Vykdant Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 metų idėjos viešinimą, buvo įsteigtas Europos inovatyvaus mokymo apdovanojimas (EITA), kurio tikslas – atkreipti dėmesį į išskirtines mokymo praktikas, parengtas / taikomas vykdant programą „Erasmus+“, bei pripažinti šias praktikas kuriančius ir taikančius mokytojus ir mokyklas.

EITA tikslai yra:

  • Pagerbti mokytojų ir mokyklų pasiekimus bei atkreipti dėmesį į jų atliekamą darbą;
  • Identifikuoti ir pristatyti išskirtinius mokymo ir mokymosi metodus;
  • Skatinti savitarpio mokymąsi tarp mokytojų ir kito mokyklos personalo;
  • Akcentuoti programos „Erasmus+“ privalumus, susijusius su Europos mokytojų bendradarbiavimu.

EITA apdovanojimas bus įteiktas įgyvendintiems programos „Erasmus+“ projektams, kuriuos nuo 2021 metų kasmet atrenka programą administruojančios šalių nacionalinės agentūros (Lietuvoje – Švietimo mainų paramos fondas).

Apdovanojimo kategorijos

Bus skirti keturi apdovanojimai kiekvienai programoje „Erasmus+“ dalyvaujančiai šaliai, po vieną kiekvienoje iš šių kategorijų:

  • Ikimokylinis ir priešmokyklinis ugdymas;
  • Pradinis ugdymas;
  • Vidurinis ugdymas;
  • Profesinis mokymas.

Kiekvienos nacionalinės  agentūros suburta atrankos komisija identifikuoja sėkmingus projektus, remdamasi toliau išdėstytais kriterijais.

Tinkamumo kriterijus

Nacionalinė agentūra atrenka EITA apdovanojimui iš Mobilumo mokymosi tikslais (KA1) ir Strateginių partnerysčių (KA2) decentralizuotų projektų. Projektų galima pradžia nuo 2018 m. iki 2022 m. ir turi būti pilnai užbaigti iki 2023 m. balandžio 1 d., t. y. jiems atliktas galutinis mokėjimas iš nacionalinės agentūros.  KA219 / KA229 projektų atveju, prioritetas skiriamas Lietuvos mokyklų koordinuotiems projektams.

Ankstesnių EITA konkursų metu apdovanoti projektai konkurse dalyvauti negali.

Apdovanojimo kriterijus

Kiekvienais metais Europos Komisija nustato prioritetinę temą, kurią turėtų nagrinėti EITA apdovanojimui atrinkti projektai.

2023 metų EITA apdovanojimų tema yra „Švietimas ir inovacijos“, tiesiogiai susijusi su Europos Komisijos paskelbtais  Europos įgūdžių metais (išsamiau 2023-ieji – Europos įgūdžių metai (europa.eu). Šių metų tema nagrinėja esamų ir naujų technologijų diegimą švietimo sistemose. Tai, visų pirma, dirbtinis intelektas, robotika, kodavimas, programavimas, virtuali realybė, verslumas ir kt.

EITA apdovanojimas įteikiamas remiantis toliau išdėstytais kriterijais:

MetodologijaKaip inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai parengti ir įgyvendinti projekte?  
• Daugiadisciplininiai ir tarpdisciplininiai metodai.
• Pagrindinių kompetencijų ugdymas (žinios, įgūdžiai ir nuostatos).
• Formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi susiejimas.
• Įtrauktis, dalyvavimas, bendradarbiavimas.
• Inovatyvus skaitmeninių įrankių naudojimas (ypač „eTwinning“).
• Aktyvus besimokančiųjų vaidmuo mokymosi procese.  
AplinkaKaip projekte kuriamos mokymosi aplinkos palaiko inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus?  
• Mokyklos kaip naujovių skatintojos.
• Kūrybiškas mokymosi erdvių panaudojimas.
• Tvarus turimų išteklių naudojimas.
• Visos mokyklos požiūris.
• Tarpsektorinis bendradarbiavimas.  
MokytojaiKaip projekte dalyvaujantys mokytojai / švietėjai daro įtaką inovatyviems mokymo ir mokymosi procesams?
• Mokytojų lyderystė diegiant inovacijas klasėje.
• Mokytojų kompetencijos.
• Mokytojų bendradarbiavimas ir mokymasis iš kolegų.  
PoveikisKoks yra projekto metu  parengtų ir įgyvendintų inovatyvių mokymo ir mokymosi procesų poveikis?
• Tiesioginis poveikis tikslinėms grupėms.
• Mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukimui.
• Kitos naudos (mokiniams, mokytojams, mokykloms, vietos bendruomenėms).  

Atrankos procesas

Iš konkurse dalyvaujančių projektų Švietimo mainų paramos fondas pasiūlys galimus lauretus ir šiuos projektus apdovanos Europos Komisija 2023 metų III ketvirtį. Atrinkti projektai bus paprašyti sukurti trumpą video projekto pristatymui pagal pateiktus reikalavimus

Išsami informacija apie apdovanojimus ir ankstesnių metų nugalėtojai 

Išsamesnę informaciją apie iniciatyvą galima rasti Europos Komsijos tinklapyje European Innovative Teaching Award | European Education Area (europa.eu) ir apdovanojimų tinklapyje The European Innovative Teaching Award (europa.eu). Čia taip pat rasite informaciją apie 2021 m. ir 2022 m. apdovanotus Lietuvos institucijų koordinuojamus projektus.

Paraiškų Europos inovatyvaus mokymo apdovanojimas pateikimas 

Užpildytas paraiškas prašome siųsti elektroniniu paštu vytautas.paciauskas@smpf.lt iki 2023 m. birželio 20 darbo dienos pabaigos. Jeigu norite pasitarti dėl pildomos paraiškos, kreipkitės tuo pačiu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu (8 658) 79 192.