atmestos.
 • Visose projektų ar akreditacijų paraiškose turi būti pateiktas pareiškėjo ar kitų paraišką dėl dotacijos kartu teikiančių organizacijų sukurtas originalus turinys.
 • Už paraiškos rengimą negali būti mokama arba kitaip kompensuojama jokioms kitoms organizacijoms ar išorės subjektams. Nacionalinė agentūra gali bet kuriuo metu pašalinti pareiškėją iš atrankos proceso arba gali nutraukti projektą, kuriam suteikta dotacija, ir (arba) panaikinti akreditaciją, jei nustato, kad nesilaikoma šių taisyklių.“

Projekto finansavimo modelis – fiksuotosios sumos

 • Priklausomai nuo planuojamos veiklos ir siekiamų rezultatų pareiškėjai gali pasirinkti vieną iš dviejų iš anksto nustatytų sumų: 30 000 EUR arba 60 000 EUR.
 • Prašoma fiksuotoji suma turi būti grindžiama paties pareiškėjo suplanuotu biudžetu, reikalingu visoms projekto išlaidoms padengti, užtikrinant, kad lėšos bus veiksmingai panaudotos ir kad bus laikomasi bendro finansavimo principo. Projekto biudžetas turėtų būti papildytas iš kitų finansavimo šaltinių, o tai reiškia, kad planuojamos projekto išlaidos bus didesnės nei prašoma fiksuotoji suma.

Biudžetas – leisiantis finansuoti tik aukščiausios kokybės projektus

Lietuvos organizacijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo srities projektams planuojama skirti apie 0,92 milijono eurų:

 • 303.736,00 EUR bendrojo ugdymo srityje;
 • 305.071,00 EUR profesinio mokymo srityje;
 • 310.852,00 EUR suaugusiųjų švietimo srityje.

I kvietimo etape ketinama finansuoti 80 proc. biudžeto, o likusius 20 proc. – II kvietimo etape.

Pagal turimą biudžetą bus finansuojami tik aukščiausios kokybės mažos apimties partnerysčių projektai, tad labai svarbu parengti kokybinius paraiškų reikalavimus atitinkančią paraišką.

Projekto veiklos – orientuotos į inovatyvių produktų kūrimą ir švietimo pokyčius

Projektuose galimos šio tipo veiklos:

 • inovatyvių aukštos kokybės produktų (pvz., metodikų, mokymo(-si) priemonių) kūrimas,
 • praktinės mokymo(si) sesijos, siekiant išbandyti, perduoti, taikyti švietimo inovacijas,
 • tarptautiniai projekto partnerių susitikimai projekto administravimo tikslais,
 • projekto viešinimas, sukurtų rezultatų sklaida, siekiant platesnio poveikio.

Mažos apimties partnerystė gali apimti pavienių asmenų ir jų grupių tarptautinių mobilumų mokymo ir mokymosi tikslais organizavimą tik tais atvejais, kai siekiant projekto tikslų jie suteikia svarios pridėtinės vertės. Visais kitais atvejais mokymo ir mokymosi mobilumai finansuojami teikiant 1 pagrindinio veiksmo (KA1) tipo paraiškas.

Projekto trukmė – lanksti

 • Trukmė paraiškoje gali būti pasirinkta, atsižvelgiant į projekto tikslą, planuojamas veiklas ir rezultatus.
 • Galima projekto trukmė nuo 6 iki 24 mėnesių.

Projektų pavyzdžiai – įkvepiantys

 • Įkvepiančių programos „Erasmus+” projektų pavyzdžių galite rasti projektų rezultatų sklaidos platformoje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
 • Šiuose projektuose labai svarbus švietimo rezultatų naujumo aspektas. Pasitikrinkite savo projekto idėjos ir rengiamų rezultatų naujumą ir aktualumą su jau finansuotais projektais.

Kvietimo sąlygos

Naudinga medžiaga

Kviečiame susipažinti su papildoma informacija, kuri padės geriau parengti projekto paraišką:

Paraiškų formos ir priedai

Kviečiame susipažinti su papildoma informacija, kuri padės geriau parengti projekto paraišką:

 • Paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
 • Paraiškos rengiamos partnerystės kalba, įprastai anglų kalba.
 • Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos priedus:
  • Projekto veiklų tvarkaraštis (angl. Project Timetable).
  • Sąžiningumo deklaracija (angl. Declaration of Honour), kuri turi būti pasirašyta paraiškos teikėjo organizacijos teisinio atstovo (pateikiama paraiškoje).
  • Kiekvieno projekte dalyvaujančio partnerio prisijungimo forma (angl. Accession form), pasirašytas partnerio organizacijos teisinio atstovo ir projekto koordinatoriaus organizacijos teisinio atstovo (pateikiama paraiškoje)
 • Nepateikus anksčiau išvardintų priedų iki numatyto paraiškos pateikimo termino, paraiška bus vertinama kaip netinkama, kokybinis vertinimas nebus atliekamas ir finansavimas nebus svarstomas.

Paraiškų pateikimo terminai

 • I etapas. Paraiškos teikiamos iki 2024 m. kovo 5 d. 13:00 val. (Lietuvos laiku). Galima projekto veiklų pradžia nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • II etapas. Paraiškos teikiamos iki 2024 spalio 1 d. 13:00 val. (Lietuvos laiku). Galima projekto veiklų pradžia nuo 2025 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Konsultacijos ir renginiai

Nuo ko pradėti?

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis: