2023 m. gegužės 8–11 d. Suomijoje, Espoo mieste, organizuojamas „Erasmus+“ seminaras „Promoting VET Excellence through Skills Competition“. Seminarą organizuoja nacionalinė Suomijos „Erasmus+“ agentūra (angl. Finnish National Agency for Education EDUFI), Skills Finland ir Omnia, kurį UNESCO-UNEVOC yra įvardijusi meistriškumo centru (angl. Centre of Excellence).

Daugiausiai dėmesio seminaro metu bus sutelkta į ateities įgūdžius. Seminare bus aptariami įgūdžių ugdymo poreikiai ir būdai bei bus analizuojama, kaip siekti profesinio mokymo meistriškumo, ypač per įgūdžių konkursus.

Seminaras skirtas „Erasmus+“ veikloje dalyvaujantiems asmenims ir organizacijoms, norintiems suprasti, kaip profesinis meistriškumas gali būti skatinamas, pasiekiamas ir panaudojamas profesiniame mokyme, ir tiems, kurie nori pagilinti savo supratimą apie profesinio meistriškumo sampratą.

Atrenkant dalyvius pirmenybė teikiama kandidatams, kurie jau turi tam tikrų įgūdžių ir patirties įgūdžių konkursų srityje.

Seminaro tikslai yra susieti su įgūdžių konkursų ir įgūdžių ugdymo tikslais, seminaru siekiama:

1) Pasiūlyti galimybių plėtoti individualius mokymosi kelius, gerinančius mokymosi rezultatus;

2) Ugdyti profesines kompetencijas, kurios atitiktų kintančius darbo rinkos poreikius;

3) Padidinti besimokančiųjų įsidarbinimo galimybes, verslumą ir vietą tolimesnėse studijose;

4) Suteikti galimybę mokytis visapusiškai ir paskatinti asmenis, įmones ir švietimo įstaigas nuolat mokytis;

5) Didinti informuotumą apie profesinį mokymą ir jo teikiamas galimybes, pagerinti jo patrauklumą.

 • 1-ąją seminaro dieną dalyviai bus supažindinti su „Omnia“ mokymosi aplinkomis, palaikančiomis individualius mokymosi kelius siekiant įgūdžių tobulinimo.
 • 2-oji seminaro diena siūlo dalyviams galimybę su gidu apsilankyti Nacionaliniame įgūdžių konkurse „Taitaja2023“ (https://taitaja2023.fi/en/)
 • Seminaro metu taip pat vyks sesija, skirta kontaktų mezgimui ir bendradarbiavimo programos „Erasmus+“ kontekste planavimui.

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ – 2023 m. kovo 24 d. 12:00.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba ir renginio programa: https://salto-et.net/events/show/FI01_0442_THO_2022

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti profesinio mokymo institucijų atstovai;
 2. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
 3. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki paraiškų pateikimo termino.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Kelionės į renginį finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Espoo, Suomijoje, ir atgal 2023 m. gegužės 8–11 d.  Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR: 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje, iki paraiškos pateikimo termino užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą „Programos „Erasmus+“ tarptautinė bendradarbiavimo veikla“). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos bus vertinamos vadovaujantis kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę el. paštu rasa.janciauskaite@smpf.lt arba tel. +370 667 59895.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime 2023 m. balandžio mėn. pradžioje.

Kita informacija

Pateikdami savo duomenis, sutinkate, kad duomenų valdytojas VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, buveinės adresas Rožių al. 2 (toliau – Fondas), šio sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis programos „Erasmus+“ koordinavimo Lietuvoje tikslu. 

Teikdami asmens duomenis, t. y. sutikdami su asmens duomenų naudojimu aukščiau nurodytais tikslais, esate informuoti, apie:

 • tai, jog Jūsų asmens duomenis Fondas tvarkys 5 metus nuo projekto pabaigos dienos, išskyrus atvejus, jei pareikšite nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir / ar duotą sutikimą atšauksite, jeigu Fondas neturės teisėto pagrindo tęsti asmens duomenų tvarkymą;
 • tai, jog turite teisę raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą prašyti susipažinti su Fondo tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • tai, jog laisva valia sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, ir turite teisę bet kuriuo metu raštu (el. paštu privatumas@smpf.lt ar paštu adresu Rožių al. 2, 03106 Vilnius) kreipiantis į Fondą atšaukti duotą sutikimą ir / arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi minėtais tikslais, tačiau tokiu atveju Fondas negalės Jums ateityje pateikti informacijos, susijusios su Fondo veikla;
 • jūsų duomenys nebus perduodami už ES/EE teritorijos ribų;
 • savo teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. Nr. (85) 279 1445, el. paštas ada@ada.lt);

Perduodami Fondui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su programos „Erasmus+“ Privatumo politikos taisyklėmis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ) bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.