Kvietimo tikslas – remti profesinio meistriškumo centrų tarpvalstybinių bendradarbiavimo platformų kūrimą ir plėtrą, siekiant visoje Europoje sujungti atitinkamu vietos lygmeniu veikiančius centrus.

Tarpvalstybinio bendradarbiavimo platformose bus suvienyti profesinio meistriškumo centrai, kurie:

  • turės bendrų interesų konkrečiuose sektoriuose arba konkrečiose prekybos srityse (pvz., aeronautikos, e. judumo, sveikatos priežiūros, turizmo ir pan. srityse) arba
  • plėtos naujovišką požiūrį siekdami spręsti visuomeninius, technologinius ir ekonominius iššūkius (pvz., susijusius su klimato kaita, skaitmeninimu, dirbtiniu intelektu, darnaus vystymosi tikslais, migrantų integracija, neįgalių ir (arba) specialiųjų poreikių turinčių besimokančių asmenų rėmimu, menkų įgūdžių turinčių asmenų ir (arba) žemos kvalifikacijos darbuotojų įgūdžių tobulinimu ir t. t.).

Platformose bus sukurti pasaulinio lygmens profesinio mokymo atskaitos taškai. Jos veiks pagal integracijos principą ir padės suvienyti dabartinius įvairiose šalyse veikiančius profesinio meistriškumo centrus arba išplėsti modelį vienos šalies ilgai veikiančių profesinio meistriškumo centrams užmezgant ryšius su kitų šalių partneriais, kurie ketina plėtoti profesinio meistriškumo centrus savo vietos ekosistemose ir taip prisidėti prie didesnės kompetencijos profesinio rengimo ir mokymo srityje stiprinimo.

Profesinio meistriškumo centruose kompetencijai bus taikomas principu „iš apačios į viršų“ pagrįstas požiūris, kuris reikš, kad profesinio rengimo ir mokymo įstaigos turi gebėjimus greitai pritaikyti įgūdžių tobulinimą prie kintančių vietos lygmens poreikių. Taip siekiama apjungti įvairius vietos ir (arba) regioninius partnerius, pvz., pradinio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugų teikėjus, tretinį išsilavinimą teikiančias įstaigas, įskaitant taikomųjų mokslų ir politechnikos universitetus, mokslinių tyrimų įstaigas, mokslo parkus, įmones, socialines įmones, rūmus ir jų asociacijas, socialinius partnerius, sektorių įgūdžių tarybas, profesinių ir (arba) sektorių asociacijas, nacionalines ir regionines valdžios institucijas ir plėtros agentūras, valstybines užimtumo tarnybas ir kt.

Projektuose turi būti pateikiami įrodymai, kad jais siekiama:

  • vietos ir tarpvalstybiniu lygmenimis užmegzti tvirtus ir ilgalaikius profesinio rengimo ir mokymo bendruomenės ir įmonių ryšius, kurie būtų grindžiami abipusiškumu ir tarpusavio nauda, ir
  • integruoti veiklą, sukurti refleksyvias sąsajas tarp įvairios veiklos ir paslaugų, ir
  • užtikrinti tvirtą integraciją į platesnio masto regioninės plėtros, inovacijų ir (arba) pažangiosios specializacijos strategijų sistemas. Tai gali būti esamos strategijos (kurios aiškiai nurodomos) arba strategijos, kurios rengiamos įgyvendinant projektą (aprašoma, kaip projektu prisidedama prie šių strategijų).

Partnerystės

Partnerystėje dalyvauja ne mažiau kaip aštuoni visateisiai partneriai iš ne mažiau kaip keturių programos „Erasmus+“ šalių (įskaitant bent dvi Europos Sąjungos valstybes nares).

Kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad dalyvautų:

  • bent viena įmonė, pramonės arba sektoriaus atstovai (pvz., rūmai arba prekybos asociacijos) ir
  • bent vienas profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjas (teikiantis vidurinį ir (arba) tretinį išsilavinimą).

Vienas iš minėtų partnerių bus koordinuojanti organizacija, kuri teiks paraišką programos „Erasmus+“ dotacijai gauti.

Tolesnė partnerystės struktūra turėtų atspindėti konkretų pasiūlymo pobūdį.

Biudžetas

Bendram projektų finansavimui numatytas biudžetas – ne daugiau kaip 20 mln. EUR. ES finansinis įnašas negali viršyti 80 % visų tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia vienam projektui skiriama ES dotacija yra 4 mln. EUR.

Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 20 d., 17.00 val. (Briuselio laiku), naudojant tinkamą oficialią paraiškos formą (e. forma), parengtą viena iš oficialiųjų ES kalbų.

Gaires pareiškėjams kartu su elektronine paraiškos forma galima rasti internete https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en.

Paraiškos privalo atitikti visas gairių sąlygas.

Išsamų kvietimą teikti paraiškas galite rasti čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/349/09&from=LT